Kommunala befolkningsscenarier

Grundskolornas elevunderlag på Åland som helhet är stabilt fram till år 2020 – kommunala variationen stor

I rapporten presenterar fyra olika framtidscenarier för befolkningen efter kommun och ålder. Tyngdpunkten ligger på grundskolornas elevunderlag, dvs. befolkning i åldern 7-15 år. Befolkningsscenarierna omfattar även samtliga 1-årskohorter mellan 0-95+ år. Resultaten bygger på en sammanlänkning av befolkningsprognoser med kommunförvaltningens förväntningar angående elevunderlag och inflyttning.
Samtliga scenarier visar hur snabbt det nära förestående åldrandet av befolkningen ökar andelen som fyllt 65 år medan antalet barn 7-15 år och framför allt befolkningen i arbetsför ålder (16-64 år) är relativt stabila.

Befolkningsutveckling under Trendscenariot efter åldersgrupp och år

Våra fyra framtidsscenarier är Trendscenariot, Förväntat elevunderlag, Förväntad flyttningsrörelse och Statistikcentralen i Finlands kommunala befolkningsprognos publicerad 30.9.2009. I befolkningshänseende är Trendscenariot en fortsättning på de utvecklingstrender som gjort sig gällande under 2004-2008.
Under scenariot Förväntat elevunderlag anpassas den kommunala flyttningsrörelsen så att kommunernas förväntningar av elevunderlag slår in. Under scenariot Förväntad flyttningsrörelse anpassas modellresultaten till kommunernas förväntade flyttningsnetto. Detta betyder att vi justerar flyttningsnettot på hela Ålands nivå enligt kommunernas förväntningar.
Under samtliga scenarier växer grundskolorna elevunderlag mellan 4-8 procent fram till år 2020. De flesta scenarier visar dock att en tillfällig nergång i antalet elever är att vänta under 2010-talet pga variationen i de yngre elevernas ålderskohorter. Enbart scenariot som bygger på kommunernas egna förväntningar visar en omedelbar ökning i elevantalet, som därefter mattas av mot slutet av perioden.
På kommunal nivå visar scenarierna stora skillnader i elevunderlaget i de minsta kommunerna, som är mer sårbara för förlust av skolelever genom utflyttning. Detta synliggörs särskilt av Trendscenariot som bygger på framskrivningen av flyttningsmönstren under åren 2004-2008.

Hela rapporten kan läsas här.

En Power-point presentatation finns här.

Databastabellerna i PC-Axis -format innehåller detaljerade resultat från rapporten:
Detaljerade befolkningsuppgifter efter kommun, ålder, kön, år och scenario
Ålands befolkning efter åldersgrupp, år och scenario
Antalet elever i kommunens skolor i åldern 7-15 år efter kommun, år och scenario
Antalet elever i kommunens skolor i åldern 7-12 år efter kommun, år och scenario
Antalet elever i kommunens skolor i åldern 13-15 år efter kommun, år och scenario
Kommunens egen befolkning i åldern 7-15 år efter kommun, år och scenario
Kommunens egen befolkning i åldern 7-12 år efter kommun, år och scenario
Kommunens egen befolkning i åldern 13-15 år efter kommun, år och scenario
Utflyttningsbenägenhet efter kommun, ålder och kön
Fördelningen av de inflyttande efter kommun, ålder och kön
Fertilitet i promille efter kommun och moderns ålder
Mortalitetskoefficienter i promille efter kommun, år, kön och ålder
Skolelevernas skolgång iden egna och andra kommuners skolor, andelar efter boendekommun och skolkommun
Flyttningsnetto personer efter kommun, år och scenario

Publicerad 21 juni 2010
Mera information ger Jouko Kinnunen, jouko.kinnunen@asub.ax