Invånarantalet i byar och stadsdelar 2010

Tillväxt i centrala Mariehamn och södra Jomala

Statistiken på ÅSUBs webbplats över invånarantalet i Ålands byar och stadsdelar är nu uppdaterad med siffror för 31 december 2010. Om man studerar befolkningsutvecklingen på denna nivå framträder andra mönster än om man enbart ser till totala förändringar i kommunerna.

Innerstaden ökar

Av stadsdelarna i Mariehamn var det liksom föregående år Lotsberget som ökade mest 2010 med en tillväxt på 75 personer. Storängen, d.v.s. stadens centrum, kom långt efter med en ökning på drygt 20 personer. Den största minskningen under 2010 ägde rum i Backeberg och Johannebo med en nedgång på runt 25 personer vardera.

Om man ser på de tre större stadsområdena Norra staden, Innerstaden och Södra staden hade Norra staden en minskning med 45 personer och Innerstaden, dit Lotsberget hör, en ökning med 80 personer. I stadens södra delar var folkmängden i stort sett oförändrad. Från år 2000 har Norra staden och Innerstaden ökat med omkring 250 personer vardera och Södra staden med 110.

Över 180 bebodda byar på landsbygden

På landsbygden var det fortsättningsvis Öster- och Vesterkalmare som stod för den största ökningen med en tillväxt på närmare 40 respektive drygt 20 personer. Andra byar i Jomala med en större tillväxt var Gottby och Sviby med ett plus på runt 15 personer vardera. I övriga landsbygdskommuner ökade några byar med 10–15 personer: Storby, Frebbenby, Prästgården i Hammarland, Godby, Skinnarböle, Vestergeta samt Prästgården i Saltvik. Vestanträsk hade den största minskningen, tio personer.

Över 80 av landsbygdens byar hade befolkningstillväxt under 2010. Ökning noteras i både mindre och större byar och förekom i såväl kommunernas centrala delar som i mera perifera områden. I drygt 60 byar minskade invånarantalet och i närmare 40 var det oförändrat. Totalt finns det 185 bebodda byar på landsbygden. I 45 av dessa bor det över 100 personer och lika många har mindre än 10 invånare. De byar i landsbygdskommunerna som i dag saknar invånare är till allra största delen öar.

Ökning i en tredjedel av skärgårdsbyarna

Av skärgårdens byar hade Karlby och Degerby den största ökningen under 2010, plus 13 respektive 7 personer. Det betyder att Karlby återtog positionen som Kökars största by från Hellsö. Kumlinge by behåller ännu ställningen som hela skärgårdens största by trots att den minskade mest i regionen under året, med elva personer. I 20 av skärgårdens byar ökade folkmängden under 2010, medan den minskade i 27 och var oförändrad i 12. Antalet bebodda byar i skärgårdskommunerna är 58. Fem av dem har mer än hundra invånare och nitton stycken mindre än tio.

I diagrammet visas de byar (blått) och stadsdelar (rött) där folkmängden har förändrats mest under 2010.

Eftersom en hel del av byarna är små och de årliga förändringarna i många fall rör sig bara om några få personer, kan det vara bra att studera utvecklingen över en längre tid för att få en bredare bild av befolkningsutvecklingen i byar och kommundelar.

I tabellen Invånarantalet i byar och stadsdelar 2000, 2009 och 2010 framgår samtliga byars och stadsdelars invånarantal de tre nämnda åren samt förändringar för perioderna 2000–2010 och 2009–2010.

I tabellen Invånarantalet i byar och stadsdelar 1990–2010 finns siffror för varje enskilt år under perioden.

Beskrivning av statistiken

 Publicerad 14.4.2011

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax