Invånarantalet i byar och stadsdelar 2009

Över hälften av Ålands byar har vuxit sedan år 2000

Statistik över invånarantalet i Ålands byar och även i stadsdelarna i Mariehamn finns nu tillgänglig på ÅSUBs webbplats.  Statistiken visar folkmängden den 31 december varje år för perioden 1990–2009. Om man studerar befolkningsutvecklingen på denna nivå framträder andra mönster än om man enbart ser till förändringar i kommunerna.  

Lotsberget drog upp Mariehamns befolkning

Av stadsdelarna i Mariehamn var det Lotsberget som ökade mest 2009 med en tillväxt på nästan 120 personer, d.v.s. en lika stor ökning som Mariehamn totalt. Apalängen och Österbacka kom långt efter med en ökning på knappt 20 personer vardera. Om man ser på utvecklingen för perioden 2000–2009 har Ytternäs och Dalbo haft en stor tillväxt med 160 respektive 180 personer, men också för denna period ligger Lotsberget i topp med en ökning på 200 personer under de tre år som stadsdelen har varit bebyggd och bebodd. Östernäs är den enda stadsdel som har mer än 1 000 invånare. På andra plats kommer Västernäs som dock har minskat något från drygt 1 000 invånare år 2000 till lite under 1 000 nu. Den största minskningen från år 2000 uppvisar Nyängen med en nedgång på lite över 80 personer, medan Klinten minskade mest under 2009, drygt 20 personer.

Nya bostadsområden ger tillväxt i flera byar i Jomala

På landsbygden stod Västerkalmare och Österkalmare samt Ingby och Sviby för den största ökningen 2009 med en tillväxt på 20-30 personer vardera. Också för perioden 2000–2009 var det dessa expanderande byar i Jomala med nya bostadsområden som växte mest. Ökningen var drygt 150 personer vardera för Västerkalmare och Österkalmare och nästan 100 personer för Sviby och Ingby. I Möckelö och Kungsö var tillväxten 70-80 personer. I övriga kommuner är det bara Bamböle och Storby som kommer i närheten av denna ökning med en tillväxt på drygt 60 personer vardera från 2000 till 2009. Storby har därmed med sina nästan 500 invånare tagit tillbaka positionen som Ålands näst största by, eftersom Prästgården i Jomala under samma period har förlorat över 70 invånare och nu är nere i drygt 420. Godby med nästan 870 invånare ligger stadigt på första platsen sedan början av 1970-talet. Prästgården, som har minskat så gott som varje år sedan toppen på omkring 600 invånare för 20 år sedan, var den by på landsbygden som minskade mest också under 2009 eller med 15 personer.

Simskäla har vuxit mest i skärgården på 2000-talet

Av skärgårdens byar hade Hamnö och Enklinge den största ökningen under 2009, plus elva respektive tio personer. Från år 2000 är det Simskäla och Åva som har ökat mest med en tillväxt på 15 respektive 12 personer. Lappo hade den största minskningen 2009, 12 personer, medan det är Kumlinge by som har gått mest tillbaka under perioden 2000–2009, 14 personer. Kumlinge med sina 200 invånare har dock behållit ställningen som skärgårdens största by som den har haft hela 1900-talet, även om Degerby har varit nära några år i början av 2000-talet. 

I diagrammet visas de byar (blått) och stadsdelar (rött) där folkmängden har ökat med mera än 50 personer från år 2000 till 2009. 

Över hälften av byarna har haft tillväxt sedan år 2000

Av de totalt 244 bebodda byarna på landsbygden och i skärgården har ett femtiotal över 100 invånare och lika många mellan 50 och 99 invånare. I drygt 140 byar bor det färre än 50 personer. Från år 2000 till 2009 ökade invånarantalet i nästan 130 byar, medan det sjönk i drygt 100 och var på samma nivå i ett tjugotal. Om man ser till utvecklingen i respektive kommuns största by noterar man att folkmängden har ökat i nio och minskat i sex. Den senare gruppen gäller främst fall där hela kommunen har haft folkminskning. Även i de kommuner där folkmängden har sjunkit finns det dock en hel del byar som har vuxit.

Samtliga byars och stadsdelars invånarantal 2000, 2008 och 2009 samt förändringar för perioderna 2000–2009 och 2008–2009 framgår av tabellen Byarnas och stadsdelarnas befolkning 2000, 2008 och 2009.

Siffror för varje enskilt år 1990–2009 finns i tabellen Byarnas och stadsdelarnas befolkning 1990–2009.

Beskrivning av statistiken

Publicerad 15.4.2010

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax