Kommunernas bokslut 2011, preliminära uppgifter

Högre årsbidrag 2011

Kommunernas sammantagna årsbidrag är högre 2011 jämfört med 2010 och uppgår till 19 miljoner euro. Tre kommuner hade ett negativt årsbidrag och fem kommuner ett lägre årsbidrag än avskrivningarna. Verksamhetskostnaderna ökade med 6,4 miljoner till 153 miljoner euro medan verksamhetsintäkterna ökade med 2,6 miljoner till 41,2 miljoner euro. Skattefinansieringen, dvs skatteintäkter och landskapsandelar, ökade totalt med sex procent och uppgick till 131,6 miljoner euro. Det var främst kommunernas andel av samfundsskattens avkastning som ökade.

Kommunernas investeringsutgifter minskade med fem miljoner jämfört med 2010 och uppgick till 16,7 miljoner euro. Alla kommuner förutom en investerade, men bara tre kommuner upptog lån. Däremot amorterade alla kommuner vilket gjorde att lånestocken minskade med 5,3 miljoner och uppgick till 55,1 miljoner euro vid årets slut.

Statistikmeddelandet visar också uppgifter för de enskilda kommunerna och kommunalförbunden. Utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet redovisas för i nedanstående diagram.

 Utvecklingen av vissa nyckeltal under 2000-talet

ÅSUB Publicerad 28.6.2012

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax