Företagen på Åland 31.12.2013

Antalet företag på Åland växer

Företagsstatistiken grundar sig på uppgifter ur det företags- och arbetsställeregister som ÅSUB erhåller från Statistikcentralen. Uppgifterna i företagsregistret grundar sig i huvudsak på uppgifter som kommer ur skatteförvaltningens register, samt direkt från företagen genom enkäter. Uppgifter om antalet anställda i de företag som inte ingår i enkäterna estimeras på basis av uppgifter om löner. Med företag avses ekonomisk verksamhet som bedrivs av en person eller flera personer tillsammans och som strävar efter ett lönsamt resultat. Företag är yrkesutövare och rörelseidkare (som verkar under eget namn eller registrerad firma), juridiska personer (exempelvis aktiebolag, andelslag, sparbanker, ekonomiska föreningar och öppna bolag), offentliga finansinstitut och statliga affärsverk samt bostadsbolag. I statistiken är utomåländska företag samt offentliga myndigheter, stiftelser, ideella föreningar och församlingar inte medräknade.

Den 31.12.2013 fanns det 2.468 företag på Åland

Den 31.12.2013 fanns det 2.468 företag på Åland, majoriteten verksamma inom tjänstebranscherna (nästan 68 procent). I tabellen antal företag efter bransch och personalens storleksklass 31.12.2013 illustreras även hur stor del av företagen som är fåmansföretag, nästan 89 procent av företagen sysselsätter fyra personer eller färre.

I tabellen antal företag efter kommun och bransch 31.12.2013 är företagen fördelade per bransch och kommun. Flest företag finns i Mariehamn, 974 st, eller drygt 39 procent av företagen på Åland. I Mariehamn är ca 1,0 procent av företagen verksamma inom primärnäringarna, medan de i skärgården står för drygt 11 procent av företagen (drygt 8 procent på landsbygden). Samtidigt står tjänstebranscherna för drygt 81 procent av företagen i Mariehamn, men bara knappt 58 procent på landsbygden (drygt 62 procent i skärgården). Figuren nedan visar branschfördelningen av antalet företag.

Figur 1: Antal företag efter bransch den 31.12.2013

 Cirkeldiagram som visar antalet företag fördelat per bransch

Arbetsställen, det vill säga lokala verksamhetspunkter, fanns det 2.703 stycken av. I tabellen antal arbetsställen efter kommun och personalens storleksklass 31.12.2013 redovisas antalet arbetsställen efter kommun och personalens storleksklass. Majoriteten av arbetsställena sysselsätter mindre än fem personer (nästan 87 procent), och endast 18 arbetsställen sysselsatte 50 personer eller mer.

Recessionens inverkan på antalet företag och sysselsatta

Antalet företag ökade med 61 under år 2013 (ökade med 57 under år 2012) medan preliminära uppgifter indikerar att sysselsättningen preliminärt minskade med 72 personer under år 2012 (uppgifter för år 2013 finns ännu inte tillgängliga).

Figuren nedan illustrerar att recessionen syntes i antalet sysselsatta, som sjönk kraftigt åren 2009-2010, men inte i antalet företag. Detta innebär att medelstorleken på företagen på Åland minskade, och har minskat ända sedan början av 2000-talet. Kurvan för antalet företag per invånare visar även att mängden företag har ökat även i förhållande till befolkningen.

Figur 2: Utvecklingen av antalet företag och anställda 2000-2013, index 2000=100
Linjediagram som visar utvecklingen av företag och sysselsatta sedan år 2000

En del av förklaringen till minskningen av antalet sysselsatta i figuren åren 2009-2010 ovan är pensionsavgångarna. De större årskullarna har nu uppnått pensionsålder och antalet pensionärer ökade åren 2009-2010, samtidigt som arbetskraften minskade. År 2011-2012 fortsatte antalet pensionärer att öka, men arbetskraften ökade under denna period.

Nya och nedlagda företag

Uppgifter om nya och nedlagda företag finns kvartalsvis, men på grund av Ålands småskalighet blir ett diagram över den utvecklingen mycket hackig och otydlig. Figuren nedan är ett glidande medelvärde över 4-kvartal (ett år) och den illustrerar väl hur antalet nystartade företag slutade öka under år 2008, för att börja sjunka under det fjärde kvartalet 2008.

Figur 3: Antal nya och nedlagda företag 2005-2013, 4-kvartals glidande medelvärde
Linjediagram som visar utvecklingen av nystartade samt nedlagda företag på Åland

Först under år 2010 har minskningen upphört, och takten har långsamt börjat öka igen. År 2011 minskade antalet nystartade företag för att öka igen under början av år 2012 för att sedan minska mot slutet av året. Intressant är att även antalet nedlagda företag minskade under recessionen. Positivt är även att antalet nystartade företag är fler än de nedlagda, det vill säga antalet företag på Åland ökar.

Frågor om företagsstatistiken besvaras av:
Jonas Karlsson (jonas.karlsson[at]asub.ax)

ÅSUBs logo utan text Publicerad: 11 mars 2014