Grundskolan hösten 2019

Statstikmeddelanet om grundskolan hösten 2019 finns att tillgå i pdf-format längst ner på denna sida. Först presenteras huvudsakliga resultat.

Antalet elever i grundskolan fortsätter att öka

I jämförelse med förra året, hösten 2018, har antalet elever ökat något och når 2 994 elever hösten 2019, vilket är en fortsättning på en uppåtgående trend för elevantalet sedan 2016. Mest ökar eleverna på landsbygden följt av Mariehamn, medan antalet minskar i skärgården. Knappt 40 procent av eleverna går i skola i Mariehamn och ungefär 35 procent hör till Södra Ålands högstadiedistrikt. Norra Ålands högstadiedistrikt har drygt 22 procent av eleverna och i skärgårdskommunerna (förutom Vårdö) går resterande cirka 3 procent. Könsfördelningen är 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Antal elever per skoldistrikt höstterminen 2019

Vanligast med ett svagt vitsord i matematik, kemi och biologi

Statistikpublikationen om grundskolan 2019 innehåller också vissa uppgifter som gäller föregående läsår, d.v.s. läsåret 2018–2019. Detta gäller bl.a. högstadieelevernas svaga vitsord vid utgången av vårterminen 2019. Till svaga vitsord räknas fyror, femmor och sexor. Störst andel med ett svagt vitsord (runt en fjärdedel) fanns inom matematik, kemi och biologi. I alla dessa tre ämnen var andelen med svaga vitsord större bland pojkarna än flickorna. Totalt hade 56 procent minst en sexa i betyg, 27 procent en femma och 1,5 procent en fyra (underkänt) i minst ett ämne. Dessa andelar har varit i stora drag konstanta sedan 2015.

Andel med svagt vitsord vårterminen 2019

Sex elever gick ut grundskolan med skiljebetyg våren 2019

Våren 2019 gick 303 elever ut grundskolan, varav sex elever fick skiljebetyg och var därför inte behöriga att söka till gymnasiet. Detta är det högsta antalet skiljebetyg som delats ut sedan våren 2001 och är dubbelt så högt som den tidigare högsta noteringen på tre skiljebetyg.

Antal elever som gått ut grundskolan vårterminerna 2001-2019

Andra uppgifter från föregående läsår som förekommer i publikationen är stödundervisning i svenska för elever med annat modersmål än svenska och specialundervisning på deltid.

Andelen elever med annat modersmål än svenska har fördubblats sedan 2011

Hösten 2019 har över 330 elever i grundskolan annat modersmål än svenska. Det är ungefär en tiondel av alla elever. Andelen med annat modersmål har mer än fördubblats sedan 2011, från 5 procent till 11 procent 2019. Denna trendmässiga ökning kan skönjas i alla fyra distrikten i diagramet nedan, med skillnaden att Mariehamn och övriga skärgården konsekvent har legat på en högre nivå.

Andel elever med annat modersmål än svenska hösten 2011-2019

Hemundervisningen fortsätter att öka

Barn med hemundervisning fortsätter att öka och når 67 elever höstterminen 2019, år 2012 fick endast 8 barn hemundervisning. Nästan 57 procent bor på landsbygden, 39 procent i Mariehamn och resterande 4 procent i skärgården. En överväldigande majoritet är födda i Sverige.

Antal elever med hemundervisning höstterminerna 2012-2019

Förutom sammanlagda uppgifter för hela Åland innehåller meddelandet nedan statistik på skol-, kommun- och distriktsnivå, i form av tabeller och diagram. Språkstudierna och specialundervisningen beskrivs relativt detaljerat. Utvecklingen inom grundskolan under 2000-talet framgår av ett antal tidsserier.

Mer statistik om grundskolan på Åland i form av databaser och exceltabeller finns här

Statistikmeddelandet om grundskolan hösten 2019:

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax