Inresande till Åland 2023

Inresandet minskade med sex procent

Antalet inresande till Åland uppgick under 2023 till knappt 1,3 miljoner, vilket var en nedgång med 6 procent, eller närmare 80 000 personer, jämfört med 2022. Procentuellt sett reducerades inresandet från Finland (-10 procent) mera än inresandet från Sverige (-4 procent), men ser man till antalet personer var minskningen ungefär i samma storleksordning från bägge länder, runt 35 000. Jämfört med 2019, före pandemin, gick inresandet ner med 38 procent, eller nästan 0,8 miljoner personer, och det var framför allt inresandet från Sverige som stod för nedgången. Statistiken om de inresande omfattar de kryssningsresenärer, dagsresenärer, övernattande besökare och hemvändande ålänningar som anländer med färja eller flyg. Personer som kommer till Åland med egen båt ingår inte.

Inresande efter avreseland 2019–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Kryssningsresenärerna från Sverige ökade något

Av de 1,3 miljoner inresande till Åland 2023 kom nästan en miljon från Sverige och drygt 0,3 miljoner från Finland. Antalet kryssningsresenärer från Sverige uppgick till 267 000, vilket var mer än en halvering jämfört med 2019, men en liten ökning från 2022. Övriga inresande från Sverige minskade däremot något i relation till 2022, en nedgång med drygt sex procent. Från Finland kom över 43 000 personer med skärgårdsfärjorna, vilket var 1 400 färre än 2022, men något fler än 2019. Övriga inresande från Finland minskade med 11 procent från 2022 och med 14 procent jämfört med 2019.

Inresande efter avreseland och transportmedel 2019, 2022 och 2023

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

En fjärdedel av de inresande kom från Finland

Före pandemin stod Sverige vanligen för runt 80 procent av inresandet till Åland, men under 2020–2022 låg andelen mellan 67 och 72 procent. Under 2023 uppgick den till just över 73 procent, medan Finland stod för 25 procent och övriga länder för drygt en procent.

Andel inresande efter avreseland 2019–2023, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Nästan 60 000 färre inresande i juli 2023 än samma månad 2022

Drygt 15 procent av alla årets inresande kom till Åland i juli, medan juni och augusti vardera stod för 11 procent. Inresandet från Finland var i något högre grad koncentrerat till juli än det från Sverige, då 19 procent av passagerarna från Finland anlände i juli medan samma sak gällde 14 procent av personerna som kom från Sverige under året. 

De inresande var alla månader betydligt färre än under motsvarande månader 2019. Den procentuella nedgången var kraftigast i februari, -48 procent, och de flesta övriga månader minskade inresandet med ungefär 30–40 procent. Endast januari och april hade ett något bättre resultat med en nedgång runt 20 procent. 

Förändring av inresandet efter månad 2019–2023, procent

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Jämfört med 2022 var inresandet flerdubbelt bättre i januari 2023 (+232 procent). Också februari och mars hade fler inresande än motsvarande månader 2022, medan antalet de övriga månaderna 2023 var lägre än året före. Den största nedgången skedde i juli då inresandet sjönk med 23 procent eller 56 000 personer.

Inresandeantalet på samma nivå som i mitten av 1990-talet

Återhämtningen av inresandet efter pandemin kom av sig under 2023 och antalet inresande personer stannade på samma nivå som i mitten av 1990-talet. Under slutet av 90- och början av 00-talet steg inresandesiffran och nådde över två miljoner 2005 för att sedan hålla sig kvar på den nivån fram till covid-19-pandemin 2020, då antalet sjönk till 0,7 miljoner. Såväl inresandet från Finland som framför allt inresandet från Sverige har nu en bit kvar till nivåerna före pandemin. De inresande från övriga länder var dock både 2022 och 2023 flera än före pandemin, men här handlar det om en ökning från cirka 15 000 till ungefär 20 000 personer, vilket inte påverkar bilden av inresandet i stort. 

Inresande 1958–2023

Diagrammets innehåll beskrivs i texten i anslutning till diagrammet.

Mer detaljerade uppgifter finns i excelfiler och databaser på ÅSUBs webbplats.

Gerd Lindqvist

+358 (0)18 25582
fornamn.efternamn[at]asub.ax