Företagen på Åland 31.12.2017

Förändringar i statistiken

Företagsstatistiken grundar sig på uppgifter ur det företags- och arbetsställeregister som ÅSUB erhåller från Statistikcentralen. Uppgifterna i företagsregistret grundar sig i huvudsak på uppgifter som kommer ur skatteförvaltningens register, samt direkt från företagen genom enkäter. Uppgifter om antalet anställda i de företag som inte ingår i enkäterna estimeras på basis av uppgifter om löner. Med företag avses ekonomisk verksamhet som bedrivs av en person eller flera personer tillsammans och som strävar efter ett lönsamt resultat. Företag är yrkesutövare och rörelseidkare (som verkar under eget namn eller registrerad firma), juridiska personer (exempelvis aktiebolag, andelslag, sparbanker, ekonomiska föreningar och öppna bolag), offentliga finansinstitut och statliga affärsverk samt bostadsbolag. I statistiken är utomåländska företag samt offentliga myndigheter, stiftelser, ideella föreningar och församlingar inte medräknade.

OBS, på grund av förändringar i grundmaterialet från Statistikcentralen samt Skatteförvaltningen är inte uppgifterna om antalet företag samt arbetsställen helt jämförbara med tidigare publicerade uppgifter. Etableringar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens uppgifter. På grund av detta kan ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller databaser påverka statistikuppgifterna och tidsseriens jämförbarhet.

På Åland fanns 2 565 företag den 31.12.2017

Den 31.12.2017 fanns det 2 565 företag på Åland, majoriteten verksamma inom tjänstebranscherna (knappt 67 procent). I tabellen antal företag efter bransch och personalens storleksklass 31.12.2017 illustreras även hur stor del av företagen som är fåmansföretag, drygt 82 procent av företagen sysselsätter fyra personer eller färre.

I tabellen antal företag efter kommun och bransch 31.12.2017 är företagen fördelade per bransch och kommun. Flest företag finns i Mariehamn, 990 st, eller knappt 39 procent av företagen på Åland. I Mariehamn är mindre än en procent av företagen verksamma inom primärnäringarna, medan de i skärgården står för drygt 13 procent av företagen (närmare åtta procent på landsbygden). Samtidigt står tjänstebranscherna för ca 80 procent av företagen i Mariehamn, men bara knappt 58 procent på landsbygden och drygt 59 procent i skärgården. Figuren nedan visar branschfördelningen av antalet företag.

Figur 1: Antal företag efter bransch den 31.12.2017

Cirkeldiagram som visar den branschvisa fördelningen av de åländska företagen

Arbetsställen, det vill säga lokala verksamhetspunkter, fanns det 2 816 stycken av. I tabellen antal arbetsställen efter kommun och personalens storleksklass 31.12.2017 redovisas antalet arbetsställen efter kommun och personalens storleksklass. Majoriteten av arbetsställena sysselsätter mindre än fem personer (ca 84 procent), och endast 16 arbetsställen sysselsatte 50 personer eller mer.

Den åländska ekonomins inverkan på antalet företag och sysselsatta

Antalet företag minskade med 57 under år 2017 (beror eventuellt på tidigare nämnd förändring av grundmaterialet) medan sysselsättningen ökade med 127 personer under år 2016. Uppgifter för sysselsättningen år 2017 finns ännu inte tillgängliga.

Figuren nedan illustrerar att recessionen år 2008 syntes i antalet sysselsatta, som sjönk kraftigt åren 2009–2010, men inte i antalet företag. Detta innebär att medelstorleken på företagen på Åland minskade, och har minskat ända sedan början av 2000-talet. Antalet sysselsatta var år 2016 tillbaka på en högre nivå än år 2008 (innan recessionen). Kurvan för antalet företag per invånare visar även att mängden företag har ökat även i förhållande till befolkningen sedan år 2000.

Figur 2: Utvecklingen av antalet företag och anställda 2000–2017, index 2000=100

Linjediagram som visar utvecklingen av företag och sysselsatta sedan år 2000

En del av förklaringen till minskningen av antalet sysselsatta i figuren åren 2009–2010 ovan är pensionsavgångarna, en annan är vissa större utflaggningar som skedde under dessa år. De större årskullarna har nu uppnått pensionsålder och antalet pensionärer ökade kraftigt åren 2009–2010, samtidigt som arbetskraften minskade. År 2011–2016 fortsatte antalet pensionärer att öka, men arbetskraften ökade också under denna period (trots en liten nedgång i arbetskraften år 2015).

Nya och nedlagda företag

Uppgifter om nya och nedlagda företag finns kvartalsvis, men på grund av Ålands småskalighet blir ett diagram över den utvecklingen mycket hackig och otydlig. Figuren nedan är ett glidande medelvärde över 4-kvartal (ett år), uppgifter finns tillgängliga fram till det andra kvartalet 2018 för nystartade företag, men bara till det första kvartalet 2017 för nedlagda företag (även detta på grund av tidigare problematik med grundmaterialet).

Diagrammet illustrerar väl hur antalet nystartade företag slutade öka under år 2008, för att börja sjunka under det fjärde kvartalet 2008. Efter år 2010 upphörde minskningen, och antalet nystartade företag började öka igen för att nå en topp under år 2013. Under andra hälften av år 2013 samt första hälften av år 2014 så har antalet nystartade företag minskat igen, för att sedan öka takten igen. Efter en topp under senare delen av 2015 har antalet nystartade företag hållit sig på en jämn nivå (drygt 50 nystartade företag per kvartal).

Figur 3: Antal nya och nedlagda företag 2005–2018, 4-kvartals glidande medelvärde

Linjediagram som visar utvecklingen av nystartade samt nedlagda företag på Åland

Intressant är att även antalet nedlagda företag minskade under recessionen, men under åren 2012–2014 har antalet nedlagda företag ökat kraftigt. Oroande är även att det glidande medeltalet för nedlagda företag under en period 2013–2014 var högre än för antalet nystartade företag. Normalt är att antalet nedlagda företag är högre under det fjärde kvartalet, men överskottet under de andra kvartalen brukar överväga. Under år 2014 var antalet nystartade och nedlagda företag nästan identiska, 211 nystartade företag och 210 nedlagda företag. Under år 2016 startades 202 nya företag, medan 141 företag lades ned. År 2017 startades 214 nya företag, och under det första halvåret år 2018 har 111 nya företag startats.

Observera att antalet företag i företagsregistret samt antalet nya och nedlagda företag inte helt matchar varandra. I företagsregistret ingår de företag som har varit verksamma mer än sex månader under statistikåret samt sysselsatt mer än 0,5 personer eller haft en omsättning som överstigit ca 10 000 euro. Nya företag kan ha en begränsad verksamhet inledningsvis medan nedlagda företag inte behöver ha varit verksamma under statistikåret (tex. varit vilande).

Diagrammet nedan illustrerar konkurserna på Åland åren 2003­–2017 och den berörda personalen. Det bör noteras att endast en bråkdel av de nedlagda företagen går i konkurs, år 2016 var antalet nedlagda företag 141 medan antalet konkurser var endast elva st. År 2017 var antalet konkurser 13 st, nästan hälften inom byggsektorn. De berörda anställda var 63 till antalet år 2017, närmare två tredjedelar av den berörda personalen härstammade från företag inom antingen industrin eller byggsektorn.

Figur 4: Konkurser på Åland 2003–2017, antal konkurser och berörd personal

Linjediagram som visar antalet konkurser, samt den berörda personalen, på Åland

För mera information om företagsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

 

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax