Grundskolan hösten 2021

Drygt 3 000 elever är inskrivna i den åländska grundskolan hösten 2021, varav över 2 000 på lågstadiet och 1 060 på högstadiet. Ungefär 40 procent av eleverna går i skola i Mariehamn och 35 procent hör till Södra Ålands distrikt. Norra Ålands distrikt har drygt 20 procent av eleverna och knappt tre procent av grundskoleeleverna återfinns i skärgårdskommunerna (förutom Vårdö). Könsfördelningen är 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Antalet elever ökar mest i Mariehamn

Eleverna i den åländska grundskolan fortsätter att öka och har gjort så sedan 2016. I jämförelse med året innan är eleverna 65 fler hösten 2021 och av dessa har nästan 50 tillkommit i Mariehamn. Detta medför att antalet elever fortsatt ligger över 3 000 denna höst.

Antal elever i grundskolan 1975 till 2021

Åtta procent av eleverna i högstadiet läser spanska hösten 2021

På högstadiet är andelen som bara läser ett frivilligt språk 45 procent, medan 26 procent läser två språk. Resterande läser inte något frivilligt språk alls. Andelen flickor som väljer att läsa två språk är nästan dubbelt så stor som samma andel bland pojkarna. Flest läser finska (55 procent), därefter följer tyska med 23 procent och franska 11 procent. Nytt för denna höst är att över åtta procent valt att läsa spanska. Detta då både spanska och ryska kan erbjudas som frivilligt språk enligt den nya läroplanen som började användas höstterminen 2021.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Antalet barn i skolor med 50–99 elever minskar till fördel för skolor med över 200 elever

Höstterminen 2021 gick över 230 barn i skolor med 50–99 elever. Barn som läser på skolor i denna storleksklass har minskat drastiskt sedan år 2000, då antalet var nästan 600. Antal barn i skolor med över 200 elever har i stället ökat kraftigt under samma period. Något som tydligt påverkat dessa siffror var en serie sammanslagningar av grundskolor under 2000-talets första decennium.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Antalet hemskoleelever fortsätter att öka

Barn som får hemundervisning fortsätter att öka och är nästan 100 elever höstterminen 2021. Hösten 2012 fick endast 8 barn hemundervisning. Könsfördelningen är jämn bland hemskoleeleverna. Nästan 50 procent bor på landsbygden, över 40 procent i Mariehamn och resterande dryga 10 procent i skärgården. Över 80 procent av de som får hemundervisning på Åland är födda i Sverige.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Rumänska fortsatt största modersmål förutom svenska

Hösten 2021 har nästan 12 procent av alla elever i grundskolan ett annat modersmål än svenska. I jämförelse med hösten 2010 (året då modersmål började särredovisas) är detta en tredubbling. Förutom svenska har flest elever rumänska som modersmål och därefter följer lettiska och sedan finska. Bara för tre år sedan var finska det största modersmålet förutom svenska. Sedan dess har finskan minskat något medan rumänska och lettiska ökat kraftigt.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Vanligare med ett svagt vitsord bland pojkarna

Vid slutet av läsåret 2020–2021 hade en procent av högstadieeleverna vitsord fyra i minst ett ämne, cirka en fjärdedel en femma och strax över hälften en sexa. Det är betydligt vanligare bland pojkarna att få en femma eller sexa i minst ett ämne. Andelen som får en fyra är ungefär lika stor oavsett kön. Ett svagt vitsord definieras här som vitsord fyra, fem eller sex (där vitsord 4 är underkänt). Dessa tre vitsord är lägst på den sjugradiga skala som ändvänds i bedömningssyfte i den åländska grundskolan.

Denna bild är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat presenteras i anslutande text.

Mer statistik om grundskolan på Åland i form av databaser och exceltabeller finns här

Hela statistikmeddelandet finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax