Inkvarteringsstatistik högsäsongen 2023, preliminära siffror

Övernattningarna minskade med sju procent

Preliminära siffror visar att övernattningarna på de åländska inkvarteringsanläggningarna minskade med ungefär sju procent högsäsongen (maj–september) 2023 jämfört med samma period 2022. Den procentuella nedgången var störst på campingplatserna (16 procent) och gästhemmen (13 procent), men också stugbyar och hotell hade färre övernattningar än i fjol. Det var främst de finländska gästernas övernattningar som minskade. Alla högsäsongsmånader såg en nedgång och störst var tappet i augusti då övernattningarna minskade med tolv procent i relation till samma månad 2022. Siffrorna är preliminära då de baserar sig enbart på uppgifter från de anläggningar som lämnat information för de aktuella månaderna de jämförda åren (se Beskrivning av statistiken).

Procentuell förändring av antalet övernattningar efter typ av inkvarteringsanläggning, gästernas hemland och månad högsäsongen 2022–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Ökade övernattningar på campingplatser och stugbyar i maj

Antalet övernattningar minskade nästan alla högsäsongsmånader för de olika inkvarteringstyperna, men campingplatserna hade en ökning med nästan 15 procent i maj. Också stugbyarna såg en liten uppgång samma månad. Totalt sett var minskningen kraftigast i augusti då övernattningarna gick ner med tolv procent, men gästhemmen hade den största nedgången i september och hotellen hade det största tappet i juni. Under hela högsäsongen var minskningsgraden gällande antalet övernattningar 4 procent för hotellen, 13 procent för gästhemmen, 6 procent för stugbyarna och 16 procent för campingplatserna.

Procentuell förändring av antalet övernattningar efter typ av inkvarteringsanläggning och månad högsäsongen 2022–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Under de senaste åren har hotellen stått för ungefär hälften av alla övernattningar på inkvarteringsanläggningarna under högsäsongen, stugbyarna och campingplatserna för runt en femtedel vardera samt gästhemmen för en tiondel.

Nedgång för finländska övernattningar på alla inkvarteringstyper

De finländska gästernas övernattningar, vilka var rekordmånga högsäsongen 2021 och fortfarande på en hög nivå 2022, minskade på alla inkvarteringstyper. Nedgången var nästan 10 procent på hotellen och runt 15 procent i de övriga anläggningstyperna. Totalt sett minskade de med elva procent. Antalet övernattningar av gäster från Sverige gick ned med tre procent. Det var gästhem och campingplatser som stod för minskningen, medan de svenska övernattningarna ökade något både på hotellen och i stugbyarna. Övernattningarna av gäster från övriga länder var nästan lika många som högsäsongen 2022, men de minskade både på gästhem och i stugbyar, medan hotellen hade en ökning på över tio procent. 

Procentuell förändring av antalet övernattningar efter gästernas hemland och typ av inkvarteringsanläggning högsäsongen 2022–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Om man ser på alla hittills inrapporterade övernattningar för högsäsongen 2023 stod Finland för hälften, Sverige för drygt en tredjedel och övriga länder för över en tiondel. I kategorin ”Övriga länder” ingår närmare 80 olika länder och av dem stod Tyskland för flest övernattningar, följt av Åland, Lettland och Estland.

De anlända gästerna minskade i stort sett i samma grad som övernattningarna, men antalet anlända gäster från Sverige hade en något större nedgång än antalet svenska övernattningar. Detta innebar att den genomsnittliga längden på de svenska gästernas vistelser ökade från 2,2 nätter per person högsäsongen 2022 till 2,3 nätter 2023. De finländska gästerna stannade i medeltal 2,0 nätter och gästerna från övriga länder 2,6 nätter. 

Regionala skillnader för gästhemmen och campingplatserna 

Det fanns vissa regionala skillnader gällande nedgången av antalet övernattningar. Gästhemmens övernattningar hade minskat betydligt mera i Mariehamn (19 procent) än i landskommunerna (9 procent). Hotellen däremot såg en något större nedgång utanför staden, men skillnaden var inte betydande.

Procentuell förändring av antalet övernattningar på hotell och gästhem efter region högsäsongen 2022–2023

​​Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Stugbyarnas övernattningar minskade i något högre grad i skärgården (9 procent) än på fasta Åland (6 procent). För campingplatserna gick antalet övernattningar i Eckerö ned med 20 procent medan övriga Åland hade nästan lika många övernattningar som högsäsongen 2022. Ungefär hälften av campingplatserna som statistiken omfattar ligger i Eckerö. 

Antalet övernattningar i husbil och husvagn kom ned från fjolårets höga nivå

Efter ett rejält uppsving av övernattningarna i husbil och husvagn under högsäsongen 2022 minskade de nu med 22 procent. Också övernattningarna i tält gick ned i nästan samma grad. Campingplatsernas stugor hade dock flera övernattningar än under högsäsongen i fjol, en ökning med sex procent. Husbilar och husvagnar stod för nästan två tredjedelar av campingplatsernas övernattningar, stugor för drygt en femtedel och tält för över en tiondel.

Procentuell förändring av antalet övernattningar på campingplatserna efter typ av logi högsäsongen 2022–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Runt 70 procent av stugorna i stugbyar och på campingplatser nyttjades i juli

Beläggningsgraden av den totala kapaciteten var på hotell, gästhem och stugbyar under alla högsäsongsmånader något lägre än under samma månader 2022. Undantaget är stugbyarnas beläggning i maj som var 28 procent i år, men 24 procent i fjol. På campingplatserna var över 70 procent av stugorna uthyrda i juli, vilket kan jämföras med 65 procent motsvarande månad 2022. Också i augusti var beläggningsgraden i campingplatsernas stugor något högre än föregående år, 35 procent. Diagrammet nedan visar stugbyarnas beläggningsgrad under högsäsongsmånaderna 2022 och 2023, vilken med undantag för resultatet i maj i stort sett sammanfaller med beläggningsgraden för gästhemmen under samma period. 

Beläggningsgrad av den totala kapaciteten för stugbyarna högsäsongen 2022–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Hotellen hade högre beläggning än de övriga anläggningstyperna under alla högsäsongsmånader 2023. I maj nyttjades ungefär hälften av rummen, i juni och augusti ungefär två tredjedelar och i september två femtedelar. Högst var beläggningsgraden i juli med drygt 90 procent. Hotellen i Mariehamn hade genomgående en bättre beläggning än de i landskommunerna, men i juli var skillnaden minst då 95 procent av hotellrummen i staden och 80 procent av rummen i landskommunerna var uthyrda.

Beläggningsgrad av den totala kapaciteten för hotellen efter region högsäsongen 2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet

Uppgifter om hotellövernattningarna efter region och gästernas hemland publiceras varje månad i en databas på ÅSUBs webbplats.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax