Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

En mindre andel personalkostnader
Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras totalt till drygt 147 miljoner euro för budgetåret 2009. Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till drygt 38 miljoner, vilket räcker till 26 procent av verksamhetskostnaderna. Resten, som ska täckas av främst skatter och landskapsandelar, dvs verksamhetsbidraget, blir minus 109 miljoner euro. Skatteintäkterna och landskapsandelarna beräknas samma period uppgå till drygt 84 respektive 40 miljoner, totalt närmare 125 miljoner euro.

Jämfört med 2008 års budgeter ökar verksamhetskostnaderna med drygt fem procent medan verksamhetsintäkterna ökar med nio procent. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna beräknas bli något lägre än i 2008 års budgeter. Alla kommuner förutom två budgeterar högre skatteintäkter och alla kommuner förutom en budgeterar en ökning av landskapsandelarna. Negativt resultat beräknar fyra kommuner att räkenskaperna visar för 2009 medan de övriga budgeterar ett positivt resultat. Förhållandet var ungefär detsamma för budgetåret 2008. Totalt uppgår resultatet till 4,1 miljoner euro.

Ökande investeringar, ökande lånestock
Alla kommuner har för avsikt att investera under 2009. Totalt uppgår de planerade investeringarna till närmare 34 miljoner euro, vilket är fem miljoner mer än för 2008 och drygt 18 miljoner mer än i 2007 års bokslut. Investeringsutgifterna beräknas till viss del täckas av finansieringsandelar från landskapet och en liten del genom försäljning av anläggningstillstångar. Nettoinvesteringsutgifterna beräknar kommunerna att till hälften finansiera med upplåning.

Hela meddelandet kan du läsa här.