Flyttningsrörelsen 2018

Var fjärde inflyttare är under 20 år

Av de personer som flyttade till Åland 2018 är en fjärdedel återflyttare, två tredjedelar svenskspråkiga och en dryg fjärdedel under 20 år. Över hälften av dem bosatte sig i Mariehamn.

ÅSUBs nyhet om Befolkningsrörelsen 2018 visar en rekordstor inflyttning till Åland. I den mera detaljerade statistiken om flyttningsrörelsen 2018 som ÅSUB nu publicerar framgår det hur såväl de nästan 1 100 inflyttarna som de närmare 800 utflyttarna fördelar sig på olika grupper när det gäller födelseort, språk, ålder och kön.

Flyttning efter kön, födelseort, språk och ålder 2018

Uppgifterna i denna nyhet gäller endast flyttningen. Därutöver påverkas befolkningsstrukturen av antalet födda och avlidna, varför den sammanlagda förändringen när det gäller födelseort, språk och åldersgrupper ser annorlunda ut.

Inflyttade födda i Sverige stod för ökningen

Det var framför allt de inflyttade som är födda i Sverige som ökade i antal 2018, medan personer födda i Finland flyttade in i något mindre utsträckning. Återflyttarna, det vill säga personer som är födda på Åland och som tidigare har flyttat ut var också något färre än föregående år. De inflyttade som är födda utanför Norden var ungefär lika många som 2017.

Inflyttade efter födelseland 2012-2018

Eftersom utflyttningen av personer födda på Åland var större än återflyttningen blev resultatet ett minus för denna grupp. Flyttningen gav däremot ett betydande tillskott av invånare födda i Sverige och utanför Norden, och även ett plus för personer födda i Finland.

Lika många kvinnor som män flyttade in. Männen är dock i majoritet bland de inflyttade som är födda i Sverige, medan kvinnorna utgör ett flertal bland återflyttande ålänningar och personer födda i Finland samt i någon mån även bland inflyttade födda utanför Norden.

Störst flyttningsöverskott för barn under 10 år

De flesta inflyttade är unga. Var fjärde är under 20 år och var tredje mellan 20 och 30. Jämfört med 2017 minskade inflyttningen för personer mellan 20 och 30-år, men ökade i de flesta andra åldersgrupper.

Inflyttade efter ålder 2012-2018

Eftersom få barn under tio år flyttade ut, blev flyttningsöverskottet som störst i denna åldersgrupp, 130 personer. I åldersgruppen 10–19 var däremot de utflyttade något flera än de inflyttade, framför allt för att många 18- och 19-åringar flyttade ut. I 20–30-årsåldern var inflyttarna ungefär lika många som utflyttarna. Åldersgrupperna mellan 30 och 50 fick ett nettotillskott på 130 personer av flyttningen, flera kvinnor än män.

Nettoflyttning 2018 efter ålder och kön

Var tredje inflyttad under 20 har annat språk än svenska

Inflyttningen av svenskspråkiga var större än 2017. Förutom de 250 återvändande ålänningarna flyttade det in lika många svenskspråkiga som är födda i Sverige och 200 som är födda i Finland. Antalet inflyttade med andra språk är 350, varav drygt 110 finskspråkiga. De vanligaste av de övriga språken är rumänska och arabiska med ett fyrtiotal inflyttade vardera, lettiska med ett drygt tjugotal samt tyska, engelska och albanska med 15 vardera. De inflyttade under 2018 representerar 35 olika språk.

En tredjedel av de inflyttade barnen och ungdomarna under 20 år har ett annat språk än svenska. I åldrarna 20–29 år är andelen en fjärdedel. Av inflyttarna över 30 år är 40 procent icke-svenskspråkiga.

Inflyttade efter språk och ålder 2018

När man beaktar också utflyttningen, blir flyttningsöverskottet för de svenskspråkiga 150 personer, lika mycket som för övriga språk tillsammans.

Drygt hälften av inflyttningen gick till Mariehamn

Av de 1 080 personer som flyttade till Åland 2018 bosatte sig nästan 580 i Mariehamn, 430 på landsbygden och drygt 70 i skärgården. På landsbygden var andelen återflyttade ålänningar och personer födda i Sverige högre än i de andra regionerna, medan de som är födda i Finland och utanför Norden utgjorde en större del av de inflyttade i Mariehamn och skärgården. Nästan tre av fem återflyttande ålänningar flyttade till sin födelsekommun.

Inflyttning till Åland 2018 efter region och födelseort

Mera detaljerade siffror och flera diagram om flyttningsrörelsen finns bland annat i filen Inflyttade och utflyttade 2018 efter land, födelseland, språk, kön och ålder, se hemsidans exceltabeller om befolkningsrörelsen.

Också i databasen finns ett antal tabeller som belyser flyttningsrörelsen och med vilkas hjälp man kan studera utvecklingen över åren.

En samlad framställning om befolkningsutvecklingen 2018, såväl rörelsen som strukturen, kommer i rapporten Befolkningen 2018 som ÅSUB publicerar i oktober.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax