Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2001

Fyra kommuner budgeterar med ett årsbidrag som är större än avskrivningarna. Totalt beräknas årsbidraget täcka 86 procent av avskrivningarna.

Alla kommuner har budgeterade investeringar under året. Totalt uppgår de planerade investeringarna till 167,4 miljoner mk. Sju kommuner räknar med att ta upp nya långfristiga lån på totalt 30,7 miljoner mk. Amorteringarna beräknas till 8,6 miljoner, vilket ger en ökning av lånestocken med 22 miljoner, eller omkring 850 mk per invånare.

Tre kommuner har höjt kommunalskatten från 2000 till 2001, medan de övriga har bibehållit den på samma nivå. Fastighetsskatten på fritidsbostäder har sänkts i en kommun och den allmänna skatteprocenten har höjts i en kommun. I övrigt är fastighetsskatteprocenterna oförändrade.

Hela meddelandet kan du läsa här.