Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2013

Lägre men positivt resultat

Jämfört med 2011 års bokslut beräknar kommunerna att de sammantagna verksamhetsintäkterna ökar med 22 procent och utgifterna med nio procent. För skatteintäkterna och landskapsandelarna budgeterar kommunerna en sänkning. Räkenskapsperiodens resultat beräknas bli 33 000 euro sammantaget. Åtta kommuner budgeterar positivt resultat för räkenskapsperioden och en kommun budgeterar för ett nollresultat. Resterande sju kommuner förväntar sig ett resultat för räkenskapsperioden med minusförtecken.

Investeringsvilja

Alla kommuner förutom två planerar att göra investeringar för totalt 19,6 miljoner, vilket är tre miljoner mer än i 2011 års bokslut. Totalt beräknas årsbidraget räcka till närmare 70 procent av investeringarna. Sex kommuner räknar med att ta upp nya långfristiga lån på sammanlagt sex miljoner euro. Under 2014 och 2015 planerar kommunerna investera för 14 respektive 10 miljoner euro.

Läs mer i statistikmeddelandet om kommunernas och kommunalförbundens budgeter. Där finns också uppgifter om enskilda kommuner och kommunalförbunden.
 

Elin Sagulin

+358 (0)18 25495
fornamn.efternamn[at]asub.ax