Företagen på Åland 31.12.2021

Beskrivning av statistiken

Företagsstatistiken grundar sig på uppgifter ur det företags- och arbetsställeregister som ÅSUB erhåller från Statistikcentralen. Uppgifterna i företagsregistret grundar sig i huvudsak på uppgifter som kommer ur skatteförvaltningens register, samt direkt från företagen genom enkäter. Uppgifter om antalet anställda i de företag som inte ingår i enkäterna estimeras på basis av uppgifter om löner. Med företag avses ekonomisk verksamhet som bedrivs av en person eller flera personer tillsammans och som strävar efter ett lönsamt resultat. Företag är yrkesutövare och rörelseidkare (som verkar under eget namn eller registrerad firma), juridiska personer (exempelvis aktiebolag, andelslag, sparbanker, ekonomiska föreningar och öppna bolag), offentliga finansinstitut och statliga affärsverk samt bostadsbolag. I statistiken är utomåländska företag samt offentliga myndigheter, stiftelser, ideella föreningar och församlingar inte medräknade.

Antalet företag på Åland ökade något år 2021

Den 31.12.2021 fanns det 2 788 företag på Åland, majoriteten verksamma inom tjänstebranscherna (knappt 67 procent). I tabellen antal företag efter bransch och personalens storleksklass 31.12.2021 illustreras även hur stor del av företagen som är fåmansföretag, ungefär 84 procent av företagen sysselsätter fyra personer eller färre.

I tabellen antal företag efter kommun och bransch 31.12.2021 är företagen fördelade per bransch och kommun. Flest företag finns i Mariehamn, 1 050 st, eller nästan 38 procent av företagen på Åland. I Mariehamn är knappt en procent av företagen verksamma inom primärnäringarna, medan de i skärgården står för tolv procent av företagen (drygt åtta procent på landsbygden). Samtidigt står tjänstebranscherna för ca 81 procent av företagen i Mariehamn, men bara knappt 58 procent på landsbygden och lite mer än 60 procent i skärgården. Figuren nedan visar branschfördelningen av antalet företag.

Figur 1: Andel företag efter bransch den 31.12.2021

Cirkeldiagram som visar den branschvisa fördelningen av de åländska företagen

Arbetsställen, det vill säga lokala verksamhetspunkter, fanns det 3 053 stycken av. I tabellen antal arbetsställen efter kommun och personalens storleksklass 31.12.2021 redovisas antalet arbetsställen efter kommun och personalens storleksklass. Majoriteten av arbetsställena sysselsätter mindre än fem personer (nästan 86 procent), och endast 15 arbetsställen sysselsatte 50 personer eller mer.

Den åländska ekonomins inverkan på antalet företag och sysselsatta

Antalet företag ökade med 175 under år 2021, uppgifter för den sysselsatta arbetskraften år 2021 finns ännu inte tillgängliga vid publiceringstillfället. Under år 2020 minskade däremot sysselsättningen med hela 852 personer. Den stora minskningen av antalet sysselsatta personer år 2020 beror i stort sett till sin helhet på coronapandemin och de tillhörande restriktionerna, minskningen speglas av en nästan lika stor ökning av antalet arbetslösa personer. År 2021 minskade antalet arbetslösa och permitterade med mer än 630 personer, vilket förhoppningsvis innebär att antalet sysselsatta personer återhämtade sig med snarlik mängd.

Figuren nedan illustrerar att recessionen år 2008 syntes i antalet sysselsatta, som sjönk kraftigt åren 2009–2010, men inte i antalet företag. Detta innebär att medelstorleken på företagen på Åland minskade, och har minskat ända sedan början av 2000-talet. I genomsnitt sysselsätter företagen år 2020 ungefär 5,2 arbetande ålänningar, jämfört med ca 6,9 arbetande år 2000. Kurvan för antalet företag per invånare visar även att mängden företag har ökat även i förhållande till befolkningen sedan år 2000, även om utvecklingen tycks ha stannat av mellan år 2016 och år 2020, år 2021 ökade förhållandet igen.

Figur 2: Utvecklingen av antalet företag och anställda 2000–2021, index 2000=100

Linjediagram som visar utvecklingen av företag och sysselsatta sedan år 2000

En del av förklaringen till minskningen av antalet sysselsatta i figuren åren 2009–2010 ovan är pensionsavgångarna, en annan är flera större utflaggningar av fartyg som skedde under dessa år. De större årskullarna har nu uppnått pensionsålder och antalet pensionärer ökade kraftigt åren 2009–2010, samtidigt som arbetskraften minskade. År 2011–2017 fortsatte antalet pensionärer att öka, men arbetskraften ökade också under denna period (trots en liten nedgång i arbetskraften år 2015). Nedgången i antalet sysselsatta år 2019 beror främst på förändrad produktionsprocess där nya datakällor använts (exempelvis Inkomstregistret) och där bland annat studerande som arbetat extra i slutet av året nu klassificeras som studerande, och inte sysselsatta som tidigare. Minskningen fortsatte år 2020, till följd av coronapandemins restriktioner (som nämnt ovan).

