Flyttningsrörelsen 2022

Flyttningsöverskott för invånare under 15 år och över 30 år

År 2022 flyttade 915 personer till Åland, medan 805 personer flyttade ut. Närmare 3 000 personer flyttade inom Åland, varav drygt 1 700 personer bytte bostad inom samma kommun och över 1 200 flyttade till en annan kommun.

ÅSUBs tidigare nyhet Befolkningsrörelsen 2022 visar flyttningsrörelsen i stora drag. Denna publicering lyfter fram mera detaljerade uppgifter om de personer som flyttade, såsom ålder, födelseort och språk.

Flyttning till och från Åland 2022 efter kön, födelseort, språk och ålder samt in- och utflyttningsregion
Flyttning till och från Åland 2022 efter kön, födelseort, språk och ålder samt in- och utflyttningsregion

Tre av fyra inflyttare var under 40 år

Flyttningen var livligast i de yngre åldersgrupperna. En femtedel av de inflyttade var under 20 år, och hälften 20–39 år. Utflyttningen var i stor utsträckning koncentrerad till åldrarna 20–29 år och därtill flyttade många 18- och 19-åringar ut, vilket gjorde att flyttningen gav ett underskott i åldersgrupperna 15–29 år. I övriga åldersgrupper blev det överskott, störst i åldrarna 0–9 och 30–39, ett sextiotal personer i vardera gruppen.  

In- och utflyttade efter ålder 2022
In- och utflyttade efter ålder 2022

200 personer flyttade tillbaka

Drygt 200 personer eller över en femtedel av de inflyttade var återflyttare, det vill säga personer som är födda på Åland men som har bott på annat håll kortare eller längre tid. Antalet var något lägre än de senaste åren. Återflyttarna utgjorde 29 procent av de inflyttade från Sverige och 23 procent av de inflyttade från Finland. Finland och Sverige stod vardera för två femtedelar av den totala inflyttningen och utomnordiska länder för en knapp femtedel. Inflyttningen från övriga Norden var marginell.

Inflyttade 2022 efter födelseort och utflyttningsland
Inflyttade 2022 efter födelseort och utflyttningsland

Av de utflyttade var majoriteten personer som någon gång tidigare flyttat in, men två femtedelar eller drygt 300 av de utflyttade var födda på Åland. Antalet invånare födda på Åland minskade därigenom med över 100 personer genom flyttningen, medan invånarna födda på annat håll fick ett nettotillskott på över 200 personer, varav 100 utgjordes av personer födda utanför Norden.

In- och utflyttning efter födelseland 2022
In- och utflyttning efter födelseland 2022

40 olika språk bland inflyttarna, men två tredjedelar var svenskspråkiga

Av de inflyttade var två tredjedelar svenskspråkiga. Nästan alla som flyttade från Sverige och tre av fem som flyttade från Finland var registrerade med svenska som modersmål. Bland de 320 inflyttade med andra modersmål fanns 40 olika språk representerade.

De svenskspråkiga som flyttade ut var lika många som de som flyttade in. För personer med andra språk blev det däremot ett sammanlagt flyttningsöverskott på över 100 personer. Det största nettotillskottet kom för finska och engelska med ett tjugotal personer vardera, och för serbiska, portugisiska, spanska, tyska, ryska och tagalog med mellan 5 och 10 personer.

In- och utflyttning efter språk 2022
In- och utflyttning efter språk 2022

Mariehamn och skärgården vann på den utomåländska flyttningen

Av kommunerna hade Mariehamn och Jomala de klart största flyttningsvolymerna med 960 respektive 400 inflyttade. Profilen på inflyttningen ser dock olika ut. I Jomala kom fyra av fem inflyttade från någon annan åländsk kommun, medan Mariehamn mera fungerade som en port mot omvärlden och fick över hälften av sina inflyttade från orter utanför Åland. Tre av fem inflyttade till Åland bosatte sig i Mariehamn, en tredjedel på landsbygden och knappt var tionde i skärgården.

Både Mariehamn och skärgården fick ett överskott av den utomåländska flyttningen, medan landsbygden blev vinnare på den interna åländska flyttningen, främst tack vare Jomala.  

Flyttningsnetto efter region 2022, flyttning inom respektive utom Åland
Flyttningsnetto efter region 2022, flyttning inom respektive utom Åland

Flyttningen gav Mariehamn ett tillskott av unga och pensionärer 

Flyttningen gav ett överskott av barn under 15 år i alla tre regioner. Mariehamn fick ett överskott också av ungdomar i åldern 15–24, medan landsbygden och skärgården gjorde en nettoförlust i denna åldersgrupp. I åldersgrupperna mellan 25 och 64 år fick både landsbygden och skärgården överskott av flyttningen, medan Mariehamn hade ett negativt flyttningsnetto. För pensionärerna var situationen den motsatta, ett betydande flyttningsöverskott för Mariehamn och ett mindre flyttningsunderskott för landsbygden och skärgården.

Nettoflyttning efter ålder och region 2022
Nettoflyttning efter ålder och region 2022

Mera detaljerade siffror och flera diagram som visar flyttningsrörelsen under 2022 och över längre tid finns i Excel- och databastabeller på ÅSUBs webbplats.

Speciellt filen ”Inflyttade och utflyttade 2022 efter land, födelseland, språk, kön och ålder” belyser det som denna nyhet behandlar.

Uppgifterna i denna publicering gäller endast flyttningen. Befolkningens sammansättning när det gäller födelseort, språk och ålder med mera påverkas dessutom av antalet födda och avlidna.  

Befolkningsstrukturen och dess förändringar framgår av utförlig statistik på webbplatsen.

 

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax