Inkvarteringsstatistik för hotell 2013

Hotellgästnätterna ökade under året

Totala antalet övernattningar för alla hotell under hela 2013 var nästan 194 500, vilket innebär en ökning om drygt 5 800 övernattningar eller drygt tre procent jämfört med 2012. De finländska gästernas övernattningar ökade med närmare sex procent medan de svenska gästerna minskade marginellt med 0,2 procent under året. Gästerna från övriga länder visar en ökning om närmare åtta procent 2013 jämfört med 2012. Siffrorna för 2013 baseras på uppgifter för 17 hotell.

De finländska gästernas övernattningar ökade under åtta månader, totalt med nästan 4 900 övernattningar. De svenska gästernas övernattningar minskade nästan 150 övernattningar fördelat på sex månader. De svenska övernattningarna minskade under mars, april, juni, augusti, september samt november, de övriga månaderna visade de en ökning, medan de finländska övernattningarna ökade under februari, mars, april, maj, juni, augusti, oktober och december, övriga månader visas en minskning.

Av de övriga nordiska länderna ökade övernattningarna från Norge, Danmark och Färöarna medan Grönland och Island visar en minskning. Färöarna står procentuellt sett för den största ökningen jämfört med 2012 medan Polen stod för den största minskningen under året jämfört med året innan.

Stapeldiagrammet visar utvecklingen under tre år 2011, 2012 och 2013. Diagrammet över totalbeläggningen 2012-2013 visar att beläggningen under mars, september och november var lite lägre än under samma månader 2012.

Av de övernattande var knappt 47 procent från Finland och nästan 46 procent från Sverige. Andelen av de finländska gästernas övernattningar var störst under januari, april, maj – juni samt oktober, övriga månader dominerar de svenska gästernas övernattningar. De svenska gästerna stannade i genomsnitt 1,7 nätter och de finländska gästerna i genomsnitt 1,6 nätter, gästerna från övriga länder stannade i genomsnitt 1,8 nätter.

Hotellen i Mariehamn står för den största andelen övernattningar, 74 procent, medan hotellen på landsbygden och i skärgården svarar för 26 procent av övernattningarna. Under året var juli den enskilda månad som hotellen på landsbygden och i skärgården hade den största andelen av övernattningarna, nästan 35 procent.

Av årets övernattningar skedde knappt 83 procent på grund av fritid och drygt 16 procent på grund av yrke.

Flera övernattade på hotell i december

Ser vi bara till december var totala antalet övernattningar på hotellen drygt 4 100, vilket innebär en ökning totalt sett jämfört med december 2012 med nästan 26 procent. Övernattningarna minskade från Finland medan de ökade från Sverige och från övriga länder. De finländska gästernas övernattningar minskade med drygt 18 procent, de svenska gästernas övernattningar ökade med drygt 36 procent, även gäster från övriga länder ökade, den ökningen var knappt en halv procent. Det bör noteras att förändringsprocenten för övernattningar kan bli stor om jämförelseantalet är litet.
 
Siffrorna för december 2013 baseras på uppgifter för 16 hotell. Beläggningsgraden för totalkapaciteten var nästan 11 procent. I november var beläggningsgraden för den totala kapaciteten nio procent. Under månaden har åtta hotell varit stängda för gäster.

Av de övernattande var drygt 45 procent från Finland och drygt 50 procent från Sverige. De finländska gästerna stannade i genomsnitt 1,4 nätter och de svenska 1,3 nätter. Gästerna från övriga länder stod för drygt fyra procent av de övernattande och stannade i medeltal 2,1 nätter. 

Av de totala övernattningarna skedde knappt 73 procent på grund av fritid och nästan 27 procent på grund av arbete.

Beskrivning av statistiken

Sammanställningen över inkvarteringsstatistiken innehåller uppgifter om alla åländska hotellen under hela 2013 samt skilt för december månad. Uppgifter samlas in månatligen från varje hotell.

I statistikmeddelandet redovisas uppgifter om antal anlända gäster och antal övernattningar månatligen. Dessutom visas förändringsprocenten och andelen av övernattningarna för gäster från Finland, Sverige och övriga länder. Uppgifter om övriga länder finns för hela året. För december månad redovisas även uppgifter om statistikens täckning och beläggning.

Jämförelserna med föregående år är uträknade endast på basen av siffror för anläggningar som har sänt in uppgifter för 2012 och 2013 samt på siffror för anläggningar som har upphört eller tillkommit. Förändringar i antalet övernattningar som beror på att en anläggning har skickat in uppgifter det ena året men inte det andra har således eliminerats.

Definitioner

Under rubriken statistikens täckning anges dels hur många hotell som är med i månadens statistik, dels hur stor procentuell andel av det totala antalet hotellrum som ingår i månadens statistik.

Beläggningen räknas ut som andelen rum som har varit i bruk i procent av totalantalet rum. Beläggningen för den totala kapaciteten räknas ut så att antalet rum som har varit i bruk på de hotell som har redovisat uppgifter för månaden, divideras med totalantalet rum på de hotell som har redovisat uppgifter samt på de hotell som har varit stängda under månaden. Rum eller anläggningar som är stängda p g a ombyggnad är inte medräknade. Även hotell som inte är med i månadens statistik är medräknat i den totala kapaciteten.

Hela meddelandet kan du läsa här.

Publicerad: 23 januari 2014

Frågor om inkvarteringsstatistiken besvaras av:
Christina Lindström (christina.lindstrom[at]asub.ax)

 

 

Hittade du det du sökte?

Kontakta oss om du vill ha hjälp med att hitta information eller få ett direkt svar på din feedback. Kontakta ÅSUB

Ämnesområden