Nya och nedlagda företag

Uppgifter om nya och nedlagda företag finns kvartalsvis, men på grund av Ålands småskalighet blir ett diagram över den utvecklingen mycket hackig och otydlig. Figuren nedan är ett glidande medelvärde över 4-kvartal (ett år), uppgifter finns tillgängliga fram till det tredje kvartalet 2021 för nystartade företag, men bara till det andra kvartalet 2021 för nedlagda företag (tyvärr saknas data för perioden andra kvartalet till fjärde kvartalet 2017, detta på grund av tidigare nämnd problematik med grundmaterialet från Skatteförvaltningen).

Diagrammet illustrerar hur antalet nystartade företag slutade öka under år 2008, för att börja sjunka under det fjärde kvartalet 2008. Efter år 2010 upphörde minskningen, och antalet nystartade företag började öka igen för att nå en topp under år 2013. Under andra hälften av år 2013 samt första hälften av år 2014 så har antalet nystartade företag minskat igen, för att sedan öka takten igen. Efter en topp under senare delen av 2015 har antalet nystartade företag hållit sig på en jämn nivå (drygt 50 nystartade företag per kvartal). Efter 2018 har antalet nystartade företag ökat igen, antalet nedlagda företag har börjat öka från och med slutet på år 2019. Intressant är att både antalet nystartade och nedlagda företag fortsatte att öka under år 2020 då den åländska ekonomin som känt var påverkad av coronapandemins restriktioner.

Figur 3: Antal nya och nedlagda företag 2005–2021, 4-kvartals glidande medelvärde

Linjediagram som visar utvecklingen av nystartade samt nedlagda företag på Åland

Intressant är att även antalet nedlagda företag minskade under recessionen (efter år 2008), men under åren 2012–2014 ökade antalet nedlagda företag kraftigt. Ovanligt är även att det glidande medeltalet för nedlagda företag under en period 2013–2014 var högre än för antalet nystartade företag. Normalt är att antalet nedlagda företag är högre under det fjärde kvartalet, men överskottet under de andra kvartalen brukar överväga. Under år 2020 startades 261 nya företag och 141 företag lades ned. Under år 2021 har 217 företag startats under perioden januari–september, medan 79 företag lades ned under perioden januari–juni.

Observera att antalet företag i företagsregistret samt antalet nya och nedlagda företag inte helt matchar varandra. I företagsregistret ingår de företag som har varit verksamma mer än sex månader under statistikåret samt sysselsatt mer än 0,5 personer eller haft en omsättning som överstigit ca 10 000 euro. Nya företag kan ha en begränsad verksamhet inledningsvis medan nedlagda företag inte behöver ha varit verksamma under statistikåret (tex. varit vilande).

Konkurser på Åland

Diagrammet nedan illustrerar konkurserna på Åland åren 2003­–2021 och den berörda personalen. Det bör noteras att endast en bråkdel av de nedlagda företagen går i konkurs, exempelvis år 2020 var antalet nedlagda företag 141 medan antalet konkurser var endast tio stycken. År 2021 var antalet konkurser preliminärt elva stycken, medan de berörda anställda preliminärt var 34 st till antalet (62 st året innan). Majoriteten av den berörda personalen härstammade från företag inom övriga tjänster (24 stycken). I tabellen konkurser efter bransch och företagsdata år 2021 finns antalet konkurser och den berörda personalen redovisade per bransch. Enligt preliminära uppgifter har det inte inträffat några konkurser under de första två månaderna år 2022.

Figur 4: Konkurser på Åland 2003–2021, antal konkurser och berörd personal

Linjediagram som visar antalet konkurser, samt den berörda personalen, på Åland

På grund av förändringar i grundmaterialet från Statistikcentralen samt Skatteförvaltningen är inte uppgifterna om antalet företag samt arbetsställen helt jämförbara med uppgifter publicerade innan år 2017. Etableringar och nedläggningar av företagsverksamhet härleds från Skatteförvaltningens uppgifter. På grund av detta kan ändringar i Skatteförvaltningens datasystem eller databaser påverka statistikuppgifterna och tidsseriens jämförbarhet. Under andra kvartalet år 2017 förändrades statistikens källdata som ligger till grund för antalet nedlagda företag, på grund av detta saknas uppgifter för nedlagda företag för perioden andra kvartalet till fjärde kvartalet år 2017.

För mera information om företagsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax