Invånarantalet i byar och stadsdelar 31.12.2022

Sviby och Dalbo ökade mest 2022

Åland totalt hade en svag befolkningstillväxt 2022, endast 15 personer, men invånarantalet fortsatte att öka i Jomala och speciellt i kommunens södra delar. Under året var det Sviby som stod för den stora uppgången, plus 80 personer, och även Möckelö och Vesterkalmare växte något. I Mariehamn ökade Dalbo mest, med ett trettiotal personer.

Detta framgår av den uppdaterade statistiken över invånarantalet i byar och stadsdelar som gör det möjligt att studera befolkningens fördelning och förändringar med en finare indelning än kommunnivå.   

En viss befolkningstillväxt skedde dock även på många andra håll. I 64 av landsbygdens och 16 av skärgårdens byar ökade invånarantalet under 2022, men byarna som fick färre invånare var flera, eller 72 på landsbygden och 26 i skärgården. På de flesta ställen var dock förändringarna små. I diagrammet nedan visas de byar och stadsdelar där befolkningen ökade eller minskade med minst tio personer.

Finströms betydande minskning under året drabbade främst Godby, medan nedgången i Saltvik syns mest i siffrorna för Haraldsby och Prästgården.

Befolkningsförändringar i byar och stadsdelar 2022
Befolkningsförändringar i byar och stadsdelar 2022

Folkmängden växte något i innerstaden och Mariehamns norra delar

I Mariehamn ökade norra staden med drygt 20 personer under 2022, främst tack vare uppgång i Dalbo, Backeberg och Klinten. Invånarna blev färre i Hindersböle och Kasberget. Också innerstaden ökade med ett tjugotal personer. Det var i de västra delarna befolkningen växte, Lotsberget, Främmanberg och Dalberg, medan invånarantalet sjönk i de mera centrala stadsdelarna Storängen och Vreten. Trots att Västra Ytternäs fick flera invånare sjönk den totala folkmängden något i södra staden på grund av nedgång i Östernäs och Ytternäs. Under året ökade befolkningen i 13 stadsdelar, minskade i 14 och var oförändrad i 7.  

Av Mariehamns invånare bor 38 procent i innerstaden, 36 procent i de norra delarna och 24 procent i stadens södra delar. Av Mariehamns totala ökning på närmare 1 300 personer sedan år 2000 har 660 tillfallit innerstaden, 270 de norra stadsdelarna och 240 södra staden.

Invånare i Mariehamns olika delar 2000–2022
​​​​​​​Invånare i Mariehamns olika delar 2000–2022

Lövö har ökat mest i skärgården sedan år 2000

I skärgården var de största förändringarna i positiv riktning under 2022 en ökning med sju personer vardera i Brändö by, Åva och Jyddö, och med sex personer i Sottunga by, medan nedgången var störst i Mickelsö som hittills under 2000-talet har haft en betydande ökning, men nu minskade med nio personer.

Skärgårdens invånare har blivit 300 färre sedan år 2000, och även ett flertal av de större och centralare byarna i kommunerna har drabbats av minskning. Diagrammet visar utvecklingen i ett antal större skärgårdsbyar som tillsammans står för hälften av regionens invånartal. Störst har förändringen varit i Kumlinge by som har minskat med över 60 personer och nu får konkurrera om platsen som skärgårdens största by med Degerby där nedgången har varit mindre. De främsta undantagen är Åva och Lövö som har vuxit med 20 respektive 27 personer under 2000-talet, medan Brändö by och Vargata har hållit ställningarna.

Invånare i skärgårdskommunernas största byar 2000 och 2022
Invånare i skärgårdskommunernas största byar 2000 och 2022

Möckelö har ökat mest och Östernäs har minskat mest under 2000-talet

I listan över de 20 största byarna respektive stadsdelarna ingår inte längre någon skärgårdsby. År 2000 fanns Kumlinge och Degerby med. Det gjorde däremot inte Möckelö som därefter har avancerat till andra platsen efter att haft den klart största ökningen under 2000-talet, närmare 600 personer. Prästgården i Jomala som länge låg tvåa efter Godby har haft den största minskningen på landsbygden och har nästan 70 färre invånare nu än år 2000. I de 20 byarna på listan bor närmare hälften av landsbygdens befolkning medan den andra hälften fördelar sig på de 165 övriga byarna.

I Mariehamn är det den nya stadsdelen Lotsberget som står för den största tillväxten i absoluta tal under 2000-talet, över 400 personer. Den likaledes nya stadsdelen Storgärdan har fått närmare 190 invånare och Västra Ytternäs har vuxit med 230. Östernäs som står för den största minskningen i staden, närmare 100 personer under 2000-talet, har förlorat ställningen som största stadsdel till Västernäs som är den enda av alla stadsdelar och byar som har mera än 1 000 invånare.

De största byarna respektive stadsdelarna 2022
De största byarna respektive stadsdelarna 2022

I excelfilen Invånarantalet i byar och stadsdelar framgår samtliga byars och stadsdelars invånarantal för åren 1990–2022. Därtill finns också uppgifter för landsbygdens och skärgårdens byar för vissa år under perioden 1905–1985. Databasen Befolkning 1999–2022 efter kommun, by och kön visar även fördelningen på kvinnor och män.

Kenth Häggblom

+358 (0)18 25497
fornamn.efternamn[at]asub.ax