Invånarantalet i byar och stadsdelar 2011

Tillväxt i 108 byar och 16 stadsdelar

Statistiken på ÅSUBs webbplats över invånarantalet i Ålands byar och stadsdelar är nu uppdaterad med siffror för 31 december 2011. Om man studerar befolkningsutvecklingen på denna nivå framträder andra mönster än om man enbart ser till totala förändringar i kommunerna. 

Ökning i norra staden

Av stadsdelarna i Mariehamn var det Österbacka som ökade mest 2011 med en tillväxt på 28 personer. Storängen, d.v.s. stadens centrum, och Backeberg ökade vardera med knappt 25 personer. Den största minskningen under 2011 ägde rum i Dalberg och Västra Ytternäs, minus 17 respektive 14 personer. Av de stadsdelar och byar som hör till Mariehamn var det 18 som hade befolkningstillväxt 2011 och 12 som hade minskning, medan invånarantalet var oförändrat i 5.

Om man ser på de tre större stadsområdena Norra staden, Innerstaden och Södra staden hade Norra staden en ökning på 91 personer och Innerstaden en ökning med 36 personer, medan folkmängden i stadens södra delar minskade med 29 personer.

Befolkningstillväxt i hälften av landsbygdens byar

Öster- och Vesterkalmare fortsatte att öka och hade 2011 en tillväxt på runt 20 personer vardera. Vesterkalmare har nu över 400 invånare och närmar sig positionen som Jomalas största by, en ställning som nu innehas av Prästgården. Tillväxten i centrala Jomala skedde 2011 främst i Ingby som ökade med 48 personer, vilket var mest av alla byar på Åland. Andra byar i Jomala med en större ökning var Björsby med 16 och Önningeby med 13 personer plus.

Byar i andra kommuner som ökade markant var Bengtsböle och Järsö i Lemland med en tillväxt på 33 respektive 16 personer. Storby ökade med 23, Ämnäs med 17 och Haraldsby med 11 personer. Befolkningstillväxten i Geta märks i en ökning för Isaksö och Skinnarböle med vardera nio personer. Största minskningen på landsbygden hade Bamböle med minus åtta personer.

I 89 av landsbygdens byar var det befolkningstillväxt under 2011. Ökning noteras i både mindre och större byar och förekom i såväl kommunernas centrala delar som i mera perifera områden. I 56 byar minskade invånarantalet och i 40 var det oförändrat. Totalt finns det 185 bebodda byar på landsbygden. I 46 av dessa bor det över 100 personer och 26 har mindre än 10 invånare. De byar i landsbygdskommunerna som i dag saknar invånare är till allra största delen öar.

Sjutton skärgårdsbyar ökade

Skärgården hade en negativ befolkningsutveckling 2011, men trots detta ökade invånarantalet i 17 byar. Störst var ökningen i Kumlinge by och Sonboda med ett plus på nio respektive sex personer. I 27 byar minskade befolkningen. Störst var nedgången i Sottunga, minus 15, och Österbygge, minus 8 personer. Invånarantalet var oförändrat i 15 skärgårdsbyar. Antalet bebodda byar i skärgårdskommunerna är 59. Fyra av dem har mer än hundra invånare och åtta stycken mindre än tio.

I diagrammet visas de byar (blått) och stadsdelar (rött) där folkmängden har förändrats mest under 2011.  

Eftersom en hel del av byarna är små och de årliga förändringarna i många fall rör sig bara om några få personer, kan det vara bra att studera utvecklingen över en längre tid för att få en bredare bild av befolkningsutvecklingen i byar och kommundelar.
 
I tabellen Invånarantalet i byar och stadsdelar 2000, 2010 och 2011 framgår samtliga byars och stadsdelars invånarantal de tre nämnda åren samt förändringar för perioderna 2000–2011 och 2010–2011.

I tabellen Invånarantalet i byar och stadsdelar 1990–2011 finns siffror för varje enskilt år under perioden.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax

Publicerad 11.4.2012