Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2007

Ökande skatteintäkterKommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras totalt till 129 miljoner euro, varav hälften är personalkostnader. Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till 35,8 miljoner, vilket räcker till 28 procent av verksamhetskostnaderna. Resten, som skall täckas av främst skatter och landskapsandelar, dvs verksamhetsbidraget, blir minus 93 miljoner. I budgetstatistiken ingår interna poster i verksamhetsintäkterna och –kostnaderna.

Jämfört med 2006 års budgeter ökar verksamhetskostnaderna med drygt tre procent och verksamhetsintäkterna med drygt två procent. Jämfört med boksluten 2005 beräknas kostnaderna blir nio procent högre och intäkterna tio procent högre. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna beräknas bli något större. Jämfört med både 2005 och 2006 års budgeter beräknas skatteintäkterna och landskapsandelarna för driften öka. Två kommuner budgeterar med ett årsbidrag som är negativt och 13 kommuner med ett årsbidrag som är mindre än avskrivningarna. Totalt beräknas årsbidraget utgöra 81 procent av avskrivningarna. Av kommunerna är det endast två som budgeterar ett positivt resultat för räkenskapsperioden, en budgeterar ett nollresultat och de övriga 13 kommunerna budgeterar med ett negativt resultat. Totalt uppgår resultatet till -1,7 miljoner euro. Noteras bör att kommunerna oftast budgeterar i överkant, resultatet brukar bli bättre än budgeten.

Hela meddelandet kan du läs här.