Inkvarteringsstatistik för hotell i oktober 2021

Rekordantal hotellövernattningar för oktober

De åländska hotellen hade i oktober 2021 närmare 14 600 övernattningar, vilket är betydligt fler än i samma månad något år tidigare under 2000-talet. Medeltalet för oktober åren 2000–2019 ligger på knappt 9 000 stycken och endast tre gånger under perioden har antalet hotellövernattningar i oktober överstigit 10 000, som bäst i oktober 2015 då de uppgick till drygt 11 000. Resultatet för året hittills, januari–oktober, är dock fortsättningsvis sämre än för samma period under åren före 2020 med ungefär 35 000–40 000 övernattningar färre 2021 än under de tio första månaderna årligen 2015–2019.

Två tredjedelar av hotellgästerna kom från Finland

Över 8 000 gäster anlände till hotellen i oktober 2021, vilket innebär en ökning med 45 procent jämfört med 2019. Det var främst gästerna från Finland som ökade, medan gästerna från Sverige var lika många som 2019 och personer från övriga länder blev några tiotal färre. De åländska hotellgästerna mångdubblades och uppgick till drygt 200. Personer från 40 olika länder besökte de åländska hotellen i oktober och förutom från Finland, Sverige och Åland kom den största gruppen från Estland som representerades av 45 personer samt Danmark, Litauen, Norge, Polen och Tyskland med runt 20 hotellgäster vardera. Överlag stannade gästerna i medeltal 1,8 nätter, men personer från övriga länder hade i genomsnitt 3,2 övernattningar, medan ålänningarna stannade kortast tid, 1,2 nätter i medeltal.

Anlända gäster och hotellövernattningar efter gästernas hemland oktober 2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Första månaden 2021 som de svenska övernattningarna översteg 2019-nivån

Det var finländare som stod för den största ökningen av övernattningarna då antalet mer än fördubblades i relation till oktober 2019, en ökning från 4 600 till 9 400 stycken. Också övernattningar av svenskar, ålänningar och gäster från övriga länder blev flera. Gällande övernattningar av gäster från både Sverige och övriga länder var oktober den första månaden 2021 som antalet var större än samma månad 2019, medan de finländska hotellövernattningarna var betydligt fler varje månad juni–oktober jämfört med juni–oktober 2019.

Hotellövernattningar efter gästernas hemland oktober 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Betydande ökning av övernattningarna både i Mariehamn och landskommunerna

Såväl hotellen i Mariehamn som de i landskommunerna hade en betydande procentuell ökning av övernattningarna i oktober 2021 jämfört med samma månad 2019. I stadens hotell var ökningen 63 procent, medan antalet mer än fördubblades i landskommunerna. Volymmässigt skedde dock den stora ökningen i Mariehamn som stod för nio tiondelar av hotellövernattningarna i oktober. De finländska övernattningarna blev dubbelt flera i båda regioner, medan de svenska ökade endast i Mariehamn och övernattningarna av gäster från övriga länder (exklusive Åland) steg i landskommunerna, men minskade något i Mariehamn i jämförelse med oktober 2019. Beläggningsgraden av den totala kapaciteten var 31 procent, men ser man på regionerna skilt för sig var den 42 procent för hotellen i Mariehamn och 9 procent i landskommunerna.

Hotellövernattningar efter region oktober 2019–2021

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

En dryg tredjedel av övernattningarna var arbetsrelaterade

Över en tredjedel av hotellövernattningarna i oktober 2021 var arbetsrelaterade och två tredjedelar hade fritidssyfte. Både gällande de svenska och de finländska övernattningarna var fritid syfte för ungefär 67 procent, medan motsvarande siffra för de åländska övernattningarna var knappt 60 procent. För gästerna från övriga länder var över hälften, eller 56 procent, av övernattningarna arbetsrelaterade.

Hotellövernattningar efter resans syfte och gästernas hemland oktober 2021, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Återhämtningen som började i juni 2021 fortgår

En jämförelse av de månadsvisa hotellövernattningarna under normalåret 2019, covid-19-året 2020 samt återhämtningsåret 2021 visar att antalet övernattningar låg långt under det normala från och med mars 2020 till maj 2021. I juni 2021 påbörjades återhämtningen för att nå över 2019-nivån i juli 2021 och sedan ligga kvar på samma nivå som 2019 i augusti och september följt av rekordantalet övernattningar i oktober 2021.

Hotellövernattningar efter månad 2019–2021

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Fortsättningsvis en bit kvar till 2019-nivån på årsbasis

Trots rekordantalet övernattningar i oktober och resultat på 2019-nivån i juli–september når inte de totala övernattningarna för 2021 hittills, det vill säga för januari till oktober, upp till samma antal som för samma period 2019. Nedgången är 18 procent och påverkas framför allt av tappet i de svenska övernattningarna, vilka har minskat med 73 procent. De finländska övernattningarna har ökat med 35 procent, medan övernattningarna av gäster från övriga länder minskat med 69 procent jämfört med januari–oktober 2019. Volymen för de tio första månaderna 2021 uppgår till drygt 161 000, medan motsvarande siffra 2019 var 196 000.

Hotellövernattningar januari–oktober 2018–2021 efter gästernas hemland

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax