Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2021

Folkmängden ökade i 91 byar och 12 stadsdelar 2021

Möckelö hade 2021 den största befolkningstillväxten av Ålands samtliga byar och stadsdelar för fjärde året i rad, men även i 72 andra byar på landsbygden steg invånarantalet, liksom i 18 av skärgårdens byar och i 12 stadsdelar i Mariehamn. I 17 av stadens stadsdelar och byar (se Beskrivning av statistiken nedan) minskade folkmängden 2021, och även i 73 byar på landsbygden och 22 i skärgården noteras en mindre befolkning 2021 än 2020.

Statistiken över invånarantalet i byar och stadsdelar gör det möjligt att studera befolkningens fördelning och förändringar med en finare indelning än kommunnivå. I detta nyhetsmeddelande presenteras situationen 31 december 2021 och det görs även jämförelser över tiden.

Möckelö och Godby ökade mest på landsbygden

I Jomala, som totalt ökade med 126 personer, skedde tillväxten förutom i Möckelö, som ökade med 74 personer, också i de närliggande Sviby och Kungsö som växte med 28 respektive 14 personer. Även Ingby och Överby ökade med mera än tio personer, medan Prästgården minskade i motsvarande grad.

Befolkningsförändringar i byar och stadsdelar 2021

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

I Finström, som ökade näst mest av landsbygdskommunerna med 35 personer, var större delen av tillväxten koncentrerad till Godby, som fick ett trettiotal flera invånare. I Hammarland, som ökade med 20 personer, var det främst i Frebbenby, och Sålis samt Öra med det växande bostadsområdet som folkmängden steg. Ökningen blev ett knappt tiotal i vardera byn. Lemlands ökning på 20 personer syns i Hellestorp, som ökade med ett tiotal, men också flera andra byar i kommunens centrala delar fick en viss ökning.

I Sund, där folkmängden ökade med ett drygt tiotal, syns tillväxten främst i Kastelholm och Mångstekta som fick ett nettotillskott på ett tiotal personer vardera. I Saltvik ökade befolkningen bara med några personer, men den största interna förändringen var att Prästgården ökade med ett tiotal och att Ödkarby minskade lika mycket. I Eckerö minskade befolkningen totalt sett med 25 personer och största delen av denna nedgång kan hänföras till Storby som därmed tappade sin fjärdeplats bland landsbygdens byar till Sviby. I Geta och Lumparland noteras bara mindre förändringar för byarna.

I skärgården var den största förändringen att Föglös nedgång med 25 personer i huvudsak skedde i Degerby som minskade med 18 personer, och därmed förlorade positionen som skärgårdens största by till Kumlinge by med en persons marginal. I Kumlinge kommun var det dock Seglinge som ökade mest, plus sex personer, vilket var den största ökningen för en enskild by i skärgården.

Folkmängden växte i stadens södra delar

I Mariehamn var det södra staden som hade den största befolkningstillväxten, närmare 30 personer. Östernäs ökade med ett trettiotal och Västra Ytternäs med ett tjugotal, vilket mer än väl kompenserade minskningen i andra delar av södra staden. Norra staden växte med ett drygt tiotal personer. Där var det Backeberg och Österbacka som ökade mest, med runt 20 personer vardera, medan stadsdelen Sjukhuset minskade med drygt 10.

Innerstaden minskade med tolv personer. Störst var nedgången i Lotsberget, som efter att invånartalet har ökat från 0 till 400 personer under de senaste 15 åren, nu minskade med 20 personer. En nästan lika stor nedgång hade Dalberg, medan Storängen, stadens centralaste del, fick tio invånare färre. Av innerstadens delar ökade Vreten och Kvarnberg mest, med 23 respektive 15 personer.

Närmare 4 400 personer bor nu i innerstaden, 4 200 i de norra delarna och 2 900 personer i stadens södra delar. Diagrammet visar en jämförelse mellan 1990 och 2021. Av Mariehamns totala ökning på över 1 400 personer de senaste 30 åren har 800 tillfallit innerstaden, 400 de norra stadsdelarna och 150 södra staden.

Invånare i Mariehamns huvudområden 1990–2021

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

2 500 invånare till i södra Jomala sedan 1990

I Jomala har det skett en större förskjutning av befolkningen mellan kommunens olika delar. Av Jomalas sammanlagda ökning på 2 500 personer från och med 1990 har 1 900 personer tillkommit i de fem byarna Västerkalmare, Österkalmare, Sviby, Möckelö och Kungsö i södra delen av kommunen. Dessa står nu tillsammans för 46 procent av kommunens invånare mot 20 procent år 1990.

Invånare i olika delar av Jomala 1990–2020

 

Figurens innehåll beskrivs i texten i anslutning till figuren

Högsta invånarantalet någonsin i Godby

Ovannämnda utveckling syns också i listan över de byar på landsbygden som har flest invånare, där nu sex av de tio största ligger i Jomala. Godby är dock fortfarande den klart största byn och har det högsta invånarantalet någonsin med nästan 980 personer.

Nästan 50 av byarna på landsbygden och 4 i skärgården har 100 invånare eller mera, medan 25 av landsbygdens byar och 12 av skärgårdens har under 10 invånare.

I Mariehamn behöll Västernäs ställningen som största stadsdel och är den enda stadsdel/by som har mera än 1 000 invånare. Östernäs som har bara ett tjugotal färre invånare har de senaste 30 åren alternerat med Västernäs på platsen som största stadsdel, och båda har tidvis haft över 1 100 invånare.

De största byarna respektive stadsdelarna 2021

 

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

Fyra skärgårdsbyar bland de tio största för 100 år sedan

Om man ser på utvecklingen ur ett hundraårigt perspektiv illustrerar uppgifterna om byarnas invånare utvecklingen från att befolkningen var mera jämnt fördelad över Åland till dagens läge med en större koncentration till de centrala delarna. På listan över de tio största byarna 1920 finns fyra byar från skärgården med, Kumlinge, Sottunga, Degerby och Hellsö. År 2021 återfinns Kumlinge som den största skärgårdsbyn först på plats 29. Flera perifera byar på fasta Åland har småningom passerats på listan av mera centralt belägna. För hundra år sedan var Gottby den enda byn från Jomala som fanns med bland de tio största, men i dag är sex andra byar från Jomala med på tio i topp-listan. Bara två av de tio största byarna 1920 tillhör denna grupp i dag.

Godby, som fanns på elfte plats 1920, blev den största byn på 1970-talet och har sedan dess behållit den positionen. På 1970-talet växte också Prästgården i Jomala kraftigt, blev störst i Jomala och näst störst på hela Åland, tills Storby återtog den platsen 2004.

De tio största byarna 1920, 1950, 1970 och 1990

 

Tabellens innehåll beskrivs i texten i anslutning till tabellen.

I excelfilen Invånarantalet i byar och stadsdelar framgår samtliga byars och stadsdelars invånarantal för åren 1990–2021 samt en särskild tabell som visar förändringen från år 2000 och 2020 till 2021. Därtill finns nu också uppgifter för landsbygdens och skärgårdens byar för vissa år under perioden 1905–1985. Databasen Befolkning 1999–2021 efter kommun, by och kön visar även fördelningen på kvinnor och män.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax