Kommunernas bokslut 2009, preliminära uppgifter

Ökat resultat för kommunerna 2009

Kommunernas samlade verksamhetsintäkter uppgick 2009 till 38 miljoner euro medan verksamhetskostnaderna uppgick till 140 miljoner.  Skatteintäkter och landskapsandelar ökade under 2009 och uppgick till 85 respektive 41 miljoner euro. Sammantaget ökade årsbidraget med drygt tre miljoner till 22 miljoner euro 2009. Räkenskapsperiodens resultat visade på ett samlat överskott för kommunerna om 13 miljoner. Jämförelsen mellan åren har beräknats exklusive Sottunga, eftersom de ännu inte lämnat in sina bokslutsuppgifter för 2009.

Nedanstående diagram visar utvecklingen för vissa nyckeltal under 2000-talets första decennium.   

tvecklingen för vissa nyckeltal under 2000-talets första decennium 

 

 Hela meddelandet kan läsas här.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax