Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2005-2018

Över hälften av de utexaminerade på gymnasienivå studerade vidare på högskolenivå

Av de som började studera på gymnasienivå på Åland under 2005–2015 tog strax över 80 procent examen. Över hälften av de utexaminerade 2014–2018 inledde studier på högskola, universitet eller yrkeshögskola inom samma femårsperiod. Av de som utexaminerades från Ålands lyceum var andelen som läste vidare högre, nästan 80 procent, medan motsvarande andel för de som tog examen från Ålands yrkesgymnasium var 35 procent.

Ungefär en tiondel avbröt sina studier på gymnasienivå bland de som började studera åren 2010 till 2015.

Uppgifterna om genomströmningen inom utbildningen på gymnasienivå omfattar endast de treåriga utbildningsprogrammen för unga och avser de som påbörjat studier under perioden 2005 till 2015. I genomsnitt tog ungefär tre fjärdedelar av de som började studera 2005–2015 sin examen inom tre år och runt sju procent tog mer än tre år på sig. Den totala genomströmningen uppgick därmed till strax över 80 procent. För de flesta årskullar gällde att en större andel kvinnor än män tog examen från den påbörjade utbildningen och under den redovisade perioden utexaminerades nästan 84 procent av kvinnorna och cirka 80 procent av männen. Diagrammet nedan visar genomströmningen för utbildningar som påbörjats 2005 till 2015. Från 2010 finns uppgifter om studieavbrott och bland de som påbörjat sin utbildning fram till och med 2015 avbröt ungefär en tiondel av de studerande sin utbildning. I kategorin okänt ingår studieavbrotten före år 2010 samt studerande som fortsättningsvis avser att slutföra sina studier, men också till exempel personer som bytt utbildningsprogram under studietiden och därmed inte fångas upp av denna undersökning.

Genomströmning på de treåriga utbildningsprogrammen för unga på gymnasienivå 2005–2018 efter året utbildningen påbörjades

Högst genomströmning inom den allmänbildande utbildningen på Lycéet, lägst inom sjöfartsprogrammen

Genomströmningen varierade för de olika utbildningsprogrammen och också för olika år inom samma utbildningsprogram. Inom den allmänbildande utbildningen på Lycéet hade i genomsnitt över 90 procent erhållit examen av de som påbörjat studierna 2005–2015. Det program inom yrkegymnasiet som hade högst andel utexaminerade var informations- och kommunikationsteknik (94 procent), följt av el och data (datateknik) (87 procent) och frisör (86 procent). Lägst genomströmning hade sjöfartsprogrammen som utexaminerade runt tre femtedelar av sina studerande under denna period.

Diagrammet nedan visar genomströmningen för enskilda program och programgrupper gällande personer som påbörjade studierna 2014 och utfallet för dessa fram till och med 2018. Cirka 96 procent av de som läste företagsekonomi har tagit examen, medan motsvarande siffra var 55 procent för sjöfartsprogrammen. På samtliga program fanns det elever som avbröt sina studier, särskilt utmärkande var dock fordons- och transportteknik där 50 procent av de som påbörjat sina studier 2014 senare avbröt. Lägst andel avbrott hade utbildningsprogrammet företagsekonomi med 4,3 procent.

Genomströmning på de treåriga utbildningsprogrammen för unga på gymnasienivå 2005–2018 efter året utbildningen påbörjades

Drygt hälften av de utexaminerade på gymnasienivå studerade vidare på högskolenivå

Uppgifterna om högre studier omfattar utexaminerade från de treåriga gymnasieprogrammen för unga under femårsperioden 2014–2018 och deras eventuella fortsatta studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet under samma femårsperiod. För personer som påbörjat flera än en utbildning på högskolenivå har utbildningsområdet för den senaste utbildningen beaktats.

Av de som utexaminerades från de treåriga utbildningsprogrammen för unga på gymnasienivå på Åland under femårsperioden 2014–2018 inledde drygt 56 procent studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet under samma femårsperiod. Av kvinnorna gick över 60 procent vidare till studier på högskolenivå, medan samma sak gällde endast hälften av männen.

Av de nästan 870 utexaminerade 2014–2018 som studerade vidare på högskolenivå började strax över 150 på Högskolan på Åland och drygt 700 studerade utanför Åland. Mer än dubbelt flera män än kvinnor valde studier på Åland, medan kvinnorna var i majoritet bland de som påbörjade högskolestudier utanför Åland.

Genomströmning på de treåriga utbildningsprogrammen för unga på gymnasienivå 2005–2018 efter året utbildningen påbörjades

Andelen utexaminerade från gymnasienivå 2014–2018 som inledde studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet varierade för de utexaminerande utbildningsprogrammen. Andelen var högst bland de som hade tagit examen från den allmänbildande utbildningen på Lycéet, av vilka 80 procent inledde högskolestudier inom femårsperioden. Av Yrkesgymnasiets utbildningsprogram hade vaktmaskinmästare och vaktstyrman de högsta andelarna utexaminerade som fortsatte studera på högskolenivå, 55 respektive 59 procent. Den lägsta andelen hade frisörprogrammet och el och data (elektriker) med cirka 11 procent.

De allra flesta som utexaminerats från Yrkesgymnasiet och läst vidare gör det inom samma utbildningsområde

Strax under en fjärdedel av de som tagit examen från Lycéet 2014–2018 (i tabellen nedan motsvaras dessa av de som utexaminerats inom utbildningsområdet ”Allmän”) och inlett studier på högskolenivå under femårsperioden gjorde det inom utbildningsområdet handel, administration och juridik. Intresset för områdena databehandling och kommunikation, lant- och skogsbruk samt tjänstebranschen var lägre och lockade bara mellan en och fyra procent. När det gäller de utexaminerade från yrkesutbildningen på gymnasienivå fortsatte de allra flesta som valde vidarestudier på högskolenivå inom samma utbildningsområde, med undantag för de som läst samhällsvetenskap eller någon utbildning inom tjänsteområdet.

De utexaminerade på gymnasienivå på Åland 2014–2018 som studerade vidare på högskolenivå 2014–2018 efter utbildningsområde på gymnasienivå respektive högskolenivå

Mer statistik om genomströmning på gymnasienivå och vidare studier finns här

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax