Flyttningsrörelsen 2020

90 barn under skolålder flyttade till Åland 2020

Av de nästan 960 personer som flyttade till Åland 2020 var i stort sett lika många kvinnor som män. Också bland de drygt 740 utflyttade var könsfördelningen jämn. Flyttningen gav ett överskott på 215 personer, 112 kvinnor och 103 män.

ÅSUBs tidigare nyhet om Befolkningsrörelsen 2020 visar att inflyttningen till Åland var mer än 100 personer större än 2019, medan utflyttningen minskade med ett tjugotal. I den mera detaljerade statistiken om flyttningsrörelsen 2020 som ÅSUB nu publicerar framgår det hur de inflyttade och utflyttade fördelar sig på födelseort, språk, ålder och kön, samt även uppgifter om flyttningen inom Åland.

Flyttning till och från Åland 2020 efter kön, födelseort, språk och ålder

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Både de återflyttande ålänningarna och de inflyttade födda i Sverige blev flera

Det var främst inflyttningen från Sverige som ökade 2020. Uppgången gäller både för personer födda i Sverige och för återflyttare, det vill säga personer som är födda på Åland och som tidigare har flyttat ut. Återflyttarna utgör en tredjedel av de inflyttade från Sverige och en knapp fjärdedel av de inflyttade från Finland.

Totalt var 240 personer återflyttare, vilket var 40 flera än 2019. De inflyttade som är födda i Sverige ökade dock mera och var 270 personer, 70 flera än året före. Personer födda i Finland och utanför Norden flyttade in i lika stor utsträckning som året före, 250 respektive 190 personer.

Inflyttade 2020 efter utflyttningsland och födelseort

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Av de utflyttade var nästan 300 födda på Åland, ungefär lika många som året före. Majoriteten av de utflyttade, 450 personer, var således invånare som någon gång tidigare har flyttat in till Åland. Den minskade utflyttningen märks främst bland personer födda i Sverige.

Svenskspråkiga står för 70 procent av inflyttningen

Av de inflyttade var nästan 700 personer svenskspråkiga medan över 260 hade något annat modersmål, varav 80 finska, 40 rumänska, 20 lettiska och lika många engelska. De inflyttade fördelade sig på totalt 37 olika språk, men det var svenska som stod för huvuddelen av ökningen från 2019.

Andelarna har varit relativt stabila under perioden 2012–2020, de år för vilka mera detaljerade uppgifter om flyttningen är tillgängliga. Svenska har dominerat bland de inflyttade med omkring 70 procent, medan finska har stått för 10 procent och övriga språk för 20 procent.

Inflyttade efter språk 2012 - 2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

De utflyttade 2020 hade ungefär samma fördelning på språkgrupper som de inflyttade. Nettoresultatet av flyttningen blev ett tillskott av 150 svenskspråkiga och 60 personer med andra språk, varav rumänska stod för 25 och finska respektive lettiska för runt 15 vardera. Antalet personer med arabiska som modersmål minskade med ett knappt tjugotal genom flyttningen.

Språklig mångfald också bland yngre inflyttare

Liksom tidigare år var inflyttningen störst i åldrarna mellan 20 och 40 år. Hälften av de inflyttade tillhörde dessa åldersgrupper. En knapp femtedel var mellan 40 och 60 och bara en tiondedel äldre än så. Drygt var femte inflyttad var under 20 år.

Antalet inflyttade i åldern 0–6 år var 90, varav 15 var registrerade med annat modersmål än svenska. En större andel med andra språk, 33 av totalt 74, fanns det bland de inflyttare som var i grundskoleålder, det vill säga 7–15 år. Sammanlagt var rumänska modersmål för 16 inflyttade i och under skolålder, engelska för 7 och finska, albanska och lettiska för 5 vardera.

In- och utflyttade 2020 efter ålder

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Det förkom också en hel del utflyttning i de yngre åldersgrupperna. Nästan 30 barn under skolålder flyttade ut, varför nettotillskottet blev 60 personer i denna åldersgrupp. I skolåldern var utflyttningen större eller 40 personer och nettoökningen således drygt 30 personer.

Det är dock i slutet av tonårstiden som utflyttningen är som störst. De utflyttade 19-åringarna var över 60, och åldersklasserna 19–24 stod tillsammans för en tredjedel av utflyttningen, nästan 250 personer.

Flyttningen gav ett nettotillskott i de flesta åldersgrupper, mest för barn under 10 år och för 30–40-åringar. Sett till tioårsgrupper var det bara i åldrarna 10–19 år som flera flyttade ut än in. Jämfört med 2019 var inflyttningen större i åldrarna under 10 år och mellan 30 och 50 samt även för personer över 60.

Barn och unga flyttade till alla regioner

Av de som flyttade till Åland 2020 bosatte sig 480 i Mariehamn, 400 på landsbygden och 80 i skärgården. På landsbygden var andelen återflyttade ålänningar högre än i de andra regionerna. Andelen födda utanför Norden är ungefär lika stor bland de inflyttade i alla regioner, omkring en femtedel. Över hälften av de återflyttande ålänningarna flyttade till sin födelsekommun. Av barnen i och under skolålder som flyttade in fick Mariehamn ta emot 66, landsbygden 84 och skärgården 14.

Inflyttning till Åland 2020 efter region och födelseort

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Hälften av Jomalas inflyttning kom från Mariehamn

Mariehamn och Jomala hade de klart största flyttningsvolymerna och rörelsen mellan dessa båda kommuner var också omfattande. Nästan 160 personer flyttade från Jomala till staden, medan närmare 240 flyttade i motsatt riktning. Det innebär att hälften av Jomalas bruttoinflyttning kom från Mariehamn. Det var framför allt i åldrarna mellan 20 och 40 år som Jomala gjorde en nettovinst av invånare i förhållande till Mariehamn, nästan 60 personer. Totalt flyttade över 1 300 personer mellan de åländska kommunerna och närmare 1 900 inom samma kommun.

Flyttning mellan Jomala och Mariehamn efter ålder 2020

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Mera detaljerade siffror och flera diagram om flyttningsrörelsen finns bland annat i filen Inflyttade och utflyttade 2020 efter land, födelseland, språk, kön och ålder, se webbplatsens exceltabeller om befolkningsrörelsen.

Också i databasen finns ett antal tabeller som belyser flyttningsrörelsen och med vilkas hjälp man kan studera utvecklingen över åren.

Uppgifterna i denna nyhet gäller endast flyttningen. Därutöver påverkas befolkningens sammansättning av antalet födda och avlidna, varför den sammanlagda förändringen när det gäller till exempel födelseort, språk och åldersgrupper ser annorlunda ut, något som framgår av den utförliga statistiken om befolkningsstrukturen på webbplatsen.

En samlad framställning om befolkningsutvecklingen 2020, såväl rörelsen som strukturen, kommer i rapporten Befolkningen 2020 som ÅSUB publicerar i oktober.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax