Invånarantalet 31.12.2021

Ålands befolkning ökade med 215 personer 2021

Det slutliga invånarantalet på Åland den 31 december 2021 är 30 344 personer. Ökningen under 2021 var 215 personer, vilket är mindre än 2020 års ökning på 245 men i samma storleksordning som 2000-talets genomsnitt som är 210 personer per år. Det slutliga invånarantalet är detsamma som i den preliminära statistik som ÅSUB publicerade i februari, men siffrorna för enskilda kommuner har ändrats något.

Antal invånare 31.12.2021 efter kön och kommun samt förändring från 31.12.2020

 

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Ökning i elva kommuner

Av kommunerna hade Jomala den största ökningen, 126 personer eller 2,3 procent. Också de flesta andra kommuner på landsbygden fick flera invånare. Bara i Eckerö och Geta minskade folkmängden. Den största relativa uppgången hade Sottunga där en ökning med fyra personer gjorde att befolkningen växte med lika många procent. Övriga skärgårdskommuner där befolkningen ökade är Kumlinge och Vårdö, medan invånarantalet minskade i Föglö och Kökar och var oförändrat i Brändö.

Befolkningsförändring efter kommun 2021

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Totalt ökade landsbygdens befolkning med 191 personer, något mindre än 2020. Skärgårdens folkmängd minskade med 13 personer efter att ha ökat med 11 under 2020. Mariehamn växte med 37 personer jämfört med 26 året före.

Årlig befolkningsförändring efter region 2000–2021

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

10 000 flera invånare på 100 år

En hundraårig tillbakablick, självstyrelsejubileet till ära, visar både en stor ökning och avsevärda regionala förskjutningar av befolkningen. Åland har i dag nästan 10 000 flera invånare än 1920 då de var drygt 20 000, en ökning med 50 procent. Mariehamns befolkning är tio gånger större nu än för 100 år sedan och Jomalas mer än dubbelt så stor. Lemlands invånare har ökat med hälften och Finströms med en tredjedel. Även Hammarland visar en liten ökning, fem procent. De övriga landsbygdskommunerna har, trots den positiva utvecklingen de senaste decennierna, 20–40 procent färre invånare nu än 1920. Totalt bor det närmare 3 000 flera personer på landsbygden nu jämfört med för 100 år sedan, en ökning med 20 procent.

I skärgården har invånarna minskat med två tredjedelar under de senaste 100 åren, från nästan 5 700 år 1920 till dagens drygt 2 000. I de enskilda kommunerna har minskningen rört sig mellan 50 och 75 procent. Den största nedgången i absoluta tal har skett i Föglö, över 900 personer. Folkminskningen i skärgården bromsades upp på 1970-talet, men förutom i Vårdö har inte invånarantalet vänt uppåt igen som på landsbygden.

Invånare efter region 1920, 1970 och 2021

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Större tillväxt än Finland, lika stor som Sverige

Den relativa förändringen för Åland som helhet 2021 blev 0,7 procent, en betydligt högre ökningstakt än Finlands 0,3 procent och lika stor som Sveriges. Under 2000-talet har den genomsnittliga årliga befolkningstillväxten varit 0,8 procent för både Åland och Sverige jämfört med 0,3 procent för Finland. Folkmängden i Finland är nu 7 procent större än år 2000, medan den har vuxit med 18 procent på Åland och i Sverige.

Procentuell befolkningsförändring för Åland, Finland och Sverige 2000–2021

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Ser man på en hundraårsperiod även här, är Ålands 50-procentiga ökning från 1920 mindre än tillväxten i Finland och Sverige som har varit 75 procent. Finlands folkmängd har ökat från 3,1 till 5,5 miljoner och Sveriges från 5,9 till 10,5 miljoner på 100 år.

Utvecklingen skiljer sig betydligt mellan perioderna 1920–1970 och från 1970 och framåt. Ålands folkmängd var i stort sett densamma 1970 som 1920, medan Finland och Sverige hade en stor ökning under denna period. Efter 1970 har däremot Ålands befolkningstillväxt varit betydligt snabbare än Finlands och Sveriges.

Procentuell befolkningsförändring för Åland, Finland och Sverige 1920–1970 och 1970–2021

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Kvinnorna 170 flera än männen

Av invånarna är 15 256 kvinnor och 15 088 män. Kvinnoöverskottet är således 168 personer, något större än året innan. Mariehamn är den enda kommun som har en mera betydande majoritet av kvinnor i befolkningen, men även i Finström, Geta, Lemland och Saltvik är kvinnorna något flera. I övriga kommuner är männen i majoritet.

Kvinnoöverskott 2000–2021

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Tabellen Bosatt befolkning efter kommun 1910–2021 visar utvecklingen i kommunerna i ett över sekellångt perspektiv. I databastabellen Befolkning efter kommun 1910–2021 framgår dessutom årsvisa uppgifter från 1970 och framåt.

Under april och maj kommer uppgifter om befolkningens åldersstruktur, födelseort, språk och medborgarskap samt fördelning på byar och stadsdelar 2021 att publiceras på ÅSUBs webbplats under statistikområdet Befolkning. Utförlig samlad information om såväl befolkningens struktur som befolkningsrörelsen 2021 publiceras i oktober 2022 i statistikrapporten ”Befolkningen 2021”.

Beskrivning av befolkningsstatistiken

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax