Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2018

Folkökning i 140 byar och stadsdelar sedan år 2000, minskning i 125

Statistiken över invånarantalet i byar och stadsdelar gör det möjligt att studera befolkningens fördelning och förändringar på en finare nivå än kommun. Tabellerna är nu uppdaterade med siffror för 31 december 2018.

I de nio landsbygdskommunerna finns det 185 bebodda byar. Av dessa har 17 över 200 invånare och i dem bor 40 procent av landsbygdskommunernas befolkning. Nio av dem ligger i Jomala. I 23 byar bor det färre än 10 personer. Godby är ännu ohotad som landsbygdens största by, men de expanderande byarna i södra Jomala har undan för undan avancerat på topplistan och i vissa fall gått om stora byar som ligger längre bort från staden såsom Storby, Ödkarby och Söderby. Storby förlorade förstaplatsen till Godby i början av 1970-talet och därefter också andraplatsen till Prästgården i Jomala. I början av 2000-talet blev Storby åter större än Prästgården, men har nu blivit förbigången av Vesterkalmare.

I skärgården har 4 byar 100 invånare eller flera. I 13 av de 60 bebodda skärgårdsbyarna är invånarantalet under 10. Kumlinge var länge skärgårdens största by, men från och med 2012 har Degerby flera invånare.

I Mariehamn har Östernäs och Västernäs varit de klart största stadsdelarna i flera decennier och de ligger nu båda på strax under 1 000 invånare. Av de norra stadsdelarna är Johannebo och Backeberg folkrikast med knappt 900 respektive 750 invånare. I innerstaden är Storängen, stadens centrum, i topp med närmare 800 invånare, medan de flesta andra äldre stadsdelarna har 500–600 invånare.

 

De största byarna och stadsdelarna 2018

Möckelö och Sviby växte mest 2018

I Mariehamn ökade stadens norra delar med drygt 30 personer, under 2018 främst tack vare tillväxt i Johannebo och Backeberg. Innerstadens folkmängd steg med 25 personer. Där ökade Lotsberget, Storängen och Storgärdan mest, medan Sveden och Kvarnberg minskade. I det tredje av Mariehamns huvudområden, södra staden, var folkmängden oförändrad. Västra Ytternäs ökade visserligen, men i de övriga stadsdelarna sjönk folkmängden något. Av de stadsdelar och byar (se Beskrivning av statistiken) som hör till Mariehamn ökade folkmängden i 18 och minskade i 14. Innerstaden är sedan några år det största området i Mariehamn och där bor det nu 4 500 invånare. I norra staden är invånartalet knappt 4 300 och i södra staden närmare 2 800.

 

Befolkningsförändringar i byar och stadsdelar 2018

På landsbygden skedde den största tillväxten i Möckelö och Sviby som tillsammans ökade med 100 personer.  I och med detta gick Möckelö om både Prästgården och Österkalmare och är därmed Jomalas näststörsta by. Andra byar i Jomala med lite större tillväxt är den största byn Vesterkalmare samt Kungsö, Ingby och Björsby. I övriga kommuner noteras en ökning på mera än tio personer för Öra i Hammarland och Prestgården i Lemland

I skärgården ökade Degerby i Föglö, Seglinge i Kumlinge och Lövö i Vårdö mest, med ett tiotal personer vardera.

Lotsberget och Vesterkalmare har ökat mest under 2000-talet

Om man betraktar hur Ålands befolkningstillväxt på 4 000 personer från år 2000 fördelar sig på by- och stadsdelsnivå kan man i stora drag säga följande: De fyra nya stadsdelarna Lotsberget, Storängen, Ytternäs och Österbacka står för en ökning på drygt 850 personer. Nästan lika stor har ökningen varit i de 14 andra områden i staden som har vuxit. I 16 stadsdelar och byar i Mariehamn har befolkningen minskat med sammanlagt 550 personer.

Sex byar i södra och centrala Jomala med stor tillväxt har ökat med 1 500 personer, medan 100 andra byar på landsbygden tillsammans har fått ett tillskott på 1 800 personer. I de 68 byar på landsbygden som har haft en nedgång sedan år 2000 har befolkningen minskat med sammanlagt närmare 500 personer. I skärgården har 17 byar sett befolkningen växa under 2000-talet och den sammanlagda ökningen i dem är 120 personer. En minskning på 400 invånare noteras i de 41 skärgårdsbyar som har haft en nedgång i befolkningen. Därtill kommer att antalet invånare som inte hänförs till en by eller stadsdel utan ingår i gruppen ”övriga” har ökat med drygt 250.

 

Befolkningsförändring i olika grupper av byar och stadsdelar 2000-2018

Den största ökningen från 2000 till 2018 har skett i Lotsberget och Vesterkalmare, inklusive Solberget, som har vuxit med 400 personer vardera. Utanför Mariehamn och Jomala har Bengtsböle i Lemland vuxit mest eller med 132 personer. I skärgården står Lövö i Vårdö för den största ökningen, drygt 20 personer.

 

Befolkningsförändringar i byar och stadsdelar 2000-2018

I excelfilen Invånarantalet i byar och stadsdelar framgår samtliga byars och stadsdelars invånarantal för åren 1990–2018 samt en särskild tabell som visar förändringen från år 2000 och 2017 till 2018. Databasen Befolkning 1999–2018 efter kommun, by och kön visar även fördelningen på kvinnor och män.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax