Flyttningsrörelsen 2021

Mariehamn blev hemkommun för över hälften av de inflyttade 2021 

Av de 925 personer som flyttade till Åland 2021 bosatte sig över hälften i Mariehamn och knappt var tionde i skärgården. Var fjärde av de inflyttade var en återflyttande ålänning. Ungefär lika stora andelar bestod av personer födda i Finland och Sverige respektive utanför Norden. Över 30 procent hade något annat språk än svenska. 

Flyttning till och från Åland 2021 efter kön, födelseort, språk och ålder samt in- och utflyttningsregion

Flyttning till och från Åland 2021 efter kön, födelseort,  språk och ålder samt in- och utflyttningsregion

ÅSUBs tidigare nyhet om Befolkningsrörelsen 2021 visar flyttningsrörelsen i stora drag, volym och fördelning på länder. I de mera detaljerade uppgifter som ÅSUB nu publicerar framgår det hur de inflyttade och utflyttade fördelar sig på födelseort, språk, ålder och kön. 

Litet flyttningsunderskott för ungdomar, överskott i övriga åldrar
Könsfördelningen var i stora drag jämn både bland inflyttade och utflyttade. Flyttningen gav ett överskott på 186 personer, 94 kvinnor och 92 män. 

Inflyttningen var störst i åldersgruppen 20–29 år, närmare 320 personer. Utflyttningen var dock också störst i dessa åldrar, varför nettot det vill säga inflyttningen minus utflyttningen blev ett litet minus. Också i åldersgruppen 10–19 år blev nettot negativt, framför allt på grund av den stora utflyttningen av 19-åringar. I övriga åldersgrupper var inflyttningen större än utflyttningen. Störst var överskottet i åldrarna 0–9 och 30–39, ett sextiotal personer i vardera gruppen. 

Bruttoinflyttning och nettoflyttning efter ålder 2021
Bruttoinflyttning och nettoflyttning efter ålder 2021

Drygt två av fem utflyttare var födda på Åland

Om man ser till de flyttandes födelseland får man en utförligare bild av flyttningen än om man bara utgår från utflyttningslandet. Av de inflyttade var en fjärdedel återflyttare, det vill säga personer som är födda på Åland men som har bott på annat håll kortare eller längre tid. Andelen har varit ungefär densamma under den tioårsperiod för vilken uppgifter finns tillgängliga. Av de 739 utflyttade hade över hälften någon gång tidigare flyttat in till Åland. 

In- och utflyttade efter födelseort 2021
In- och utflyttade efter födelseort 2021

Flyttningen gav störst överskott för personer födda i Sverige och utom Norden

Medan 240 av de inflyttade var ålänningar som flyttade tillbaka, flyttade närmare 330 ålandsfödda personer bort, varför nettot för denna grupp blev minus 90 personer. För personer födda i Finland blev flyttningsöverskottet ett knappt trettiotal personer. Personer födda i Sverige stod för det största överskottet, 140 personer, men också gruppen invånare födda utanför Norden fick ett betydande flyttningsöverskott, över 100 personer.

Bruttoinflyttning- och nettoflyttning efter födelseland 2021
Bruttoinflyttning- och nettoflyttning efter födelseland 2021

30 olika språk bland inflyttarna

Av de inflyttade var 70 procent svenskspråkiga. Också denna andel har varit på samma nivå de senaste tio åren. Bland de 280 inflyttade med andra modersmål fanns 30 olika språk representerade. Störst var finska med 76 personer och därefter följde lettiska med 39, rumänska med 36, arabiska med 18 och engelska med 14 personer. 

Eftersom många svenskspråkiga också flyttade ut, blev nettotillskottet av flyttningen för deras del betydligt mindre än bruttoinflyttningen, eller knappt 100 personer. För de finskspråkigas del var utflyttningen i stort sett lika stor som inflyttningen. För personer med andra språk blev överskottet närmare 90 personer. 

Bruttoinflyttning- och nettoflyttning efter språk 2021
Bruttoinflyttning- och nettoflyttning efter språk 2021

Alla regioner vann på den utomåländska flyttningen 

Av de som flyttade till Åland 2021 bosatte sig drygt 510 i Mariehamn, 330 på landsbygden och 80 i skärgården. Andelen födda utanför Norden var störst bland dem som flyttade till skärgården, närmare 40 procent. Av barnen i och under skolålder som flyttade in fick Mariehamn ta emot drygt 80, landsbygden över 50 och skärgården ett drygt tjugotal. Flyttningsrörelsen mellan Åland och omvärlden gav ett överskott till alla tre regioner. 

Inflyttning till Åland 2021 efter inflyttningsregion och födelseort
Inflyttning till Åland 2021 efter inflyttningsregion och födelseort

Utöver de 1 660 personer som flyttade antingen till eller från Åland var det över 3 000 personer som flyttade inom Åland. Av dessa bytte drygt 1 700 bostad inom kommunen, medan 1 300 flyttade till en annan kommun.

Flera flyttade från skärgården till fasta Åland än i motsatt riktning. Mariehamn hade ett flyttningsunderskott i förhållande till landsbygden. Landsbygden fick däremot ett överskott av den interna åländska flyttningen, framför allt Jomala, men även Sund, Finström, Lemland och Lumparland. 

 Flyttningsnetto efter region 2021, flyttning inom respektive utom Åland
Flyttningsnetto efter region 2021, flyttning inom respektive utom Åland

Mera detaljerade siffror och flera diagram som belyser flyttningsrörelsen finns bland annat i filen Inflyttade och utflyttade 2021 efter land, födelseland, språk, kön och ålder, se webbplatsens exceltabeller om befolkningsrörelsen

Också i databasen finns ett antal tabeller som belyser flyttningsrörelsen och med vilkas hjälp man kan studera utvecklingen över åren.  

Uppgifterna i denna nyhet gäller endast flyttningen. Därutöver påverkas befolkningens sammansättning av antalet födda och avlidna, varför den sammanlagda förändringen när det gäller till exempel födelseort, språk och åldersgrupper ser annorlunda ut, något som framgår av den utförliga statistiken om befolkningsstrukturen på webbplatsen.

En samlad framställning om befolkningsutvecklingen 2021, såväl rörelsen som strukturen, kommer i rapporten Befolkningen 2021 som ÅSUB publicerar i oktober. 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax