Inkvarteringsstatistik för hotell 2020

Hotellövernattningarna minskade med 56 procent

Övernattningarna på de åländska hotellen uppgick 2020 till sammanlagt drygt 91 000, vilket kan jämföras med närmare 209 000 under 2019. Den procentuella nedgången är 56 procent. Antalet gäster som anlände till hotellen minskade från 122 000 till knappt 51 000. Gästerna stannade dock något längre 2020, då övernattningarna per gäst i medeltal var 1,8 nätter, medan genomsnittet för 2019 låg på 1,7 nätter. Övernattningar av gäster från Sverige minskade mest, med nästan 89 procent, och de finländska gästernas övernattningar gick ned med 26 procent. Den kraftiga nedgången inom inkvarteringsverksamheten kan förklaras med de restriktioner som infördes på grund av coronavirusets spridning och hade betydande inverkan på turismen från och med mars 2020.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland 2020

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Mycket få övernattningar av svenskar från och med mars

Gäster från Finland stod för över fyra femtedelar av hotellövernattningarna 2020 och gäster från Sverige för en tiondel. Under det senaste decenniet har fördelningen normalt varit runt 40–50 procent för såväl finländare som svenskar. Diagrammet nedan visar hotellövernattningarna månadsvis under 2018, 2019 och 2020 samt hur de fördelar sig på gästernas hemland. I mars började pandemin påverka turistinkvarteringen och under april och maj var hotellövernattningarna nästan obefintliga. Därefter besöktes hotellen av framför allt finländare och i juli var övernattningarna av finländska gäster fler än i juli 2018 och 2019. Också i oktober hade hotellen fler övernattningar av finländare än under samma månad 2018 och 2019. Övernattningarna av gäster från Sverige var dock väldigt få - som mest 600 stycken i september - varför alla månader från mars framåt visar stora fall i de totala övernattningarna. Oktober hade den minsta relativa nedgången jämfört med 2019 då minskningen av övernattningarna uppgick till 26 procent.

Antal övernattningar på hotell månadsvis 2018–2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Ålänningarnas hotellövernattningar mer än fördubblades

Övernattningar av åländska hotellgäster ökade betydligt under 2020 och uppgick till över 1 900, vilket är mer än dubbelt så många som 2019. Förutom Sverige och Finland var inget annat land lika väl representerat bland övernattningarna. Närmast kom Estland med just över 900 övernattningar och Litauen med drygt 400.

Nästan fyra femtedelar av övernattningarna förekom på hotell i Mariehamn, medan hotellen på landsbygden stod för en dryg femtedel. Fördelningen var ungefär densamma 2019.

Nästan en fjärdedel av svenskarnas övernattningar berodde på arbetsresor

Resans syfte var fritid gällande drygt 87 procent av övernattningarna, medan arbetsresor stod för nästan 13 procent. Det var dock en större andel av de svenska övernattningarna än av de finska som hänförde sig till arbetsresor. Drygt 23 procent av de svenska gästernas övernattningar berodde på yrket, medan motsvarande siffra för de finländska gästerna var 15 procent. När det gäller gäster från övriga länder totalt var orsaken till en fjärdedel av övernattningarna yrket och tre fjärdedelar kunde hänföras till fritid.

Övernattningar efter resans syfte 2020, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Beläggningsgrad 16 procent

Beläggningsgraden för den totala rumskapaciteten under 2020 uppgick till 16 procent, vilket kan jämföras med 35 procent 2019. Endast i januari och februari var beläggningsgraden på samma nivå som 2019. Under årets bästa turistmånad, juli, var beläggningsgraden högst, eller just över 50 procent, vilket var betydligt lägre än samma månad 2019 då den låg över 80 procent. Hotellen i Mariehamn hade en beläggningsgrad på 20 procent medan motsvarande siffra för hotellen på landsbygden var 8 procent. Beläggningsgraden för den öppna rumskapaciteten låg på 23 procent.

Totalbeläggning på åländska hotell 2019 och 2020

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Nästan hälften av övernattningarna i december var arbetsrelaterade

I december 2020 hade hotellen drygt 1 000 gäster och 2 300 övernattningar, vilket innebär en nedgång av övernattningarna med 57 procent jämfört med december 2019. Gäster från Finland stod för nästan 70 procent av övernattningarna och personer från Sverige för knappt 28 procent. Hotellen hade också gäster från bland annat Japan och Vitryssland. Gästerna stannade i medeltal 2,2 nätter, vilket är längre än i samma månad 2019 då genomsnittet var 1,6 nätter. Hotellen i Mariehamn stod för 87 procent av övernattningarna och landskommunernas hotell för 13 procent. Nästan 54 procent av övernattningarna i december kan hänföras till fritid, medan 46 procent var arbetsrelaterade. Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten uppgick till 6 procent.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland december 2020

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax