Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2016

Möckelö, Godby och centrala Mariehamn växte mest 2016

Av de tio byar som hade den största ökningen av invånarantalet 2016 ligger fem i Jomala. Detta framgår av statistiken över invånarantalet i byar och stadsdelar som nu är uppdaterad med siffror för 31 december 2016.

Befolkningen ökade i 64 byar på landsbygden och 20 i skärgården

På landsbygden ökade Möckelö och Godby mest 2016, med en tillväxt på närmare 50 respektive drygt 40 invånare. I Jomala hade ytterligare Vesterkalmare, Sviby, Ingby och Jomalaby en ökning med mer än tio personer. I andra kommuner kan nämnas Ödkarby i Saltvik och Öra i Hammarland som växte med ett femtontal invånare vardera. Av landsbygdens byar hade 64 befolkningstillväxt under 2016. I 79 byar minskade invånarantalet och i 42 var det oförändrat.

Trots något minskande befolkning totalt sett i skärgården steg invånarantalet i 20 av regionens byar 2016. Degerby i Föglö och Hamnö i Kökar ökade med ett tiotal vardera och Åva i Brändö och Lövö i Vårdö kom inte långt efter. Invånarantalet minskade i 24 byar och var oförändrat i 15.

 

Befolkningsförändringar i åländska byar och stadsdelar 2016

Västernäs störst i staden

I Mariehamn ökade befolkningen mest i Storängen, d.v.s. stadens centrum, och Vreten som ligger strax norr därom. Dessa stadsdelar växte med närmare 40 personer vardera. I södra staden ökade Västernäs med nästan 30 personer och Västra Ytternäs med 25. Västernäs gick därmed om Östernäs och är för första gången sedan 1998 Mariehamns folkrikaste stadsdel med drygt 1 000 invånare.

 

Invånare i Mariehamns huvudområden 1990-2016

Södra staden totalt växte med ett femtiotal personer och har nu drygt 2 700 invånare. Innerstaden ökade med 100 personer och närmade sig 4 500 invånare. I det tredje av Mariehamns huvudområden, norra staden, sjönk folkmängden med närmare 50 till 4 200, främst på grund av att Johannebo och Dalbo minskade, vilket inte kunde uppvägas av tillväxt i Österbacka och Kasberget. Av de stadsdelar och byar (se Beskrivning) som hör till Mariehamn ökade folkmängden i 18 och minskade i 13.

Av de 185 bebodda byarna på landsbygden har 16 över 200 invånare och 23 stycken färre än 10. I skärgården har ingen by fler än 200 invånare, men i 3 bor det fler än 100 personer. I 12 av de 59 skärgårdsbyarna är invånarantalet under 10.

 

De största byarna och stadsdelarna 2016

Kvinnomajoritet i innerstaden och Godby

Könsfördelningen varierar betydligt mellan byar och stadsdelar. På landsbygden och i skärgården är det vanligare att byarna har flera män än kvinnor bland invånarna, men en hel del byar har också kvinnomajoritet. Det största överskottet av kvinnor i absoluta tal har Godby, där kvinnorna är nästan 70 flera än männen. I Jomalas tillväxtbyar är könsfördelningen rätt jämn, men i Vesterkalmare bor över 40 flera män än kvinnor. I Mariehamns innerstad finns det kvinnoflertal i alla stadsdelar och totalt är kvinnorna 460 flera än männen. I södra och norra staden är kvinnomajoriteten bara 25 respektive 70 personer. Västernäs och Österbacka har några tiotal flera män än kvinnor bland sina invånare.

I excelfilen Invånarantalet i byar och stadsdelar 1990-2016 framgår samtliga byars och stadsdelars invånarantal för åren 1990–2016 samt en särskild tabell som visar förändringen från år 2000 och 2015 till 2016. Databasen Befolkning 1999–2016 efter kommun, by och kön visar även fördelningen på kvinnor och män.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax