Inkvarteringsstatistik högsäsongen 2022, preliminära siffror

Övernattningar i husbil och husvagn ökade stort från 2019 till 2022

Under perioden maj till september 2022 ökade övernattningarna vid inkvarteringsanläggningarna på Åland med ungefär 12 procent jämfört med samma månader 2019, före covid-19-pandemin. Uppgången var störst i juni, men alla högsäsongsmånader utom september visade en ökning från 2019. Det var de finländska gästernas övernattningar som stod för tillväxten, medan övernattningarna av gäster från Sverige och övriga länder blev färre. Campingplatserna hade den största ökningen med 40 procent flera övernattningar än under högsäsongen 2019, men också på hotellen och gästhemmen blev övernattningarna flera. Däremot minskade övernattningarna i stugbyarna med drygt tio procent. Siffrorna i detta meddelande är preliminära då de baserar sig enbart på uppgifter från de anläggningar som lämnat information för de aktuella månaderna de jämförda åren (se Beskrivning av statistiken).

Procentuell förändring av antalet övernattningar efter typ av inkvarteringsanläggning, gästernas hemland och månad högsäsongen 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Nästan 30 procent flera övernattningar än högsäsongen 2021

Jämfört med högsäsongen 2021, då resandemönstren ännu påverkades av covid-19-pandemin, ökade övernattningarna med närmare 30 procent. De finländska övernattningarna blev dock färre efter den stora tillväxten under 2021 och det var antalet övernattningar av gäster från Sverige och övriga länder som steg. Alla månader (maj–september) hade fler övernattningar än 2021 med den kraftigaste ökningsgraden i maj och juni och alla anläggningstyper tog del av uppgången. I denna statistiksammanställning görs dock främst jämförelser med 2019 som kan anses vara det senaste normalåret med tanke på pandemins effekter under 2020 och 2021. 

Övernattningarna ökade mest i juni

Både hotellen och campingplatserna hade flera övernattningar under alla högsäsongsmånader 2022 än 2019, medan gästhemmen såg en nedgång under maj samt september och stugbyarna hade färre övernattningar samtliga månader under perioden. Alla anläggningstyper hade det bästa resultatet jämfört med 2019 i juni, då campingplatsernas övernattningar ökade med 70 procent, hotellens med 30 och gästhemmens med 17 procent. För stugbyarnas del var antalet övernattningar nästan lika många i juni 2022 som samma månad 2019. Totalt sett steg antalet övernattningar med 28 procent i juni. Under de senaste åren har hotellen stått för ungefär hälften av alla övernattningar på inkvarteringsanläggningarna under högsäsongen, stugbyarna och campingplatserna för runt en femtedel vardera samt gästhemmen för en tiondel.

Procentuell förändring av antalet övernattningar efter typ av inkvarteringsanläggning och månad högsäsongen 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Jämfört med 2021 mer än fördubblades antalet övernattningar i maj, och i juni var ökningsgraden 75 procent. I augusti steg antalet med 20 procent, medan juli och september hade en svagare tillväxt på drygt 5 procent.

Stugbyarnas övernattningar minskade främst på fasta Åland

Om man ser närmare på minskningen av övernattningarna i stugbyarna var det framför allt stugbyarna på fasta Åland som hade färre övernattningar under högsäsongen 2022 än 2019, en nedgång med ungefär 13 procent, medan övernattningarna i skärgårdens stugbyar var nästan lika många båda åren. Skärgården står dock endast för ungefär en femtedel av stugbyarnas övernattningar. När det gäller det totala antalet övernattningar på inkvarteringsanläggningarna tar runt en tiondel plats i skärgården. Också totalt sett steg antalet övernattningar mera på anläggningarna i skärgården än på fasta Åland, vilket kan bero på att gäster från Finland brukar stå för en större andel av övernattningarna i skärgården än gäster från Sverige. 

Procentuell förändring av antalet övernattningar på stugbyarna efter region högsäsongen 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Stort uppsving för övernattningar i husbil och husvagn

De preliminära siffrorna visar en rejäl uppgång från 2019 för övernattningarna på campingplatserna. Alla högsäsongsmånader visar tillväxt och förutom stegringen på 70 procent i juni var ökningsgraden drygt 50 procent i maj och augusti samt runt 25 procent i juli och september. Det var övernattningarna i husbil eller husvagn som stod för den största uppgången, nästan 60 procent, medan övernattningar i tält respektive stuga ökade med ungefär 20 procent. Av de olika typerna av inkvarteringsanläggningar ökade campingplatsernas övernattningar mest, både i relation till högsäsongen 2019 (40 procent) och 2021 (36 procent).

Procentuell förändring av antalet övernattningar på campingplatserna efter typ av logi högsäsongen 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Finländska gästers övernattningar ökade med 45 procent från högsäsongen 2019

Under högsäsongen 2019 stod finländare för 40 procent av övernattningarna, 2021 var motsvarande andel drygt 75 procent och högsäsongen 2022 gjordes ungefär hälften av övernattningarna av finländare. Gällande de svenska gästerna var andelen övernattningar ungefär på samma nivå som finländarnas 2019, 2021 var den 15 procent och 2022 uppgick den till 35 procent. I relation till högsäsongen 2019 var det sålunda de finländska gästernas övernattningar som ökade och tillväxten skedde under alla de berörda månaderna. I juni, juli och augusti var stegringen runt 50 procent, i maj drygt 30 procent och i september just över 10 procent. Övernattningarna av svenska gäster minskade alla månader och minskningsgraden var störst i maj och juli, runt 14 procent, medan övriga månader hade nästan lika många övernattningar som 2019. Totalt sett ökade de finländska övernattningarna med 45 procent, medan de svenska minskade med 8 och övriga länders med 16 procent.

Procentuell förändring av antalet övernattningar efter gästernas hemland och månad högsäsongen 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Jämfört med högsäsongen 2021 var det de svenska gästernas övernattningar som ökade, liksom också övernattningarna av gäster från övriga länder. Ökningsgraden var hög eftersom övernattningarna av svenskar och övriga var ovanligt få under 2021 på grund av covid-19-pandemin. Således tredubblades de svenska övernattningarna medan övernattningarna av gäster från övriga länder fördubblades från 2021. Samtidigt minskade de finländska övernattningarna från den ovanligt höga nivån 2021, en nedgång med ungefär tio procent.

Uppgång för svenska gästers övernattningar endast på campingplatserna

I relation till perioden maj till september 2019 ökade de finländska övernattningarna på alla typer av inkvarteringsanläggningar under högsäsongen 2022, men störst var tillväxten på campingplatserna där det skedde en fördubbling. Samtidigt steg antalet svenska övernattningar med närmare 30 procent på campingplatserna, medan övriga anläggningstyper såg en nedgång av de svenska gästernas övernattningar med mellan 10 och 30 procent. Också övernattningarna av gäster från övriga länder blev flera på campingplatserna, medan de minskade i antal på hotellen, gästhemmen och i stugbyarna.

Procentuell förändring av antalet övernattningar efter gästernas hemland och typ av inkvarteringsanläggning högsäsongen 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Tre fjärdedelar av gästhemmens rum nyttjades i juli

Beläggningsgraden av den totala kapaciteten var högst i juli då den uppgick till drygt 90 procent på hotellen och över 70 procent på gästhemmen, i stugbyarna samt i campingplatsernas stugor. Diagrammet nedan visar beläggningsgraden för gästhemmen under högsäsongsmånaderna 2019–2022 och bilden var i stort sett densamma för stugbyarna och campingplatsernas stugor 2022, förutom att dessa hade en något sämre beläggningsgrad i juni och augusti, eller runt 40 procent bägge månader. 

Beläggningsgrad av den totala kapaciteten för gästhemmen högsäsongen 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Hotellen hade högre beläggning än de övriga anläggningstyperna inte bara i juli, utan alla högsäsongsmånader 2022. I juni och augusti nyttjades ungefär tre fjärdedelar av hotellrummen och i maj samt september ungefär hälften. På hotellen i Mariehamn varierade beläggningsgraden mellan 54 och 95 procent under högsäsongen 2022, medan en betydligt lägre andel av landskommunernas hotellrum nyttjades, runt 25 procent i maj och september, cirka 55 procent i juni och augusti samt 82 procent i juli.

Beläggningsgrad av den totala kapaciteten för hotellen efter region högsäsongen 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax