Inkomster och skatter 2021

Ökad skillnad mellan kvinnors och mäns inkomster

ÅSUBs databas Inkomster och skatter har uppdaterats med nytt innehåll. I databasen ingår uppgifter om antalet inkomsttagare och bostadshushåll samt inkomster och skatter. Uppgifterna ges per år, kommun, region, kön, åldersgrupp och inkomstklass.

Hushållens disponibla penninginkomst störst på landsbygden

Ett bostadshushåll består av personer som bor stadigvarande i en gemensam bostad eller på en gemensam adress. 

Totalt sett ökade bostadshushållens disponibla penninginkomst (median) på Åland 1995–2021. Ökningen var snabbast under 1995–2010 med ökning från 29 311 euro till 41 646 euro i de totala penninginkomsterna. Sedan 2010 har utvecklingen av hushållens disponibla penninginkomst planat ut och var 41 456 euro år 2021. 

Uppgifterna för regioner visar att hushållens disponibla penninginkomst är högst på landsbygden (46 800 euro), följt av skärgården (38 332 euro) och Mariehamn (36 394 euro).

Hushållens disponibla penninginkomst (median) på Åland 1995–2021, totalt och efter region

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Hushållens genomsnittliga storlek har minskat från 2,32 personer år 1995 till 2,07 personer år 2021. Den disponibla penninginkomsten per konsumtionsenhet var 29 273 euro år 2021.

Skillnaden mellan kvinnors och mäns medelinkomst ökade 2021

De genomsnittliga inkomsterna (medeltal) har totalt sett ökat sedan 2014 med en relativt tydlig skillnad mellan kvinnor och män. Medan den genomsnittliga inkomsten var 43 336 euro bland män var den motsvarande siffran 30 892 euro bland kvinnor. Skillnaden i medelinkomsten var därmed 12 444 euro, medan den året innan (2020) var 10 360 euro. 

Liknande skillnad finns i kapitalinkomsterna (medeltal). De genomsnittliga kapitalinkomsterna bland män var 14 559 euro och bland kvinnor 6 579 euro år 2021. Även här hade skillnaden ökat från 4 552 euro år 2020 till 7 980 euro år 2021.

Genomsnittliga (medeltal) inkomster bland kvinnor och män på Åland 2014–2021, inkomster totalt och kapitalinkomster 

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Åldersgruppen 50–54 år har de största genomsnittliga inkomsterna

De totala inkomsterna (medeltal) är relativt ojämnt fördelade mellan åldersgrupperna. Åldersgruppen med de största genomsnittliga inkomsterna 2021 var personer i åldern 50–54 år. Under samma år ökade medeltalet i inkomsterna successivt från åldersgrupp 18–24 år för att sedan minska relativt jämnt från åldersgrupp 55–59 år och mot de äldsta åldersgrupperna.

Genomsnittliga (medeltal) inkomster på Åland 2014–2021 efter åldersgrupp

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Antalet allmänt skatteskyldiga i den lägsta inkomstklassen har minskat 

Inkomstklasserna redovisar antalet allmänt skatteskyldiga (samtliga fysiska personer bosatta på Åland) i klasserna som baserar sig på de sammanräknade skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna. Antalet allmänt skatteskyldiga i den lägsta inkomstklassen (0–19 999 euro) har totalt sett minskat sedan 2014 och omfattade 12 142 skatteskyldiga personer år 2021. Under samma tidsperiod har antalet allmänt skatteskyldiga i inkomstklassen 20 000–39 999 euro varit relativt stabilt med cirka 9 700–10 100 personer. En ökning av antalet skatteskyldiga kan observeras under 2014–2021 i de något högre inkomstklasserna för 40 000–59 999 euro och 60 000–79 999 euro. Totalt 5 308 respektive 1 462 skatteskyldiga personer fanns i dessa inkomstklasser år 2021.

Antalet allmänt skatteskyldiga är betydligt mindre i de högre inkomstgrupperna. I inkomstklassen 80 000–99 999 euro fanns 635 personer år 2021.

Antal allmänt skatteskyldiga på Åland 2014–2021 efter inkomstgrupp

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Mera information om bostadshushållens inkomster, antal inkomsttagare samt inkomster och beskattning finns i databaser på ÅSUBs webbplats.

Sanna Roos

+358 (0)18 25489
fornamn.efternamn[at]asub.ax