Grundskolan hösten 2022

Stor ökning av elever med ukrainska och ryska som modersmål

Elevantalet fortsätter att öka och har gjort så sedan 2016. Antalet elever är över 3 100 höstterminen 2022, vilket är den högst uppmätta siffran sedan mätningarna påbörjades 1975. Ökningen beror i huvudsak på att antalet barn med ukrainska och ryska som modersmål ökat kraftigt hösten 2022. Detta har resulterat i att ukrainska nu är det tredje vanligaste modersmålet förutom svenska.

Hösten 2021 hade endast 5 elever ukrainska som modersmål, vilket ökat till 53 hösten 2022.  Även antal elever med ryska som modersmål har ökat, från 26 till 42. Trots att elever med ukrainska och ryska som modersmål ökat mycket är lettiska och rumänska fortfarande de två modersmål förutom svenska som dominerar.

Bilden är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Drygt 3 100 elever är inskrivna i den åländska grundskolan hösten 2022, varav över 2 000 på lågstadiet och 1 050 på högstadiet. Ungefär 40 procent av eleverna går i skola i Mariehamn och 35 procent hör till Södra Ålands distrikt. Norra Ålands distrikt har drygt 20 procent av eleverna och knappt tre procent av grundskoleeleverna återfinns i skärgårdskommunerna (förutom Vårdö). Könsfördelningen är 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Bilden är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

En fjärdedel av grundskoleeleverna får stöd för lärande och skolgång

Ungefär en fjärdedel av eleverna i grundskolan får någon typ av stöd för lärande och skolgång. Bland de fyra olika stödformerna är specialpedagogiskt stöd vanligast och hösten 2022 får 14 procent denna stödform.

Stöd för lärande och skolgång är vanligare bland pojkarna och särskilt tydlig är skillnaden bland de som får mångprofessionellt stöd eller träningsundervisning. Dessa stödtyper är ungefär dubbelt så vanliga bland pojkarna som bland flickorna.

Bland elever med ett annat modersmål än svenska är det dubbelt så vanligt att få mångprofessionellt stöd i jämförelse med de som har svenska som modersmål. För övriga stödformer är skillnaden väldigt liten.

Bilden är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Andelen elever som läser finska i årkurs 6 har minskat kraftigt sedan år 2000

I början av 2000-talet läste över 90 procent av alla sexor ett frivilligt språk. Sedan dess har deltagandet sjunkit och den negativa trenden fortsätter även hösten 2022 då andelen är nere på 75 procent, 2 procentenheter lägre än året innan. Det är främst studierna i det klart största språket, finska, som minskat, från över 80 procent år 2000 till 65 procent aktuell höst. Andelen som läser de övriga två frivilliga språken i årskurs sex, tyska och franska, har legat på mellan fyra och elva procent under samma tidsperiod.

Bilden är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Elever som inte läser något frivilligt språk alls ökar på högstadiet

På högstadiet är andelen som läser ett frivilligt språk 45 procent, 21 procent läser två språk och resterande 34 procent läser inte något frivilligt språk alls. Det är nästan dubbelt så vanligt att läsa två språk bland flickorna som bland pojkarna.

Knappt hälften av eleverna på högstadiet läser finska som frivilligt språk, vilket är väldigt lågt sett till tidigare år. Sedan 2012 har andelen som läser finska aldrig varit under 55 procent. Trots detta är finskan fortfarande det språk flest läser. Det näst största språket är tyska, vilket läses av 17 procent. Även denna andel är låg sett till tidigare år. I stället ökar gruppen som inte läser något frivilligt språk alls, från 28 procent hösten 2021 till 34 hösten 2022. Ett språk som tycks öka i popularitet är spanska, vilket läses av över en tiondel av eleverna på högstadiet hösten 2022. Språket introducerades som valbart språk så sent som förra året, då åtta procent av högstadieeleverna valde att läsa språket.

Bilden är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Nya typer av språkstöd för elever med ett annat modersmål än svenska

I och med att den nya läroplanen infördes 2021 tillkom nya former av språkstöd för elever med ett annat modersmål än svenska. Samtidigt fasades det tidigare stödet ”stödundervisning i svenska” ut. Hösten 2022 får 94 elever förberedande undervisning och något fler flickor än pojkar erhåller detta språkstöd. Förberedande undervisning ska ge eleven tillräckliga kunskaper i svenska och övriga färdigheter som behövs för att inleda allmän undervisning i grundskolan. Ett annat språkstöd som infördes var ämnesspecifikt språkstöd, vilket syftar till att ge eleven stöd i svenska för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Detta stöd får 42 elever hösten 2022 och även i detta fall är flickorna i majoritet.

Bilden är en tabell. Tabellens huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Fortsatt ökning av barn med hemundervisning

Barn som får hemundervisning fortsätter att öka och höstterminen 2022 är antalet nästan 110. Hösten 2012 fick endast 8 barn hemundervisning. Könsfördelningen är jämn bland hemskoleeleverna och 48 procent bor på landsbygden, 38 procent i Mariehamn och resterande 14 procent i skärgården. Nästan 80 procent av de som får hemundervisning på Åland är födda i Sverige.

Bilden är ett diagram. Diagrammets huvudsakliga resultat beskrivs i anslutande text.

Mer statistik om grundskolan på Åland i form av databaser och exceltabeller finns här

Hela statistikmeddelandet finns tillgängligt i pdf-format nedan.

Jakob Sällström

+358 (0)18 25493
fornamn.efternamn[at]asub.ax