Det framtida elevunderlaget på Åland

I början av innevarande år kontaktade Södra Ålands högstadiedistrikt ÅSUB för att höra sig för om möjligheterna att ta fram en långtidsprognos för elevunderlaget i högstadiedistriktet. Efter diskussioner - som även kom att inkludera landskapregeringens utbildningsavdelning -beslutades att det mest ändamålsenliga i detta sammanhang vore att ta fram en kommunvis befolkningsprognos för hela Åland.

Rapporten är resultatet av detta arbete. Jouko Kinnunen har varit ansvarig för detta projekt. Statistiker Jonas Karlsson har bistått med dataunderlag och databearbetningar.
Till projektet knöts även en sakkunnig referensgrupp bestående av personer från skolförvaltningen på Åland.

Resultat för tre olika framtidsbilder presenteras i denna rapport. Den utveckling som vi bedömer som mest sannolik kallar vi Basscenario. I och med att den kommunala flyttningsrörelsen varierar bland annat i takt med tillgång till bostäder tog vi fram en alternativ prognos kallad Ökad tillväxt i Jomala.  Där antar vi att Jomalas produktion av småhus trappas upp med 15 bostäder per år utöver den tidigare produktionstakten på kring ett tiotal bostäder. Detta leder till ett mer än fördubblat flyttningsnetto till Jomala som härstammar från Mariehamn. Den tredje alternativa prognosen är Statistikcentralens (SC)  befolkningsprognos, som är framtagen år 2004.

På grund av förändringarna i befolkningens åldersstruktur kommer elevantalet att sjunka något både på låg- och högstadierna på Åland enligt samtliga prognoser. Även en relativt hög inflyttning från omvärlden skulle inte lyckas att vända denna trend. Däremot varierar utvecklingen i elevantalet mellan distrikten och kommunerna. Om Jomalas bostadsproduktion höjs, kommer elevantalet att stiga i stället för att sjunka måttligt. För Mariehamns del är frågan om elevantalet hålls konstant eller sjunker. De relativt största minskningarna i elevantalet ser ut att ske i skärgården samt i några av de tidigare så kallade randkommunerna.  Det måste också påpekas att osäkerheten kring prognossiffrorna är desto större, ju mindre befolkning det handlar om.

De centrala prognossiffrorna samt annan relevant statistik finns i följande adress:
http://pxweb.asub.ax/Database/Utredning/Utredning.asp

Närmare upplysningar lämnar Jouko Kinnunen, tel 25494.

Hela meddelandet kan läsas här.

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden