Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2015

Lotsberget och Bengtsböle ökade med mera än 50 personer

Den svaga befolkningstillväxten på Åland 2015 innebär att det är färre byar och stadsdelar än 2014 som uppvisar ökat invånarantal, medan flera fick se folkmängden sjunka. Detta framgår av statistiken över invånarantalet i byar och stadsdelar som nu är uppdaterad med siffror för 31 december 2015.

 

Tabellen visar invånarantalet i de största byarna och stadsdelarna, medan de två diagrammen nedan illustrerar de största förändringarna under dels 2015 och dels perioden 2000-2015.

Innerstaden har vuxit med 600 personer under 2000-talet

I Mariehamn ökade befolkningen mest i stadsdelen Lotsberget som fick ett tillskott på över 50 personer 2015. Flera andra centrala stadsdelar fick dock färre invånare, bl.a. Vreten, Främmanberg och Sveden, varför innerstadens folkmängd var i stort sett oförändrad, drygt 4 300. I norra staden sjönk folkmängden med drygt 30 personer och är lite över 4 200. Det var främst Hindersböle, Västra Klinten och Dalkarby som minskade, medan Johannebo fick flera invånare.

Folkmängden i det tredje av Mariehamns huvudområden, södra staden, ökade med ett tiotal och är nästan 2 700 personer. Invånartalet minskade i Östernäs och Ytternäs by, men ökade i stället i Västernäs och Västra Ytternäs. Östernäs är fortfarande Mariehamns största stadsdel, den enda som har över 1 000 invånare, men Västernäs är bara obetydligt mindre. Av de stadsdelar och byar (se Beskrivning) som hör till Mariehamn ökade folkmängden i 12 och minskade i 18.

 

Not: I diagrammet visas de byar och stadsdelar där folkmängden har ökat eller minskat mest under 2015. Stadsdelar och byar i Mariehamn har mörkblå färg, medan byar i landskommunerna är ljusblå.

Också under perioden 2000–2015 har Lotsberget ökat mest i staden eller med nästan 400 personer. En ökning på över 100 personer både i den nya stadsdelen Storgärdan och i stadens centrum Storängen har också bidragit till att innerstaden har vuxit med närmare 600 personer sedan år 2000. Därmed har innerstaden gått om norra Mariehamn där ökningen har varit hälften så stor. I norra staden har Dalbo och Johannebo fått över 100 nya invånare vardera sedan år 2000, och Österbacka lite under 100, medan Backeberg och Hindersböle har minskat.  

I södra staden är det den nya stadsdelen Ytternäs som står för ökningen under 2000-talet med sina 170 nytillkomna invånare, medan Östernäs, Västernäs och den gamla byn Ytternäs har gått något tillbaka. Sammanlagt är invånarna i stadens södra delar bara knappt 70 flera nu än vid seklets början. 

 

Not: I diagrammet visas de byar och stadsdelar där folkmängden har förändrats mest 2000–2015. Stadsdelar i Mariehamn har mörkblå färg, medan byar i landskommunerna är ljusblå.  

Sex byar i Jomala står för en ökning på 1 200 personer sedan år 2000

På landsbygden skedde den största ökningen 2015 i Bengtsböle i Lemland, där en ökning med över 50 personer innebar nästan en fördubbling av invånarantalet. Också Järsö bidrog till folkökningen i kommunen. I Jomala växte Möckelö mest, med ett plus på närmare 30 personer. Av de andra tillväxtbyarna i Jomala ökade Sviby, Kungsö och Ingby med ett tiotal var, och även Väster- och Österkalmare, där uppgången således var betydligt mindre än under de senaste åren. Av andra byar på landsbygden med folkökning kan nämnas Grelsby och Emkarby i Finström och Kastelholm i Sund. Av landsbygdens byar hade 66 befolkningstillväxt under 2015. I 79 byar minskade invånarantalet och i 40 var det oförändrat.

Från 2000 till 2015 är det framförallt i de nämnda byarna i Jomala som tillväxten har skett, mest i Väster- och Österkalmare som har ökat med 340 respektive 270 personer, medan de övriga har haft en ökning i storleksordningen 100–150. På landsbygden i övrigt ligger Bengtsböle främst genom att ha gått från några få invånare till över 100. Också Storby och Godby har vuxit under 2000-talet efter att ha haft rätt oförändrad folkmängd under 1990-talet.

Tjugo skärgårdsbyar ökade 2015

Trots minskande befolkning totalt sett i skärgården ökade invånarantalet i 21 av skärgårdens byar 2015. Karlby i Kökar och Prästgården i Kumlinge stod för den största ökningen, plus tio personer vardera. Mest minskade folkmängden i Degerby och Kumlinge by, 19 respektive 13 personer. Invånarantalet minskade i 25 byar och var oförändrat i 13.

Sedan år 2000 är det Mickelsö i Vårdö som har ökat mest i skärgården, med ett knappt tjugotal personer, medan Lövö i samma kommun har vuxit med ett tiotal liksom Granboda i Föglö samt Karlby. Kumlinge och Sottunga byar har haft den största minskningen, 50 respektive 30 personer.

I exceltabellen Invånarantalet i byar och stadsdelar 2000, 2014 och 2015 framgår samtliga byars och stadsdelars invånarantal de tre nämnda åren samt förändringen för perioderna 2000–2015 och 2014–2015. I tabellen Invånarantalet i byar och stadsdelar 1990–2015 finns siffror för varje enskilt år under perioden.
Databasen Befolkning 1999–2015 efter kommun, by och kön visar även fördelningen på kvinnor och män.

Beskrivning av statistiken

Mera information ger Kenth Häggblom, kenth.haggblom@asub.ax

Publicerad 20.4.2016