Inkvarteringsstatistik högsäsongen 2021, preliminära siffror

Övernattningarna under högsäsongen nådde inte riktigt 2019-nivån

Under högsäsongen (maj–september) 2021 minskade övernattningarna på de åländska inkvarteringsanläggningarna med ungefär 13 procent jämfört med samma period 2019. Trots en betydande ökning av gäster från Finland under juni till september var bortfallet av personer från Sverige och övriga länder så stort att övernattningarna inte nådde samma nivå som före covid-19-pandemins utbrott. I relation till högsäsongen 2020, vilken drabbades hårt av konsekvenserna från covid-19, mer än fördubblades övernattningarna 2021. Siffrorna i detta meddelande är preliminära då de baserar sig enbart på uppgifter från de anläggningar som lämnat information för de aktuella månaderna alla tre år 2019–2021 (se Beskrivning av statistiken).

Det var framför allt i stugbyarna som övernattningarna minskade, en nedgång med närmare 30 procent jämfört med 2019. För hotellen och gästhemmen låg minskningen på drygt tio procent. Campingplatserna klarade sig bäst och hade till och med några fler övernattningar än under högsäsongen 2019.

Procentuell förändring av antalet övernattningar efter typ av inkvarteringsanläggning högsäsongen 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Betydligt bättre avslut än start på högsäsongen

Nedgången i antalet övernattningar var störst i maj, då de halverades jämfört med samma månad 2019. Maj var också den enda högsäsongsmånaden som uppvisade färre finländska gäster än 2019. I juni minskade övernattningarna med knappt 30 procent men i juli var de på samma nivå som 2019. Också under augusti och september var övernattningarna nära 2019-nivån med en nedgång på fyra till fem procent båda månader.

Procentuell förändring av antalet övernattningar efter månad högsäsongen 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

I juni påbörjades den ökade tillströmningen av finländska gäster då deras övernattningar steg med 20 procent jämfört med juni 2019. I juli gjorde finländare mera än dubbelt så många övernattningar i de åländska turistanläggningarna än samma månad 2019. Samtidigt uppvisade övernattningarna av svenskar en minskning med nästan tre fjärdedelar och övernattningarna av gäster från övriga länder halverades. I augusti var förändringarna mindre, men de finländska övernattningarna ökade ändå med drygt 85 procent medan de svenska lite mer än halverades jämfört med samma månad 2019. September, som brukar vara den lugnaste högsäsongsmånaden, hade 2021 betydligt flera övernattningar än maj och fortsättningsvis ett större antal övernattningar av finländare jämfört med september 2019. Om man ser på hela högsäsongen ökade de finländska gästernas övernattningar med över 60 procent, medan de svenska minskade med 70 procent jämfört med 2019. Samtidigt halverades övernattningarna av gäster från övriga länder.

Procentuell förändring av antalet övernattningar efter gästernas hemland och månad högsäsongen 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Högre beläggningsgrad på hotellen i juli 2021 än 2019

Totalt sett minskade övernattningarna på de åländska hotellen med drygt tio procent under högsäsongen 2021 jämfört med samma period 2019. Den procentuella nedgången var något större för hotellen i Mariehamn än i landskommunerna. För hotellen i staden var tappet som störst i maj, då övernattningarna minskade med närmare två tredjedelar jämfört med maj 2019. I juni var minskningen drygt 25 procent, medan övernattningarna ökade något i juli och augusti. Hotellen i landskommunerna såg också en liten ökning av övernattningarna i juli, medan de övriga högsäsongsmånaderna visade en minskning med mellan 15 och 25 procent.

Procentuell förändring av antalet övernattningar på hotellen efter region och månad högsäsongen 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Jämfört med 2019 hade hotellen flera övernattningar av gäster från Finland alla månader utom maj. I juli rörde det sig om en fördubbling av antalet och totalt över säsongen var ökningen drygt 50 procent. De svenska gästernas övernattningar minskade med närmare 75 procent och övriga länders med drygt 60 procent. Under 2019 gjordes hälften av högsäsongens hotellövernattningar av finländare, 40 procent av svenskar och 10 procent av gäster från övriga länder, men 2021 var fördelningen 84 procent för Finland, 12 procent för Sverige och 4 procent för övriga länder.

Beläggningsgraden av den totala kapaciteten var långt under 2019 års nivå både i maj och juni, men i juli steg den till 92 procent, vilket var en bit över noteringen på 84 procent för juli 2019. I augusti och september var beläggningsgraden på hotellen ungefär samma som 2019.

Beläggningsgrad av den totala kapaciteten för hotellen högsäsongen 2019, 2020 och 2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Finländare stod för närmare fyra femtedelar av gästhemsövernattningarna

Övernattningarna på pensionat och gästhem minskade under högsäsongen 2021 med ungefär 13 procent jämfört med samma period 2019. Liksom för hotellen var nedgången störst i maj, cirka 58 procent. I juni hade gästhemmen ett något större tapp än hotellen, drygt 30 procent mot hotellens 23 procent. Juli visade en liten ökning jämfört med 2019 tack vare en närapå fördubbling av de finländska gästernas övernattningar, medan det både i augusti och september noterades en minskning av övernattningarna med fem till tio procent. Totalt sett ökade finländarnas övernattningar med drygt 50 procent under högsäsongen, medan svenskarnas minskade med drygt 70 procent och övriga länders med 50 procent. Finland stod för 45 procent av gästhemsövernattningarna 2019 och 2021 var andelen 78 procent.

Procentuell förändring av antalet övernattningar på gästhemmen efter månad högsäsongen 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Gästhemmens beläggningsgrad av den totala kapaciteten låg under 10 procent i maj och steg till 30 procent i juni, vilket i båda fall var lägre än 2019. I juli och augusti var däremot beläggningsgraden något högre än 2021, över 70 procent i juli och 45 procent i augusti. Gällande september var beläggningen på samma nivå som 2019.

Beläggningsgrad av den totala kapaciteten för gästhemmen högsäsongen 2019, 2020 och 2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Mindre nedgång för stugbyarna i skärgården än på fasta Åland

Av inkvarteringsanläggningstyperna hade stugbyarna den största nedgången av övernattningar under högsäsongen 2021, vilket kan förklaras med att gäster från Sverige och övriga länder, som normalt står för runt två tredjedelar av stugbyarnas övernattningar, kraftigt decimerades detta år. Trots att de finländska gästernas övernattningar ökade i stugbyarna under alla högsäsongsmånader minskade övernattningarna totalt sett alla månader. I maj och juni var tappet gällande övernattningar av svenskar över 95 procent och för gäster från övriga länder låg det mellan 85 och 95 procent, medan de finländska övernattningarna ökade med drygt 10 procent. I juli fick stugbyarna ett stort tillskott av finländska övernattningar, en ökning med 140 procent jämfört med 2019, men nedgången från Sverige och övriga länder var fortfarande betydande, över 80 procent för Sveriges del, och därmed minskade övernattningarna med nästan 20 procent jämfört med juli 2019. Också i augusti hade stugbyarna en kraftig ökning av finländska övernattningar, över 90 procent, men i september var den mindre än 20 procent. Under högsäsongen 2021 stod Finland för tre fjärdedelar av stugbyarnas övernattningar, medan Sverige och övriga länder vardera representerade en dryg tiondel.

Procentuell förändring av antalet övernattningar på stugbyarna efter gästernas hemland och månad högsäsongen 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Stugbyarna på fasta Åland drabbades i högre grad av nedgången i övernattningarna än stuganläggningarna i skärgården. Totalt under högsäsongen minskade övernattningarna med 35 procent på fasta Åland, medan nedgången i skärgårdsstugorna var under 5 procent. I juli hade stugbyarna i skärgården fler övernattningar än under samma månad 2019, en ökning med nästan 20 procent. I juni och augusti var antalet övernattningar på ungefär samma nivå som 2019, medan maj och september innebar betydande minskningar också i skärgården. I stugbyarna på fasta Åland minskade övernattningarna alla högsäsongsmånader 2021 jämfört med 2019.

Procentuell förändring av antalet övernattningar i stugbyarna efter region och månad högsäsongen 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Beläggningsgraden av den totala kapaciteten var 17 procent i maj och 26 procent i juni 2021, vilket i båda fall var drygt 10 procentenheter lägre än samma månader 2019. I juli låg beläggningen på 65 procent, vilket var lika högt som 2019. Också i augusti och september var nyttjandegraden på samma nivå som 2019 (34 respektive 24 procent). Antalet uthyrda stugor (stugnätter) var dock lägre alla högsäsongsmånader 2021 jämfört med 2019, så den likvärdiga beläggningsgraden beror på att antalet tillgängliga stugor var färre 2021 än 2019.

Antalet övernattningar på campingplatserna på samma nivå som 2019

På campingplatserna noterades en liten ökning (två procent) av övernattningarna under högsäsongen 2021 jämfört med 2019. Uppsvinget skedde under juli till september, medan övernattningarna minskade med runt 20 procent både i maj och juni. Det var finländska gäster som stod för ökningen av övernattningarna. Samtidigt som de finländska övernattningarna ökade alla högsäsongsmånader så var den procentuella nedgången i övernattningarna av gäster från Sverige och övriga länder betydligt mindre på campingplatserna än för övriga inkvarteringsanläggningstyper. Totalt under högsäsongen ökade de finländska övernattningarna med över 130 procent, de svenska halverades och övernattningar av gäster från övriga länder decimerades med 25 procent.

Procentuell förändring av antalet övernattningar på campingplatserna efter månad högsäsongen 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Det var främst stugövernattningarna som ökade på campingplatserna, en ökning med närmare 20 procent. Antalet övernattningar i husbil och husvagn var på samma nivå som 2019 och tältövernattningarna minskade med tio procent. Eftersom det fanns något fler stugor tillgängliga på campingplatserna 2021 än 2019 ökade inte beläggningsgraden nämnvärt trots att antalet stugövernattningar steg. Beläggningsgraden av den totala stugkapaciteten på campingplatserna var i stort sett på samma nivå som 2019 under alla högsäsongsmånader med undantag för juni då den var 15 procentenheter lägre. I den främsta högsäsongsmånaden juli låg beläggningsgraden på 64 procent 2021, lite lägre än noteringen på 70 procent i juli 2019.

Beläggningsgrad av den totala stugkapaciteten på campingplatserna högsäsongen 2019, 2020 och 2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet