Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2010

Ökande verksamhetsintäkter och -kostnader

Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader budgeteras totalt till närmare 149 miljoner euro för budgetåret 2010. Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till drygt 39 miljoner, vilket räcker till 26 procent av verksamhetskostnaderna. Resten, som ska täckas av främst skatter och landskapsandelar, dvs verksamhetsbidraget, blir 110 miljoner euro. Skatteintäkterna och landskapsandelarna beräknas samma period uppgå till drygt 85 respektive 38 miljoner, totalt närmare 123 miljoner euro.

Jämfört med 2009 års budgeter ökar verksamhetskostnaderna med sju procent medan verksamhetsintäkterna ökar med elva procent. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna beräknas bli högre än i 2009 års budgeter, totalt 51 procent. Hälften av kommunerna budgeterar högre skatteintäkter och en ökning av landskapsandelarna. Övervägande delen av kommunerna, 14 stycken, budgeterar ett positivt årsbidrag. 

Budgeterat årsbidrag per kommun

 Negativt resultat beräknar sju kommuner att räkenskaperna visar för 2010 medan de övriga budgeterar ett positivt resultat. Totalt uppgår räkenskapsperiodens beräknade resultat till två miljoner euro.

Minskande investeringsutgifter

Alla kommuner har för avsikt att investera under 2010. Totalt uppgår de planerade investeringarna till närmare 27 miljoner euro, vilket dock är sju miljoner mindre än för 2009. Investeringsutgifterna beräknas till viss del täckas av finansieringsandelar från landskapet och en liten del genom försäljning av anläggningstillstångar. Nettoinvesteringsutgifterna beräknas således finansieras till 47 procent med upplåning.

Läs mer i statistikmeddelandet om kommunernas och kommunalförbundens budgeter. Där finns det också uppgifter om enskilda kommuner och kommunalförbunden.

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax