Företagen på Åland 31.12.2011

Antalet företag på Åland växer

Företagsstatistiken grundar sig på uppgifter ur det företags- och arbetsställeregister som ÅSUB erhåller från Statistikcentralen. Uppgifterna i företagsregistret grundar sig i huvudsak på uppgifter som kommer ur skatteförvaltningens register, samt direkt från företagen genom enkäter. Uppgifter om antalet anställda i de företag som inte ingår i enkäterna estimeras på basis av uppgifter om löner. Med företag avses ekonomisk verksamhet som bedrivs av en person eller flera personer tillsammans och som strävar efter ett lönsamt resultat. Företag är yrkesutövare och rörelseidkare (som verkar under eget namn eller registrerad firma), juridiska personer (exempelvis aktiebolag, andelslag, sparbanker, ekonomiska föreningar och öppna bolag), offentliga finansinstitut och statliga affärsverk samt bostadsbolag.

Den 31.12.2011 fanns det 2 350 företag på Åland

Den 31.12.2011 fanns det 2.350 företag på Åland, majoriteten verksamma inom tjänstebranscherna (nästan 69 procent). I tabellen antal företag efter bransch och personalens storleksklass 31.12.2011 illustreras även hur stor del av företagen som är fåmansföretag, inte mindre än 87 procent av företagen sysselsätter fyra personer eller färre.

I tabellen antal företag efter kommun och bransch 31.12.2011 är företagen fördelade per bransch och kommun. Flest företag finns i Mariehamn, 954 st, eller närmare 41 procent av företagen på Åland. I Mariehamn är ca 0,5 procent av företagen verksamma inom primärnäringarna, medan de i skärgården står för närmare 9 procent av företagen (nästan 7 procent på landsbygden). Samtidigt står tjänstebranscherna för drygt 81 procent av företagen i Mariehamn, men bara ca 59 procent på landsbygden (nästan 66 procent i skärgården). Figuren nedan visar branschfördelningen av antalet företag.

Figur 1: Antal företag efter bransch den 31.12.2011
Cirkeldiagram som visar antalet företag fördelat per bransch 

Ett arbetsställe, det vill säga en lokal verksamhetspunkt, fanns det 2.581 stycken av. I tabellen antal arbetsställen efter kommun och personalens storleksklass 31.12.2011 redovisas antalet arbetsställen efter kommun och personalens storleksklass. Majoriteten av arbetsställena sysselsätter mindre än fem personer, och endast 19 arbetsställen sysselsatte 50 personer eller mer.

Recessionens inverkan på antalet företag och sysselsatta

Antalet företag ökade med 47 under år 2011 (ökade med 49 under år 2010) medan sysselsättningen preliminärt minskade med ca 53 personer under år 2010 (uppgifter för år 2011 finns ännu inte tillgängliga).

Figuren nedan illustrerar att recessionen syntes i antalet sysselsatta, som sjönk kraftigt åren 2009-2010, men inte i antalet företag. Detta innebär att medelstorleken på företagen på Åland minskar, och har minskat ända sedan början av 2000-talet. Kurvan för antalet företag per invånare visar även att mängden företag har ökat i förhållande till befolkningen.

Figur 2: Utvecklingen av antalet företag och anställda 2000-2011, index 2000=100
Linjediagram som visar utvecklingen av företag och sysselsatta sedan år 2000
Uppgiften för sysselsättningen 2010 är preliminär.

En del av förklaringen till minskningen av antalet sysselsatta i figuren ovan är pensionsavgångarna, de större årskullarna börjar nu närma sig pensionsålder och antalet pensionärer ökade preliminärt åren 2009-2010 med ett större antal än vad arbetskraften minskade.

Nya och nedlagda företag

Uppgifter om nya och nedlagda företag finns kvartalsvis, men på grund av Ålands småskalighet blir ett diagram över den utvecklingen mycket hackig och otydlig. Figuren nedan är ett glidande medelvärde över 4-kvartal (ett år) och den illustrerar väl hur antalet nystartade företag slutade öka under år 2008, för att börja sjunka under det fjärde kvartalet 2008.

Figur 3: Antal nystartade och nedlagda företag 2005-2011, 4-kvartals glidande medelvärde
Linjediagram som visar utvecklingen av nystartade samt nedlagda företag på Åland 

Först under år 2010 har minskningen upphört, och takten har långsamt börjat öka igen. Under år 2011 ser det dock ut som om antalet nystartade företag igen börjat minska, slutliga uppgifter för hela år 2011 finns dock ännu inte. Intressant är att även antalet nedlagda företag minskade under recessionen. Positivt är även att antalet nystartade företag är fler än de nedlagda, det vill säga antalet företag på Åland ökar.

Frågor om företagsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 6 februari 2012