Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2006

Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras till totalt 124,6 miljoner euro, varav personalkostnader står för 41 procent. Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till 34,9 miljoner, vilket räcker till 28 procent av verksamhetskostnaderna. Resten, som skall täckas av främst skatter och landskapsandelar, dvs verksamhetsbidraget, blir minus 90 miljoner. I budgetstatistiken ingår interna poster i verksamhetsintäkterna och -kostnaderna.

Jämfört med 2005 års budgeter ökade verksamhetskostnaderna med fyra procent och verksamhetsintäkterna med tre procent. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna har sjunkit jämfört med budgeterna både för 2004 och 2005. Jämfört med båda dessa år beräknas både skatteintäkterna och landskapsandelarna för driften öka. Fyra kommuner budgeterar med ett årsbidrag som är negativt och nästan alla kommuner med ett årsbidrag som är mindre än avskrivningarna. Totalt beräknas årsbidraget utgöra 54 procent av avskrivningarna. Av kommunerna är det endast en som budgeterar ett positivt resultat för räkenskapsperioden, de övriga 15 kommunerna budgeterar med ett negativt resultat. Totalt uppgår resultatet till minus tre miljoner euro.