Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2020

Möckelö leder befolkningstillväxten

Under 2020 var befolkningstillväxten på Åland klart störst i Möckelö, där invånarantalet ökade med drygt 100 personer. Också under perioden 2000–2020 ligger Möckelö i topp med en ökning på nästan 500 personer.

Statistiken över invånarantalet i byar och stadsdelar gör det möjligt att studera befolkningens fördelning och förändringar på en finare nivå än kommun. I detta nyhetsmeddelande presenteras situationen 31.12.2020 och det görs även jämförelser med 2019 och 2000.

Ökning i södra Mariehamn

På andra plats när det gäller ökning under 2020 kommer Möckelös grannby Sviby där invånarna blev närmare 40 flera. I Jomala växte också Prästgården och Björsby med ett tiotal personer vardera. Övriga byar på landsbygden där befolkningen ökade med tio personer eller flera finns alla i Lemland, nämligen Lemböte, Söderby, Flaka och Nåtö. Av landsbygdens 185 bebodda byar ökade folkmängden i drygt 70 och minskade i lika många, medan något över 40 hade oförändrat invånartal.

Godby med sina nästan 950 invånare är fortfarande klart störst på landsbygden med 300 personers marginal till Möckelö som gick om Vesterkalmare. På fjärde plats kommer Storby.

Nästan 50 av byarna på landsbygden har 100 invånare eller mera.

Befolkningsförändringar i byar och stadsdelar 2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

I Mariehamn ökade befolkningen mest i Västra Ytternäs, där invånarna blev 30 flera. Totalt växte södra staden med närmare 60 personer tack vare uppgång också i Västernäs och Ytternäs. I innerstaden ökade Lotsberget, Kvarnberg och Storängen, men sammanlagt sjönk invånartalet i stadens centrala delar med ett knappt tjugotal, eftersom folkmängden minskade i bland annat Främmanberg, Vreten och Nyängen. En lika stor nedgång noteras i den tredje av Mariehamns huvuddelar, norra staden. Invånarna blev flera i stadsdelarna Hindersböle och Sjukhuset men det kunde inte uppväga minskningen i Backeberg och flera andra områden.

I skärgården ökade invånarantalet i 18 byar, minskade i 23 och var oförändrat i 19. Den största ökningen hade Sottunga med ett plus på 14 personer samt Brändö och Vårdö byar där folkmängden ökade med 6 personer. Av de 60 bebodda skärgårdsbyarna är Degerby störst med 166 invånare följd av Kumlinge by med 151 och Brändö by med 102.

De största byarna respektive stadsdelarna 2020

 

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Befolkningstillväxt i 125 byar och 18 stadsdelar under 2000-talet

Ålands folkmängd är över 4 000 personer större nu än år 2000. Denna ökning har kommit 107 byar på landsbygden till del, liksom 18 byar i skärgården och 18 stadsdelar och byar i Mariehamn (se Beskrivning). En minskad folkmängd under 20-årsperioden noteras för 71 byar på landsbygden, 41 i skärgården och 15 stadsdelar/byar i Mariehamn.

Även när det gäller utvecklingen 2000–2020 är det Möckelö som står för den största förändringen, med en ökning på 500 personer. Övriga byar i södra Jomala som har vuxit med flera hundra personer är Vesterkalmare, Österkalmare och Sviby, och även i Kungsö har invånarna blivit över 100 flera. I centrala Jomala har Ingby ökat med ett par hundra personer. I andra landsbygdskommuner har en ökning i storleksordningen 100 personer skett i Bengtsböle och Söderby i Lemland, i Bamböle och Godby i Finström samt i Eckerö Storby.

Av Mariehamns stadsdelar har Lotsberget den klart största ökningen, över 400 personer. Övriga nya stadsdelar som har bidragit till stadens tillväxt med 100–200 personer vardera är Storgärdan, Ytternäs och Österbacka. Gamla stadsdelar som har fått en ökning i samma storleksordning är Västra Ytternäs, Johannebo och Dalbo samt Storängen, det vill säga stadens centrum. Östernäs är den enda stadsdel som har minskat med mera än 100 personer, men är trots det fortfarande näst störst efter Västernäs.

I skärgården har Lövö i Vårdö haft den största ökningen sedan år 2000, plus 27 personer. Mickelsö i samma kommun har vuxit med 15 personer och Åva i Brändö med 19. Kumlinge by har haft den största minskningen, drygt 60 personer.

Byar som år 2000 hade befolkning, men som nu saknar bofasta invånare är Torsholma i Hammarland, Boxö i Saltvik och Ledsöra i Vårdö. År 2000 bodde två personer på vardera av dessa öar. Likaså är de områden som räknas till Övernäs by i Mariehamn nu utan invånare. Byar som har invånare nu, men som inte hade någon bofast år 2000 är Brändö i Föglö och Hästö i Sottunga.

Befolkningsförändringar i byar och stadsdelar 2000–2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Nya stadsdelar och växande byar i Jomala står för en stor del av 2000-talets ökning

Figuren nedan sammanfattar hur befolkningsförändringarna under 2000-talet fördelar sig på olika grupper av byar och stadsdelar. I Mariehamns nya stadsdelar har 900 invånare tillkommit. I övriga växande stadsdelar har befolkningen ökat med närmare 800, men samtidigt noteras en minskning med knappt 600 i andra delar av staden. Nettoförändringen i stadens äldre stadsdelar är således bara 200 personer.

De expanderande byarna i södra och centrala Jomala står tillsammans för en ökning på närmare 1 900 personer, lika mycket som alla andra växande byar på landsbygden tillsammans. De byar på landsbygden som har haft minskande invånarantal under de senaste 20 åren står tillsammans för en nedgång på drygt 500 personer. I skärgården har byar med ökande befolkning fått 130 invånare till, men den sammanlagda minskningen i de övriga byarna är över 400 personer. Därtill kommer att antalet invånare på Åland som inte hänförs till en by eller stadsdel utan ingår i gruppen ”övriga” eftersom de bor på inrättning eller annars saknar fast adress har ökat med över 300 personer.

Befolkningsförändring i olika grupper av byar och stadsdelar 2000–2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Jomalas befolkning förskjuts mot söder

Avslutningsvis illustrerar två figurer hur invånarnas fördelning i Mariehamn respektive Jomala har förändrats under 2000-talet. I Mariehamn har innerstaden haft en ökning med 650 personer sedan år 2000, medan norra och södra staden har ökat med drygt 200 personer vardera. Innerstaden har därmed blivit den största av stadens huvuddelar med 38 procent av befolkningen. I norra staden bor 36 procent och i södra staden 24 procent av invånarna.

I Jomala noteras en förskjutning av tyngdpunkten till de södra delarna, där de fem kraftigt växande byarna har ökat sin andel av kommunens befolkning från 20 till 45 procent.

Invånare i Mariehamns huvudområden 2000–2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Invånare i olika delar av Jomala 2000–2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

I excelfilen Invånarantalet i byar och stadsdelar framgår samtliga byars och stadsdelars invånarantal för åren 1990–2020 samt en särskild tabell som visar förändringen från år 2000 och 2019 till 2020. Databasen Befolkning 1999–2020 efter kommun, by och kön visar även fördelningen på kvinnor och män.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax