Grundskolan hösten 2009

Antalet elever i grundskolan fortsätter att sjunka

Antalet elever i grundskolan minskade i höst för fjärde året i rad. Den sjunkande trenden beror på att de stora årskullar som föddes under baby-boomen 1988-1995 har gått ut grundskolan undan för undan. I och med skolstarten i höst sjönk antalet elever under 2 900, vilket kan jämföras med nästan 3 100 toppåret 2003. Över 350 elever gick ut nian i våras, medan höstens nya ettor är 290. Antalet lågstadieelever har visat en sjunkande tendens hela 2000-talet, medan antalet högstadieelever ökade fram till 2005 för att sedan börja minska.

Eftersom högstadieårsklasserna nu är i storleksordningen 340 elever medan de årskullar som står i beråd att börja sin skolgång de närmaste åren omfattar omkring 300 barn eller färre, ser tendensen med sjunkande elevantal ut att fortsätta. 

Allt mellan 5 och 400 elever per skola
Elevantalet sjönk i 11 av Ålands 25 grundskolor och ökade i lika många, medan 3 skolor hade oförändrat elevantal. Nästan 40 procent av lågstadieeleverna och 95 procent av högstadieeleverna går i någon av de sex skolor som har 200 elever eller mera. Nio skolor har under 50 elever, varav sex ligger i skärgården. Strandnäs skola är störst med 402 elever, medan Lappo skola med sina 5 elever är minst.

Minskande intresse för frivilliga språk på högstadiet
De obligatoriska studierna i engelska börjar i de flesta skolor i årskurs 3. Två skolor har dock undervisning i engelska redan från ettan och sex skolor från tvåan. Detta betyder att nästan 30 procent av eleverna i årskurs 2 läser engelska. De frivilliga språkstudierna börjar vanligen på femman. Andelen av eleverna som läser något frivilligt språk är störst på sexan, 88 procent, men betydligt lägre i nian där andelen är 66 procent. Andelen av niorna som läser något frivilligt språk har sjunkit betydligt sedan början av 2000-talet då den var nästan 80 procent. År 2001 läste närmare hälften av eleverna på årskurs nio två frivilliga språk, men denna andel ligger nu under 20 procent. Nedgången i språkstudier har skett både för flickor och pojkar.

Statistikmeddelandet innehåller också uppgifter om specialundervisning, skolskjutsar och skolornas datautrustning. Grundskolans datorkapacitet har växt med ytterligare 75 datorer sedan i fjol och datortätheten är nu uppe i en dator per fyra elever.

Läs hela meddelandet här