Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2022

Den första delen av denna webbpublicering behandlar statistik om genomströmningen på gymnasienivå. Med genomströmning avses hur pass många av de som påbörjar ett utbildningsprogram ett visst år som senare tar ut en examen inom samma program. I den andra delen av publiceringen presenteras statistik om utexaminerade från gymnasienivå och deras eventuella fortsatta studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Stor skillnad i andel utexaminerade mellan Yrkesgymnasiet och Lyceét

Uppgifterna om genomströmningen inom utbildningen på gymnasienivå omfattar endast de treåriga utbildningsprogrammen för unga. I denna publicering redovisas utfallet efter fem år från studiernas början och då det senaste året det finns uppgifter om är 2022 presenteras genomströmningen för de som påbörjade studierna 2017. 

Under hela femårsperioden var det totalt cirka 78 procent av de som påbörjade sina studier på gymnasienivå år 2017 som utexaminerades, varav 72 procent var klara efter tre år och 6 procent fyra år eller mer. Utöver de utexaminerade var det även 14 procent som avbröt sin utbildning. För resterande cirka 8 procent saknas uppgift om examina eller avbrott, det kan exempelvis vara individer som bytt utbildningsprogram under studiernas gång utan att ha gjort avbrott först. Manliga och kvinnliga studerande tog en examen i ungefär lika stor utsträckning under perioden.

På Ålands lyceum tog strax över 90 procent en examen inom fem år medan samma andel var nära 70 procent vid Ålands yrkesgymnasium. Skillnaden på drygt 20 procentenheter förklaras av att betydligt fler, 85 mot 63 procent, hade en examen klar efter tre år vid Lyceét i jämförelse med Yrkesgymnasiet. Andelen studerande som tog en examen senare än så (efter 4–5 år) var ungefär lika stor skolorna emellan. En annan tydlig skillnad är att det var vanligare att göra ett avbrott från sina studier vid Ålands yrkesgymnasium.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Genomströmningen varierade för de olika utbildningsprogrammen som påbörjades 2017. Inom den allmänbildande gymnasieutbildningen på Lycéet (benämnd "Student" i diagrammet nedan) hade som nämnts över 90 procent erhållit en examen inom fem år. Ett flertal program inom Yrkegymnasiet hade en utexamineringsgrad på över 80 procent, några av dessa var exempelvis elmontör, företagsekonomi och kock/servitör. Lägst genomströmning hade utbildningen samhälleliga och sociala där under hälften tog en examen inom fem år.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Vanligare att studera vidare bland kvinnorna

Uppgifterna om högre studier omfattar utexaminerade från de treåriga gymnasieprogrammen för unga under femårsperioden 2018–2022 och deras eventuella fortsatta studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet under samma femårsperiod. För personer som påbörjat fler än en utbildning på högskolenivå har utbildningsområdet för den senaste utbildningen beaktats.

Av de som utexaminerades från de treåriga utbildningsprogrammen för unga på gymnasienivå under åren 2018–2022 inledde strax under 60 procent studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet under samma period. Av kvinnorna gick 64 procent vidare till studier på högskolenivå, medan 51 procent av männen gjorde samma sak.

Andelen utexaminerade från gymnasienivå 2018–2022 som inledde högre studier varierade för de utexaminerande utbildningsprogrammen. Andelen var högst bland de som hade tagit examen från den allmänbildande gymnasieutbildningen på Lycéet (79 procent). Av Yrkesgymnasiets utbildningsprogram hade samhälleliga och sociala högst andel (64 procent) utexaminerade som fortsatte studera på högskolenivå, tätt följt av informations- och kommunikationsteknik (63 procent). Bland de utexaminerade från fordons- och transportteknik samt barnledare inledde bara en tiondel högre studier under perioden, vilket också var lägst av alla program.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Av de 790 utexaminerade 2018–2022 som studerade vidare på högskolenivå började 18 procent vid Högskolan på Åland och resterande 82 procent utanför Åland. Bland männen var det vanligare att studera vidare på Åland medan kvinnorna i större utsträckning valde studier utanför Åland. I gruppen som inte studerat vidare under perioden var flertalet män.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

De som tog en studentexamen 2018–2022 (i tabellen nedan motsvaras dessa av de som utexaminerats inom utbildningsområdet ”Allmän”) och inledde studier på högskolenivå under femårsperioden gjorde det inom ett brett spektrum av utbildningsområden, men de två vanligaste var det samhällsvetenskapliga området och handel, administration och juridik. När det gäller de utexaminerade från en yrkesutbildning på gymnasienivå fortsatte de allra flesta som studerade vidare på högskolenivå inom samma utbildningsområde, med undantag för de som läst en samhällsvetenskaplig utbildning eller någon utbildning inom tjänsteområdet (här ingår bland annat sjöfartsutbildningarna, kock och servitör).

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om genomströmning på gymnasienivå och vidare studier finns som exceltabeller längst ner på denna sida

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax