Genomströmning på gymnasienivå och vidare studier 2023

Den första delen av denna webbpublicering behandlar statistik om genomströmningen på gymnasienivå. Med genomströmning avses hur pass många av de som påbörjar ett utbildningsprogram ett visst år och som senare tar ut en examen inom samma program. I den andra delen av publiceringen presenteras statistik om utexaminerade från gymnasienivå och deras eventuella fortsatta studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Högre andel avbrott bland männen

Uppgifterna om genomströmningen inom utbildningen på gymnasienivå omfattar endast de treåriga utbildningsprogrammen för unga. I denna publicering redovisas utfallet fem år efter att studierna påbörjats och då det senaste året det finns uppgifter om är 2023 presenteras genomströmningen för de som påbörjade studierna hösten 2018.

Nästan 80 procent av de som påbörjade sina studier vid ett program på gymnasienivå år 2018 hade erhållit en examen inom samma program fem år senare. Merparten eller 70 procent var klara efter tre år och 10 procent efter fyra till fem år. Utöver de utexaminerade var det drygt 10 procent som avbröt sin utbildning. För resterande saknas uppgift om examina eller avbrott, det kan exempelvis handla om individer som bytt utbildningsprogram under studiernas gång utan att ha gjort avbrott först. Kvinnorna erhöll sin examen i högre utsträckning i jämförelse med männen, övertaget gällde oavsett efter hur lång tid man utexaminerades. Andelen studieavbrott var i stället högre bland männen.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

På Ålands lyceum tog över 90 procent av de som påbörjade sina studier 2018 en examen inom fem år medan samma andel bara var strax under 70 procent vid Ålands yrkesgymnasium. Vid Lyceét var andelen högre både bland de som hade en examen klar efter tre år och efter fyra till fem år. En annan tydlig skillnad är att det var vanligare att göra ett avbrott från sina studier vid Ålands yrkesgymnasium.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Lägst genomströmning vid sjöfartsutbildningen och utbildningen till rörmontör

Av de som påbörjade sina studier 2018 var det bara den allmänbildande gymnasieutbildningen på Lycéet (benämnd "Student" i diagrammet nedan) och företagsekonomi som hade över 90 procent utexaminerade inom fem år. Näst efter dessa program kom utbildningen till elmontör samt programmet samhällelig och sociala sektor, båda med minst 80 procent utexaminerade under perioden. Lägst genomströmning hade sjöfartsutbildningen och utbildningen till rörmontör, under hälften av de som påbörjade sina studier inom dessa program 2018 hade tagit sin examen fem år senare.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Vanligare att studera vidare bland kvinnorna

Uppgifterna om högre studier omfattar utexaminerade från de treåriga gymnasieprogrammen för unga under femårsperioden 2019 till 2023 och deras eventuella fortsatta studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet under samma femårsperiod. För personer som påbörjat fler än en utbildning på högskolenivå har utbildningsområdet för den senaste utbildningen beaktats.

Under åren 2019 till 2023 utexaminerades strax under 1 380 personer från de treåriga utbildningsprogrammen för unga på gymnasienivå, bland dessa valde 55 procent studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet under samma period. Andelen var något högre bland kvinnorna (60 procent) och lägre bland männen (50 procent).

Av de utexaminerade under perioden valde 10 procent Högskolan på Åland och 45 procent en skola utanför Åland. Bland männen var det vanligare att studera vidare på Åland medan kvinnorna i större utsträckning valde studier utanför Åland. I gruppen som inte studerade vidare under perioden var flertalet män.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

De som tog en studentexamen mellan 2019 och 2023 (i tabellen nedan motsvaras dessa av utexaminerade inom utbildningsområdet ”Allmän”), och inledde studier på högskolenivå under samma period, gjorde det inom ett brett spektrum av utbildningsområden. Det mest populära utbildningsområdet inom denna grupp var dock det samhällsvetenskapliga området. De som utexaminerats från en yrkesutbildning på gymnasienivå fortsatte i de allra flesta fall att studera vidare på högskolenivå inom samma utbildningsområde, med undantag för de som läst en pedagogisk- eller samhällsvetenskaplig utbildning.

Denna bild är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om genomströmning på gymnasienivå och vidare studier finns som exceltabeller längst ner på denna sida

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax