Företagen på Åland 31.12.2022

Beskrivning av statistiken

Företagsstatistiken grundar sig på uppgifter ur det företags- och arbetsställeregister som ÅSUB erhåller från Statistikcentralen. Uppgifterna i företagsregistret grundar sig i huvudsak på uppgifter som kommer ur Skatteförvaltningens register, samt direkt från företagen genom enkäter. Uppgifter om antalet anställda i de företag som inte ingår i enkäterna estimeras på basis av uppgifter om löner. Med företag avses ekonomisk verksamhet som bedrivs av en person eller flera personer tillsammans och som strävar efter ett lönsamt resultat. Företag är yrkesutövare och rörelseidkare (som verkar under eget namn eller registrerad firma), juridiska personer (exempelvis aktiebolag, andelslag, sparbanker, ekonomiska föreningar och öppna bolag), offentliga finansinstitut och statliga affärsverk samt bostadsbolag. I statistiken är utomåländska företag samt offentliga myndigheter, stiftelser, ideella föreningar och församlingar inte medräknade.

Antalet företag på Åland ökade något år 2022

Den 31.12.2022 fanns det 2 872 företag på Åland, majoriteten verksamma inom tjänstebranscherna (drygt 67 procent). I tabellen antal företag efter bransch och personalens storleksklass 31.12.2022 illustreras även hur stor del av företagen som är fåmansföretag, ungefär 85 procent av företagen sysselsätter fyra personer eller färre.

I tabellen antal företag efter kommun och bransch 31.12.2022 är företagen fördelade per bransch och kommun. Flest företag finns i Mariehamn, 1 067 stycken, eller drygt 37 procent av företagen på Åland. I Mariehamn är mindre än en procent av företagen verksamma inom primärnäringarna, medan de i skärgården står för ca tolv procent av företagen (knappt nio procent på landsbygden). Samtidigt står tjänstebranscherna för nästan 82 procent av företagen i Mariehamn, men bara ca 62 procent på landsbygden och drygt 58 procent i skärgården. Figuren nedan visar branschfördelningen av antalet företag.

Figur 1: Andel företag efter bransch den 31.12.2022

Cirkeldiagram som visar den branschvisa fördelningen av de åländska företagen

Arbetsställen, det vill säga lokala verksamhetspunkter, fanns det 3 134 stycken av. I tabellen antal arbetsställen efter kommun och personalens storleksklass 31.12.2022 redovisas antalet arbetsställen efter kommun och personalens storleksklass. Majoriteten av arbetsställena sysselsätter mindre än fem personer (knappt 89 procent), och endast 16 arbetsställen sysselsatte 50 personer eller mer.

Den åländska ekonomins inverkan på antalet företag och sysselsatta

Antalet företag ökade med 84 under år 2022, uppgifter för den sysselsatta arbetskraften år 2022 finns ännu inte tillgängliga vid publiceringstillfället. Under år 2021 ökade sysselsättningen med ca 430 personer. Den stora minskningen år 2020 berodde nästan uteslutande på coronapandemin och de efterföljande restriktionerna, vilka inverkade på tjänstebranscherna i mycket hög omfattning. Även om antalet sysselsatta ökade år 2021 når inte sysselsättningen samma nivåer som innan coronapandemin.

Figuren nedan illustrerar hur coronapandemin syns tydligt i antalet sysselsatta, vilka sjönk kraftigt år 2020, men inte i antalet företag som ökade marginellt. Detta innebär att medelstorleken på företagen på Åland minskade, och medelstorleken har minskat ända sedan början av 2000-talet. I genomsnitt sysselsätter företagen år 2021 ungefär 5,1 arbetande ålänningar, jämfört med ca 6,9 arbetande år 2000. Kurvan för antalet företag per invånare visar också att mängden företag har ökat även i förhållande till befolkningen sedan år 2000, även om utvecklingen stannade av något mellan år 2017–2020.

Figur 2: Utvecklingen av antalet företag och anställda 2000–2022, index 2000=100

Linjediagram som visar utvecklingen av företag och sysselsatta sedan år 2000

En del av förklaringen till minskningen av antalet sysselsatta i figuren åren 2019–2020 ovan är en förändrad produktionsprocess (år 2019), och största delen av minskningen av antalet sysselsatta år 2020 kan förklaras med coronapandemin och de efterföljande restriktionerna. En annan förklaring är pensionsavgångarna, de större årskullarna har nu uppnått pensionsålder och antalet pensionärer ökar varje år. Samtidigt har arbetskraften på Åland minskat tre år i rad (2019–2021).

Nya och nedlagda företag

Uppgifter om nya och nedlagda företag finns kvartalsvis, men på grund av Ålands småskalighet blir ett diagram över den utvecklingen mycket hackig och otydlig. Figuren nedan är ett glidande medelvärde över 4-kvartal (ett år), uppgifter finns tillgängliga fram till det tredje kvartalet 2022 för både nystartade företag och nedlagda företag (tyvärr saknas data för perioden andra kvartalet till fjärde kvartalet 2017, detta på grund av problematik med grundmaterialet från Skatteförvaltningen).

Diagrammet illustrerar hur antalet nystartade företag slutade öka under mitten av år 2021, för att sedan minska under de sista kvartalen år 2021 samt under år 2022 (fram till och med kvartal 3). Antalet nedlagda företag håller sig på en relativt låg nivå, men har uppvisat en stigande trend åren 2018­–2021, under kvartal 2 och kvartal 3 (år 2022) har antalet nedlagda företag dock minskat.

Figur 3: Antal nya och nedlagda företag 2005–2022, 4-kvartals glidande medelvärde

Linjediagram som visar utvecklingen av nystartade samt nedlagda företag på Åland

Normalt är att antalet nedlagda företag är högre under det fjärde kvartalet, men överskottet under de andra kvartalen brukar överväga. Under de första tre kvartalen år 2022 har 169 nya företag startats, medan 115 företag lagts ned (under hela året 2021 startades 260 företag, medan 150 företag lades ned).

Observera att antalet företag i företagsregistret samt antalet nya och nedlagda företag inte helt matchar varandra. I företagsregistret ingår de företag som har varit verksamma mer än sex månader under statistikåret samt sysselsatt mer än 0,5 personer eller haft en omsättning som överstigit ca 10 000 euro. Nya företag kan ha en begränsad verksamhet inledningsvis medan nedlagda företag inte behöver ha varit verksamma under statistikåret (tex. varit vilande).

Konkurser på Åland

Diagrammet nedan illustrerar konkurserna på Åland åren 2003­–2022* och den berörda personalen. Det bör noteras att endast en bråkdel av de nedlagda företagen går i konkurs, exempelvis år 2021 var antalet nedlagda företag 150 medan antalet konkurser var endast elva st. År 2022 var antalet konkurser preliminärt åtta stycken, medan de berörda anställda var 36 stycken till antalet (34 stycken året innan). Majoriteten av den berörda personalen härstammade från företag inom övriga tjänster (23 stycken). I tabellen konkurser efter bransch och företagsdata år 2022 finns preliminära uppgifter om antalet konkurser och den berörda personalen redovisade per bransch. Enligt de preliminära uppgifterna inträffade det fyra konkurser i januari 2023, konkurser som berörde elva personer.

Figur 4: Konkurser på Åland 2003–2022*, antal konkurser och berörd personal

Linjediagram som visar antalet konkurser, samt den berörda personalen, på Åland

För mera information om företagsstatistiken och dess begrepp, klicka här.

Jonas Karlsson

+358 (0)18 25581
fornamn.efternamn[at]asub.ax