Företagen på Åland 31.12.2016

Antalet företag på Åland ökade år 2016

Företagsstatistiken grundar sig på uppgifter ur det företags- och arbetsställeregister som ÅSUB erhåller från Statistikcentralen. Uppgifterna i företagsregistret grundar sig i huvudsak på uppgifter som kommer ur skatteförvaltningens register, samt direkt från företagen genom enkäter. Uppgifter om antalet anställda i de företag som inte ingår i enkäterna estimeras på basis av uppgifter om löner. Med företag avses ekonomisk verksamhet som bedrivs av en person eller flera personer tillsammans och som strävar efter ett lönsamt resultat. Företag är yrkesutövare och rörelseidkare (som verkar under eget namn eller registrerad firma), juridiska personer (exempelvis aktiebolag, andelslag, sparbanker, ekonomiska föreningar och öppna bolag), offentliga finansinstitut och statliga affärsverk samt bostadsbolag. I statistiken är utomåländska företag samt offentliga myndigheter, stiftelser, ideella föreningar och församlingar inte medräknade.

Den 31.12.2016 fanns det 2 622 företag på Åland

Den 31.12.2016 fanns det 2 622 företag på Åland, majoriteten verksamma inom tjänstebranscherna (nästan 67 procent). I tabellen antal företag efter bransch och personalens storleksklass 31.12.2016 illustreras även hur stor del av företagen som är fåmansföretag, drygt 84 procent av företagen sysselsätter fyra personer eller färre.

I tabellen antal företag efter kommun och bransch 31.12.2016 är företagen fördelade per bransch och kommun. Flest företag finns i Mariehamn, 1 020 st, eller knappt 39 procent av företagen på Åland. I Mariehamn är mindre än en procent av företagen verksamma inom primärnäringarna, medan de i skärgården står för drygt 13 procent av företagen (drygt sju procent på landsbygden). Samtidigt står tjänstebranscherna för närmare 82 procent av företagen i Mariehamn, men bara drygt 57 procent på landsbygden (knappt 59 procent i skärgården). Figuren nedan visar branschfördelningen av antalet företag.

Figur 1: Antal företag efter bransch den 31.12.2016

Arbetsställen, det vill säga lokala verksamhetspunkter, fanns det 2 861 stycken av. I tabellen antal arbetsställen efter kommun och personalens storleksklass 31.12.2016 redovisas antalet arbetsställen efter kommun och personalens storleksklass. Majoriteten av arbetsställena sysselsätter mindre än fem personer (ca 85 procent), och endast 18 arbetsställen sysselsatte 50 personer eller mer.

Recessionens inverkan på antalet företag och sysselsatta

Antalet företag ökade med 83 under år 2016 (ökningen var endast 14 företag under år 2015) medan sysselsättningen minskade med 18 personer under år 2015. Uppgifter för sysselsättningen år 2016 finns ännu inte tillgängliga.

Figuren nedan illustrerar att recessionen syntes i antalet sysselsatta, som sjönk kraftigt åren 2009–2010, men inte i antalet företag. Detta innebär att medelstorleken på företagen på Åland minskade, och har minskat ända sedan början av 2000-talet. Antalet sysselsatta var år 2015 tillbaka på en högre nivå än år 2008 (innan recessionen). Kurvan för antalet företag per invånare visar även att mängden företag har ökat även i förhållande till befolkningen.

Figur 2: Utvecklingen av antalet företag och anställda 2000–2016, index 2000=100

En del av förklaringen till minskningen av antalet sysselsatta i figuren åren 2009–2010 ovan är pensionsavgångarna, en annan är vissa utflaggningar som skedde under dessa år. De större årskullarna har nu uppnått pensionsålder och antalet pensionärer ökade åren 2009–2010, samtidigt som arbetskraften minskade. År 2011–2015 fortsatte antalet pensionärer att öka, men arbetskraften ökade också under denna period (trots en liten nedgång i arbetskraften år 2015).

Nya och nedlagda företag

Uppgifter om nya och nedlagda företag finns kvartalsvis, men på grund av Ålands småskalighet blir ett diagram över den utvecklingen mycket hackig och otydlig. Figuren nedan är ett glidande medelvärde över 4-kvartal (ett år), uppgifter finns fram till det tredje kvartalet 2016 för nystartade företag och till det andra kvartalet 2016 för nedlagda företag.

Diagrammet illustrerar väl hur antalet nystartade företag slutade öka under år 2008, för att börja sjunka under det fjärde kvartalet 2008. Efter år 2010 upphörde minskningen, och antalet nystartade företag började öka igen för att nå en topp under år 2013. Under andra hälften av år 2013 samt första hälften av år 2014 så har antalet nystartade företag minskat igen, för att sedan öka takten igen. Efter en topp under senare delen av 2015 har antalet nystartade företag nu börjat minska igen.

Figur 3: Antal nya och nedlagda företag 2005–2016, 4-kvartals glidande medelvärde

Intressant är att även antalet nedlagda företag minskade under recessionen, men under åren 2012–2014 har antalet nedlagda företag ökat kraftigt. Oroande är även att det glidande medeltalet för nedlagda företag under en period 2013–2014 var högre än för antalet nystartade företag. Normalt är att antalet nedlagda företag är högre under det fjärde kvartalet, men överskottet under de andra kvartalen brukar överväga. Under år 2014 var antalet nystartade och nedlagda företag nästan identiska, 211 nystartade företag och 210 nedlagda företag. Under de tre första kvartalen år 201 har 159 företag startats, medan 63 företag lagts ned under årets första två kvartal.

Observera att antalet företag i företagsregistret samt antalet nya och nedlagda företag inte helt matchar varandra. I företagsregistret ingår de företag som har varit verksamma mer än sex månader under statistikåret samt sysselsatt mer än 0,5 personer eller haft en omsättning som överstigit ca 10 000 euro. Nya företag kan ha en begränsad verksamhet inledningsvis medan nedlagda företag inte behöver ha varit verksamma under statistikåret (tex. varit vilande).

Diagrammet nedan konkurserna på Åland åren 2013­–2016 och den berörda personalen. Det bör noteras att endast en bråkdel av de nedlagda företagen går i konkurs, år 2015 var antalet nedlagda företag 175 medan antalet konkurser var endast 17 st. De berörda anställda var 75 till antalet år 2015, de flesta från någon form av tjänstebransch.

Figur 4: Konkurser på Åland 2003–2016, antal konkurser och berörd personal

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax