Inkomster och skatter 2022

Ålänningarna hade en miljard i inkomster 2022

De totala inkomsterna som enligt beskattningsstatistiken tillföll inkomsttagare på Åland uppgick 2022 för första gången till drygt en miljard euro. Ökningen från 2021 var 1,8 procent, men om man räknar om beloppen med beaktande av inflationen, minskade inkomsterna med 4,6 procent. 

ÅSUBs databas Inkomster och skatter har uppdaterats med statistik för 2022 och innehåller tabeller både för individuella inkomsttagare och för bostadshushåll. Uppgifter finns tillgängliga efter år, kommun, region, kön, åldersgrupp och inkomstklass.

Skillnaden mellan kvinnors och mäns medelinkomst minskade något 2022

Av de totala inkomsterna gick 429 miljoner till kvinnor och 572 miljoner till män. Medelinkomsten per inkomsttagare var 37 346 euro totalt, 31 544 för kvinnor och 43 320 för män. Detta är en ökning från 2021 med 650 euro för kvinnorna, medan männens genomsnittliga inkomst förblev på i stort sett samma nivå. Förvärvsinkomsterna steg för både kvinnor och män, men kapitalinkomsterna sjönk betydligt mera för män än för kvinnor.

Totalinkomster och kapitalinkomster för kvinnor och män 2014–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Kvinnornas andel av totalinkomsterna 2022 var 43 procent och männens 57 procent, vilket är en något jämnare fördelning än 2021. I stort sett har dock kvinnornas och männens andel av inkomsterna varit densamma från 2014 till 2022, den period som statistiken omfattar. De totala inkomsterna har ökat med 22 procent sedan 2014, men om man beaktar inflationen är ökningen bara 8 procent.

Av totalinkomsterna på en miljard var 968 miljoner skattepliktiga inkomster, därav 562 miljoner löneinkomster, 222 miljoner pensioner och skattepliktiga sociala förmåner samt 121 miljoner kaptialinkomster.

Könsfördelningen var ojämnast för kapitalinkomsterna där männens genomsnitt var dubbelt större än kvinnornas. Beträffande löneinkomster var männens medeltal en fjärdedel större än kvinnornas, och för pensioner och sociala förmåner var skillnaden något större än så. 

Medelinkomst efter inkomstslag för kvinnor och män 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Inkomsterna är som högst i 50–60-årsåldern

År 2021 hade 50–54-åringarna den största genomsnittliga inkomsten, men eftersom medelinkomsten sjönk i den gruppen och steg för 55–59-åringarna, hamnade dessa båda åldersgrupper på samma nivå 2022 med en genomsnittlig årsinkomst på ungefär 50 000 euro. De som är i åldrarna 45–49 och 60–64 år kommer inte långt efter. 

Både de yngre och de äldre invånarna har lägre medelinkomst, även om den steg något i de flesta åldersgrupper under 40 år och över 65 från 2021 till 2022. Om man beaktar inflationen, sjönk dock medelinkomsten för alla åldersgrupper utom 18–24-åringarna, där den steg med ett par procent.

Genomsnittliga inkomster efter åldersgrupp 2021 och 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Hushållens disponibla penninginkomst sjönk

Ovanstående uppgifter gäller individuella inkomsttagare. Det finns också inkomststatistik för bostadshushållen, det vill säga personer som bor stadigvarande i en gemensam bostad. Hushållens disponibla penninginkomst utgörs av bruttoinkomsterna inklusive transfereringar, till exempel barnbidrag, minus skatter och andra betalda transfereringar.

I genomsnitt var hushållens disponibla inkomst 52 100 euro 2022, vilket var en minskning med fem procent från 2021 med inflationen beaktad. På landsbygden var medeltalet 54 200, i skärgården 50 500 och i Mariehamn 49 900 euro. Det mesta av skillnaderna beror på att hushållens medelstorlek och sammansättning skiljer sig mellan regionerna. Om man ser på den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet, som beräknas efter antal personer i olika åldrar som ingår i hushållet, är skillnaderna betydligt mindre: 35 000 euro per konsumtionsenhet i Mariehamn, 34 400 på landsbygden och 34 200 i skärgården. 

Hushållens disponibla penninginkomster efter region 2022, per hushåll och per konsumtionsenhet

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Mera information om bostadshushållens inkomster, antal inkomsttagare samt inkomster och beskattning finns i databastabeller på ÅSUBs webbplats.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax