Inkvarteringsstatistik högsäsongen 2020, preliminära siffror

Övernattningarna på turistanläggningarna minskade med drygt 60 procent

Under högsäsongen maj till september 2020 beräknas övernattningarna på de åländska inkvarteringsanläggningarna ha minskat med drygt 60 procent jämfört med samma period 2019. Det var övernattningarna av gäster från Sverige som reducerades mest, en nedgång med 95 procent, medan de finländska övernattningarna minskade med 20 procent och antalet övernattningar av gäster från övriga länder sjönk med nästan 80 procent. Den kraftiga tillbakagången kan förklaras med restriktioner och förändrade resebeteenden på grund av coronavirusets spridning. Statistiken omfattar jämförelser mellan de anläggningar som har lämnat in uppgifter för de aktuella månaderna båda år samt anläggningar som har upphört eller tillkommit. Siffrorna är preliminära och kommer att kompletteras med nyinkomna uppgifter inför publiceringen av den slutliga statistiken för 2020 i början av nästa år.

I maj var nedgången av antalet övernattningar som störst, en minskning med 86 procent jämfört med maj 2019. Under högsäsongens bästa månad, juli, hade turistanläggningarna hälften så många övernattningar som samma månad i fjol. Både i augusti och september låg den procentuella minskningen av antalet övernattningar på ungefär 60 procent, medan juni var något sämre med en nedgång på 70 procent.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Antalet anlända gäster från Sverige sjönk med 96 procent

Om man ser till antalet anlända gäster till inkvarteringsanläggningarna under högsäsongen uppgick minskningen 60 procent jämfört med samma period 2019. Anlända personer från Sverige stod för den största nedgången - en minskning med 96 procent. Maj var den sämsta månaden då de svenska gästernas antal gick ned med 99 procent, finländarna minskade med 88 procent och gästerna från övriga länder med 94 procent. Under de tre därpå följande månaderna, juni till augusti, låg nedgången av antalet svenska gäster på 96–97 procent, medan gäster från övriga länder minskade med 73–79 procent under samma månader. Tappet av finländska gäster var dock betydligt mindre, just under 50 procent i juni och knappt 14 procent i augusti. Under högsäsongens viktigaste månad, juli, ökade antalet anlända gäster från Finland med över 20 procent jämfört med samma månad 2019.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Fler finländska gäster och övernattningar på hotellen i juli i år än i fjol

När det gäller hotellen minskade antalet övernattningar med 59 procent totalt under högsäsongen. Den månatliga procentuella förändringen följer i stort sett mönstret som uppvisats för de totala övernattningarna, men juli var något mindre svagt för hotellen med en nedgång på 40 procent. Det var framför allt uppsvinget av finländska gäster och övernattningar som lyfte siffrorna för juli då övernattningarna av gäster från Finland var närmare 24 procent fler än samma månad året före.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Beläggningsgraden av den totala kapaciteten var som högst på hotellen i juli, 56 procent, vilket kan jämföras med 84 procent 2019. I maj var beläggningsgraden lägst, under 3 procent och drygt 40 procentenheter lägre än året före. Hotellen i Mariehamn hade en något högre beläggning än hotellen i landskommunerna under alla högsäsongsmånader och störst var skillnaden i juli då beläggningsgraden på hotellen i Mariehamn var 63 procent och 41 procent på hotellen i landskommunerna. Samtliga 15 hotell ingår i siffrorna. Mera statistik om hotellens inkvartering finns i de meddelanden som publiceras månatligen på ÅSUBs webbplats.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

På gästhemmen sjönk de svenska övernattningarna med 97 procent

Också på de åländska gästhemmen sjönk antalet övernattningar under högsäsongen 2020 med ungefär 60 procent jämfört med samma period 2019 och de svenska övernattningarna minskade med 97 procent. Totalt sett var tappet störst i maj, då de finländska gästernas övernattningar minskade med närmare 90 procent och endast enstaka gäster från övriga länder tog in på gästhemmen. I juni var situationen något bättre gällande gästerna från Finland och övriga länder, medan det kom endast en handfull gäster från Sverige. Den bästa månaden var juli då gästhemmen hade fler finländska övernattningar än 2019, en ökning med nästan nio procent. Övernattningarna av gäster från Sverige och övriga länder visade dock fortfarande en stor nedgång under såväl juli som augusti och september. Under de två sistnämnda månaderna hade övernattningarna av finländska gäster åter minskat i jämförelse med året före, men nu endast med tre respektive tio procent.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Beläggningsgraden på gästhemmen var 52 procent i juli men under 3 procent i maj

Sett till den totala kapaciteten för gästhemmen som ingår i högsäsongsstatistiken varierade beläggningsgraden stort under de fem månaderna. I maj var beläggningsgraden knappt 3 procent, vilket kan jämföras med 19 procent samma månad 2019. Skillnaden mellan åren var dock störst i juni då beläggningsgraden 2019 uppgick till 40 procent medan den endast var 16 procent i år. I juli närmade sig årets nivå på 52 procent fjolårets, vilken låg på 65 procent. Antal gästhem som ingår i statistiken varierar mellan 9 för september (32 procent) och 19 för juli (68 procent).

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Nästan lika många finländska övernattningar på stugbyarna högsäsongen 2020 som 2019

Antalet övernattningar på stugbyarna under högsäsongen 2020 minskade i samma grad som på hotellen och gästhemmen, med ungefär 60 procent jämfört med högsäsongen 2019. De finländska gästernas övernattningar minskade dock med endast fyra procent så det var framför allt övernattningarna av gäster från Sverige och övriga länder som stod för den kraftiga nedgången.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

De månatliga siffrorna visar att övernattningarna av gäster från Finland i år var betydligt fler än i fjol under såväl juli som augusti och september. I juli stod finländare för 42 procent fler övernattningar på stugbyarna än under samma månad i fjol, i augusti var ökningen 19 procent och i september 15 procent. Det totala resultatet drogs dock ner av raset i antal övernattningar av gäster från Sverige, vilka minskade med 95-99 procent varje månad under maj till augusti och med 82 procent i september. Dessutom minskade övernattningarna av gäster från övriga länder stort, som mest med 98 procent i maj.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

I statistiken för stugbyarna ingår mellan 48 procent (september) och 86 procent (juni) av anläggningarna. Beläggningsgraden av den totala kapaciteten var högst i juli då den låg på 36 procent, vilket kan jämföras med 69 procent i juli 2019. I maj var den endast 8 procent och de övriga högsäsongsmånaderna varierade den mellan 12 och 17 procent.

Största nedgången av övernattningar på campingplatserna

Antalet övernattningar på campingplatserna minskade mera än på övriga inkvarteringsanläggningar, en nedgång med drygt 70 procent totalt under högsäsongen jämfört med samma period i fjol. Tappet var störst i juni då övernattningarna minskade med 78 procent, men också i maj och juli var nedgången större än 70 procent. I maj var det framför allt de svenska gästernas övernattningar som reducerades, men samtidigt halverades också antalet övernattningar av gäster från Finland. I juni var nedgången av finländska övernattningar betydligt mindre, 10 procent, medan övriga länder stod för en minskning med drygt 90 procent. Läget förbättrades endast gällande de finländska övernattningarna i juli och augusti, då de visade en ökning jämfört med samma månader 2019. I juli var ökningen 4 procent och i augusti hade campingarna 25 procent fler finländska övernattningar än året före. I statistiken ingår dock endast mellan 42 procent (september) och 58 procent (juli och augusti) av anläggningarna.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Under en fjärdedel av campingplatsernas stugor nyttjades i juli

Med uppgifter från ungefär hälften av campingplatserna som grund visas en kraftig nedgång i beläggningsgraden av de stugor som campingarna hyr ut. I juli var beläggningsgraden av den totala stugkapaciteten knappt 25 procent, vilket kan jämföras med drygt 71 procent i juli 2019. Också under juni och augusti var beläggningsgraden betydligt sämre 2020 än 2019, medan den i maj och september låg något under nivåerna för samma månader i fjol.

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax