Grundskolan hösten 2011

Oförändrat antal elever tack vare inflyttning

Antalet elever i den åländska grundskolan höstterminen 2011 är 2 840. Niorna som gick ut skolan i våras var flera än ettorna som började i augusti, men tack vare att de flesta årskullar har fått ett tillskott av inflyttning ligger totalantalet elever på samma nivå som 2010. När man räknar med de nio elever som får hemundervisning och de fyra som går i skola utanför Åland är det totala antalet grundskolelever 2 853.

Antalet skolor är oförändrat 23. Den nysammanslagna Övernäs skola är störst med drygt 400 elever. Minst av de kommunala skolorna är Sottunga med nio elever, men allra minst är den nystartade Waldorfskolan som har sex elever. Åtta skolor har mindre än 50 elever och sex mellan 50 och 99, medan nio skolor har över 100 elever.

 Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Minskade språkstudier, men ökning för franska

Knappt 65 procent av niorna läser ett frivilligt språk jämfört med 69 procent i fjol. För flickorna är andelen 75 procent och för pojkarna 54. Andelen som läser finska och tyska har minskat och är nu 55 respektive 15 procent, medan andelen som studerar franska har ökat något och uppgår till 14 procent. Tjugo procent läser två frivilliga språk.

Nästan 150 av eleverna har något annat modersmål än svenska, vilket är 5 procent av samtliga. Det största antalet finns i Strandnäs skola där en tredjedel av dem går. Procentuellt är andelen störst i skärgården, tolv procent, och minst i Norra Ålands högstadiedistrikt, under två procent.

Antalet datorer i skolorna har ökat med över 100 sedan i fjol och är nu drygt 1 200. Antalet har fördubblats på tio år. Antalet elever per dator är nu nere under tre.

Förutom sammanlagda uppgifter för hela Åland innehåller meddelandet statistik på skol- och kommunnivå, i form av både tabeller och diagram Språkstudierna beskrivs relativt detaljerat. Utvecklingen inom grundskolan under 2000-talet framgår av ett antal tidsserier.

Läs hela statistikmeddelandet här.

I databaserna finns mera detaljerade uppgifter om grundskolan.

Information om grundskolestatistiken ger Kenth Häggblom: kenth.haggblom[at]asub.ax eller Gerd Lindqvist: gerd.lindqvist[at]asub.ax

 Publicerad den 18.10.2011