Inkvarteringsstatistik för hotell 2022

Rekordår för hotellövernattningarna

Under 2022 hade de åländska hotellen närmare 232 000 övernattningar, vilket är en ökning med nästan 9 procent jämfört med det tidigare rekordet för 2000-talet. I relation till 2019, året närmast före covid-19-pandemins utbrott, var uppgången 11 procent. Övernattningarna blev flera både på hotellen i Mariehamn och i landskommunerna och ökningen gällde såväl fritids- som arbetsrelaterade övernattningar. Jämfört med 2019 steg antalet finländska övernattningar med 35 procent, medan övernattningarna av gäster från Sverige sjönk med 15 procent.

Hotellövernattningar 2000–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Övernattningarna översteg för första gången 6 000 i december

Under december 2022 uppgick hotellövernattningarna till 6 500, vilket är rekord för månaden under 2000-talet och en ökning med 20 procent jämfört med december 2019. Uppgången gällde övernattningar av såväl finländska som svenska gäster och gäster från övriga länder. I Mariehamns hotell ökade övernattningarna med 20 procent från december 2019, medan motsvarande uppgång i landskommunerna var 17 procent. Både de fritids- och de arbetsrelaterade övernattningarna var flera i december 2022 än samma månad 2019. 

Hotellövernattningar efter gästernas hemland, hotellens region och resans syfte december 2019 och 2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Gästerna stannade längre

Trots att övernattningarna var rekordmånga 2022 var antalet anlända hotellgäster något färre än under de tidigare rekordåren i mitten på 2010-talet. Det är en tydlig trend att gästerna stannar längre på hotellen. I början av 2000-talet var medeltalet övernattningar per hotellgäst 1,5, i början av 2010-talet var genomsnittet 1,7 nätter per person och 2022 låg det på 1,9 övernattningar per gäst. Under 2022 hade de åländska hotellen gäster från drygt 70 olika länder, varav 60 procent kom från Finland, 33 procent från Sverige och nästan 2 procent från Åland. Danmark, Tyskland, Norge och Estland stod vardera för över en halv procent av gästerna.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland 2022

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Fastän det totala antalet övernattningar 2022 var större än något år tidigare var det inte rekord för varken de finländska eller de svenska övernattningarna. De finländska övernattningarna var visserligen mycket flera än 2019, men nådde inte riktigt samma höga nivå som 2021, medan de svenska övernattningarna fortfarande inte var lika många som 2019 samtidigt som de var nästan tre gånger flera än 2021. 

Både i Mariehamn och landskommunerna var övernattningarna flera än före pandemin

Drygt tre fjärdedelar av övernattningarna 2022 tog plats på hotellen i Mariehamn och en knapp fjärdedel i landskommunerna. Båda regioner såg en ökning av hotellövernattningarna jämfört med såväl 2019 som 2021. Ser man till antalet övernattningar var uppgången större i staden, men procentuellt sett var ökningen 14 procent i landskommunerna och 10 procent i Mariehamn i relation till 2019.

Hotellövernattningar efter region 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Såväl fritids- som arbetsrelaterade övernattningar ökade

Från början av 2010-talet fram till pandemin 2020 hade de fritidsrelaterade övernattningarna en uppåtgående trend, medan de arbetsrelaterade övernattningarna minskade mellan 2015 och 2020. Under såväl 2021 som 2022 ökade både de övernattningar som hade fritidssyfte och de som berodde på arbete till rekordnivåer. Av alla hotellövernattningar 2022 var 84 procent fritids- och 16 procent arbetsrelaterade.

Hotellövernattningar efter resans syfte 2000–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Drygt två femtedelar av hotellrummen nyttjades

Beläggningsgraden av den totala rumskapaciteten uppgick under 2022 till 42 procent, vilket kan jämföras med 35 procent 2019 och 31 procent 2021. Under januari och februari var dock beläggningsgraden 2022 betydligt lägre än både 2019 och 2020, men övriga månader hade hotellen högre beläggning 2022 än de föregående tre åren. Undantag var juli och oktober då beläggningsgraden var marginellt högre 2021 än 2022. Under den livligaste månaden, juli, nyttjades över 90 procent av hotellrummen.

Beläggningsgrad på hotellen efter månad 2019–2022

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

I en databas finns månatliga uppgifter om hotellövernattningarna efter gästernas hemland från och med januari 2019.

 

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax