Företagen på Åland 31.12.2010

Antalet företag på Åland växer

Företagsstatistiken grundar sig på uppgifter ur det företags- och arbetsställeregister som ÅSUB erhåller från Statistikcentralen. Uppgifterna i företagsregistret grundar sig i huvudsak på uppgifter som kommer ur skatteförvaltningens register, samt direkt från företagen genom enkäter. Uppgifter om antalet anställda i de företag som inte ingår i enkäterna estimeras på basis av uppgifter om löner. Med företag avses ekonomisk verksamhet som bedrivs av en person eller flera personer tillsammans och som strävar efter ett lönsamt resultat. Företag är yrkesutövare och rörelseidkare (som verkar under eget namn eller registrerad firma), juridiska personer (exempelvis aktiebolag, andelslag, sparbanker, ekonomiska föreningar och öppna bolag), offentliga finansinstitut och statliga affärsverk samt bostadsbolag.

Den 31.12.2010 fanns det 2 303 företag på Åland

Den 31.12.2010 fanns det 2 303 företag på Åland, majoriteten verksamma inom tjänstebranscherna (närmare 70 procent). I tabellen antal företag efter bransch och personalens storleksklass 31.12.2010 illustreras även hur stor del av företagen som är fåmansföretag, inte mindre än 87 procent av företagen sysselsätter fyra personer eller färre.

I tabellen antal företag efter kommun och bransch 31.12.2010 är företagen fördelade per bransch och kommun. Flest företag finns i Mariehamn, 937 st, eller närmare 41 procent av företagen på Åland. I Mariehamn är mindre än en procent av företagen verksamma inom primärnäringarna, medan de i skärgården står för tio procent av företagen (ca 6 procent på landsbygden). Samtidigt står tjänstebranscherna för närmare 80 procent av företagen i Mariehamn, men bara 59 procent på landsbygden (65 procent i skärgården). Figuren nedan visar branschfördelningen av antalet företag.

Figur 1: Antal företag efter bransch den 31.12.2010
Cirkeldiagram som visar antalet företag fördelat per bransch

Ett arbetsställe, det vill säga en lokal verksamhetspunkt, fanns det 2 536 stycken av. I tabellen antal arbetsställen efter kommun och personalens storleksklass 31.12.2010 redovisas antalet arbetsställen efter kommun och personalens storleksklass. Majoriteten av arbetsställena sysselsätter mindre än fem personer, och endast 18 arbetsställen sysselsatte 50 personer eller mer.

Recessionens inverkan på antalet företag och sysselsatta

Antalet företag ökade med 49 under år 2010 (ökade med 21 under år 2009) medan sysselsättningen preliminärt minskade med ca 340 personer under år 2009 (uppgifter för år 2010 finns ännu inte tillgängliga).

Figuren nedan illustrerar att recessionen syntes i antalet sysselsatta, som sjönk dramatiskt år 2009, men inte i antalet företag. Detta innebär att medelstorleken på företagen på Åland minskar, och har minskat ända sedan början av 2000-talet. Kurvan för antalet företag per invånare visar även att mängden företag har ökat i förhållande till befolkningen.

Figur 2: Utvecklingen av antalet företag och anställda 2000-2010, index 2000=100
Linjediagram som visar utvecklingen av företag och sysselsatta sedan år 2000
Uppgiften för sysselsättningen 2009 är preliminär.

En del av förklaringen till minskningen av antalet sysselsatta i figuren ovan är pensionsavgångarna, de större årskullarna börjar nu närma sig pensionsålder och arbetskraften minskade år 2009 med ungefär samma mängd som antalet pensionärer ökade.

Nya och nedlagda företag

Uppgifter om nya och nedlagda företag finns kvartalsvis, men på grund av Ålands småskalighet blir ett diagram över den utvecklingen mycket hackig och otydlig. Figuren nedan är ett glidande medelvärde över 4-kvartal (ett år) och den illustrerar väl hur antalet nystartade företag slutade öka under år 2008, för att börja sjunka under det fjärde kvartalet 2008.

Figur 3: Antal nystartade och nedlagda företag 2005-2010, 4-kvartals glidande medelvärde
Linjediagram som visar utvecklingen av nystartade samt nedlagda företag på Åland

Först under år 2010 har minskningen upphört, och takten har långsamt börjat öka igen. Intressant är att även antalet nedlagda företag minskade under recessionen. Positivt är även att antalet nystartade företag är fler än de nedlagda, det vill säga antalet företag på Åland ökar.

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 15 mars 2011

Frågor om företagsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)